De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

17) 18)- 19) 25 Hier rust mijn geliefde echtgenoot H. A. L. van Kessel in leven Ondr Int* 2« klasse gebn 7e Februarij 1831. overleden den 21e Mei 1868. Zijn asch ruste in vrede. Hier rust H. C. G. Hansen geboren in Kiel. overleden te Macassar den 2 Februarij 1857. Hier rust Wilhelmina Arnolda Thijs geliefde echtgenoote van den Heer W. Snep. Ridder der Mil. 'Willems Orde 4e kl. geb. 26 Oct. 1844. overl. 16 Oct. 1880. 20) * Heinrich en Leopold Bensbach geboren en overleden den 18e Januari 1881 en Amalie Louise Bensbach geb. 7 Januari en overl. 4 April 1882. .21) Hier rust Henricus Cornelis Kraan geboren den 3e Augustus 1850, overleden den 26e Maart 1880. 22) Ter Nagedachtenis van Johannes Leonardus van Hartrop. Geb. Dec. 1861. Overl Febr. 1863. 23) F. J. B. Camphuis. geboren Pluiet overl. 30 Junij 1857. 24) Geheiligde Nagedachtenis aan Jacoba Elizabeth Mulder echtgenoot van P. van Hartrop Jr geb. 1840 ?? overl. 1870. - .25) Hier rust Paulus van Hartrop geb. 7 Mei 1820 te Leiden, overl. 28 October 1875 te Makassar. Ridder der Ned: Leeuw. 26 26) Rustplaats van A. van Rhee echtgenoote van J. G Weyergang overleden den 22sten September 1851. 27) Geheiligde Nagedachtenis aan Louis Francois Weyergang. Geboren den 15 April anno 1841. en Overleden den 20 Februarij anno 1850 te Makassar. 28) * Hedwiga Catherina Cornelia Spengler. oud vijf jaren en vijf maanden overl. 11 Junij 1869. ? 29) Hier rust Johan George Weyergang Ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw. Geboren te Macassar 27/Maart 1809. Overleden 9 November 1880. (Wordt vervolgd). Brnilofts- en lijkzangen betreffende de familie van Dam van Brakel en aanverwante families. In het familie-archief der familie van Dam bevinden zich de volgende gezangen, die voor den genealoog wel­ licht nuttig kunnen zijn. I. Op het huwelijk van Joannes Wilhelmius, predikant te Twisk, en mejuffrouw Maria Leydak, voltrokken te Abkoude 29 Oct. 1697, (Dichters F. de Kaarsgieter en Nicolaas Coe'nen). II. Op de bruiloft van Servaas Havart en Bartranda Cornelia Bichon, te Rotterdam gevierd 9 April 1710 (dichter Dr. D. Havart, vader van den bruidegom). Servaas Havart, was geb. 19 Maart 1690, zoon van Dr. D. en Adriana de Moor, die ob. Utrecht 14 April 1695, oud 30 j. 10 m. en 10 d. ? Cornelia Bichon was dochter van Frederik, die 9 Oct. 1686 huwde met Agatha Rijsbergen. Cornelia was geb. 8 Juli 1687, Frederik Bichon kwam op 't schip Bantam 24 Juli 1686 van zijne eerste reis uit Indië terug. Hij ging na dien nog driemaal naar Indië en f Rotterdam 9 Juli 1707, oud 44 jaren, 9 m. en 15 d. III. Op het huwelijk van Mr Pieter van den Brande, baljuw en rentmr gen1 van Zeeland bew. Schelde, stad­ houder van de leenen en generaal van den grafeljjken Zeeuwschen tol, met Petronella Geertruida van Berckel, te Rotterdam voltrokken 26 Mei 1712 (dichters J. Obreen en J. de Haes.)