De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

147 148 v. den Bergh x de Loome de Corbière. den 18 Maart 1732 zijn alhier bij den kerkenraad om ge­ wichtige redenen in ondertrouw opgenomen Aemilius van den Bergh, weduwnaar van Maria Timel, ge­ booren te Thiel en woonende te Osch, ende Diana de Loome de Corbière, geb. te 's HBosch en woonende tot Osch. Nog eens: Zilveren Gedenkbladen uit de dagen der O.-I. Compagnie. De heer C. den Hamer te Bandoeng geeft nog de volgende bladen in â??Notulen van de alg. en dir. verga­ deringen v. h. Bataviaasch Genootschap van K. en W., Deel XL â??1902, aflev. 2, bijlage VIL'. 1°. Ter Qedagtenisse van Den WelEdeleGestrengen Heer Jacob Pelters (in leven) Raad Ordinair van Nederlands India Mitsgaders Directeur van de Bank Courant En Bank van Leening, Gebooren te Worms op den 25 Julij A° 1720. En overleeden tot Batavia op den 26 Augustus 1785. Het wapen van Batavia bevindt zich in een inge­ slagen ovaal waarvan links de merkletters W. M. en rechts K. 2°. Ter gedagtenis van Jufiw. Abigail Heykman wedt. Wijlen den Hr Pieter Vorwer. In sijn leven tweede opper Coopman dese s Casteels Batavia, gebooren d. 19 Jan. 1649 en overleeden 5de November 1721. Het wapen van Batavia staat tusschen de kapi­ talen K. en M. 3°. Ter Gedagtenis van d'Heer Pieter Wijbers Oud Schepen En Oud-Capitein der West Zijdse Borger Compe Tot Batavia Obijt don 15e Januarij A° 1727 Oud 60 Jaaren 8 Maanden Eu 14 dagen. Links van het wapen van Batavia staat een W. en rechts, ietwat onduidelijk, J. V. C. 4°. Ter Gedagtenisse van Willem Bouman in zijn Leven Baes der Huystimmerlieden in Dienst der E. Compe Geboren tot Utrecht den 23 Desembr 1695, Over­ leden op Batavia In 's Comp. Ambagts Quartier Den 7 October 1733. Rechts van het wapen van Batavia staan in een ovaal de kapitalen S. W. 5°. Ter gedagtenis van Anna Catharina van Kervel, Huysvrouw van Willem Hendrik van Ossenberch, geboren aan Cabo de goede hoop den 2 April 1717, overleden tot Bantam den 21 Junij 1757. Geen wapen en merkletters. Medegedeeld door W. W. v. R. Grafschriften in dc kerk der Ned. Herv. gemeente te Wijk bij Duurstede. (Naar een handschrift). â?? De Heer Johan van Sandick Jacobs Soon, Regerende Borgem1' en Decan van den Capittule van S* Jan tot Wijk, out Jaren en 9 maanden, is overleden den 20 Aug. 1715'. Kwartieren : Sandick Ploos van Amstel Schaehen Holland. / â??Aeternae Memoriae'. â??D'Heer Johan Frederick van Jsendoorn, out 84 Jaeren sijnde geweest omtrent de 50 Jaere Borgem1, Opper Schout en Majoor deser Stadt sterf den 29° Eebruarij Ao. 1684.' â??In 't Jaer ons Heeren 1636 den 16 October is in den Heer gerust den Wel Edelen Ernfesten Manhaften .lonc heer Balthasar van Hollande, Luytenant, naer dat zijn E 30 Jaeren getrouwelijk gedient heeft, out sijnde 47 Jaer'. â??Den WelEd. Jonc. Bernt van Hollant in sijn leven Out Burgemeester der stad Wijck, overleden den 25 Junij 1663, oud 73 jaer'. Kwartieren : Holland Leeuwen â?¢ Renesse van der Aa Hattum Derthuysen Photier (Foiter?) Zuylen van Aenholt Wijck. â??De WelEd. Vrouwe Hugonia Ruys, Huysvrou van den WelEd. Yoncker Berent van Hollant, deecken tot Wijck, sterf den IX Yanuarius in 't Jaer 1674, out 66 Jaeren'. Kwartieren: Ruysch Elderen Brakel Grootvelt Pieck Wielich Boecop Hees. â??De WelEdele vrouwe Johanna van Wijck, weduwe van den Edelen manhaften capitein Johan van Veenhof, sterft den 15 April 1672, oud sijnde 94 Jaer'. â??Anno 1657 den 13 Mey sterft de WelEdel vrouwe Maria tan Wijck, weduwe van' za. den WelEd. Man­ haften cappitein Abraham van Hattum, oud sijnde 86 Jaren en 9 maanden'. Kwartieren: Wijck Hattum Foyert v. Rijnestein Bueren Grootvelt. Vianen v. d Veen. â??Anno 1616 den 29 Januarij sterf Jorephaesvan Hattum, oud 31 jaer. â??Hier leyd begraven die Edelen Erntfesten Manhaften Joncker Herik Willem 'van Hattum, lieutenant secoman deerende om een hoornwerk voor Breda in te nemen, is in den aanval Manhaftich strijdende gebleven den 8 September, out sijnde 28 Jaeren, anno 1637.' â??A« 1624. Den 29 Januarij is in den Heere gerust de WelEdel Jofvrpv Jofvrov Anna van Oldenbarneveld, laatst Huysvrov van Joncker Joriphaes van Holland.'', â??Anno 1617 den 21 Maart sterf die Well Edele Joffrow Joffrow Alexsandrina van Brederoeden, out 78 Jaeren, Huysvrouw van Jo. Barnardi van den Bongardt.' â??De Hr en Mr Ian Bitter, borgmr deser stadt a° 1710' Aan den kant van dezen steen staat: â??Ao 1590. Den 21 Ivlij sterf den E Iohan de Rode, ende leyt alhier begraven'. â??Vrouwe Helena Aerssen van Juchen, Huysvrouwe van De Heer Cornelis van Sandick, oud Burgermeester der