De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

149 150 stad Wijck bij Duurstede, overleden den 10 Junij 1736, oud 62 Jaaren.' Kwartieren: Aerssen v. Juchen Schade Deuverden Strick van Linschoten. ‚??Toffrov Maria De Haultain, Huysvrov van de Heer Gerard Luis, Borgemr Deser Stadt sterft den 24 Meert 1683.' Gelderwalsen. E. GEWIN. Aanteekeniiigen uir de registers van Gennep. Ten Btadhuize te Gennep berusten de duplicaat-registers der Herv. gemeente van Gennep, Genneperhuis en Heyen. Daarin komen verschillende namen van bekende families voor, waarom ik het niet ondienstig acht mijne excerpten in het licht te geven. Ik merk daarbij tevens op, dat de origineelo registers in het archief der Hervormde kerk ook bewaard zijn. Roermond. A. F. VAN BEURDEN. Doopboek Prot. Gem. Gennep, 1649 beginnende. Ouders : Everard Polman en Gertuidt van Aldenhoven. 1649, 28 Febr., Henricus. 1651, 23 ‚?? Gertrudt. 1654, 14 Juni, Sibilla. Ouders : Jacob Reiniers en Johanna van Langen. 1650, 31 Mei, Johan. 1652, 20 Aug., Reinier. 1656, 18 Jan., Helena. 1660, 31 // Reinier. 1662, 10 Sept., Hermina. 1664, Sibilla. 1665, 25 Mei, Henricus. 1668, 8 Jan , Elsken. Ouders: Johan Engelen en Margaretha tho Pul. 1650, 1 Juni, Egidius. 1652, 28 Maart, Paulus 1658, 15 Juli, Johannes. 1660, 24 Sept., Anna Catharina. 1662, 25 Dec, Jacobus. 1665, 11 ‚?? Henricus. 1668, 14 Oct., Jacobus. 1671, 4 Nov., Jacobus. Ouders : Johan Selenmans en Elisabeth van Aldenhoven. 1650, 17 Oct, Hinricus. 1652, 5 Nov., Anna. Vader: Caspar Ebben. 16 . . . Johannes Albertus. 1655 . Caspar Anthonie. Ouders: Heer Vendrich Schryck en juffer Hanin. 1672, 8 Oct., Engelbertien. Ouders : Cornelis Potters en Elisabeth van Aldenhoven. 1674, 11 Nov., Ariaen Michiel. 1679, 24 Dec , Barbara Gertruydt, get. Dns Eg. Engel en Beatrix van Aldenhoven gen* Schrijver. 1684, 1 Oct., Gertruidt Cornelia. Ouders: Aegidius Engel, V. D. M. in Gennep, en Susanna van Aldenhoven. 1677, 15 Dec, Jacob, 19 begraven in de grafstede van Burgem. v. Aldenhoven. 1679, 19 Juni, Diederich Jacob, den ' 25 Zondag gedoopt, getuigen P. F. van Heijden genaempt Rhijns, jagermeester, en juff. Aletta Ricbarda Holwede. 1681, 3 April geboren en den 7en op Paasch-maandag gedoopt Johan Gijsbert, getuigen Johan van Bergsum, J. U. L , Scholtis van Stad en Ambt Gennep, Georg Schrijvers, gewesen burge¬≠ meester tot Uden en ontfanger op de gede moleerde fortresso te Gennep, en freule Doro thea van Nijyenheim, oudste dochter van Joh. Gijsb. van Nijvenheim zlg. drost der steden en Ampten Goch en Gennep. 1683, 30 Oct. geboren, 3 Nov. gedoopt Johan Wal¬≠ raven, getuigen Vrijheer Conrad van der Recke, Heere tot Weng, Offenberg en Nijenhove, Cleefsch en Marksch Regeeringsraed, Vrijvrouw Magaretha van Renesse, Douariere Vnjher Johan Walraven van Gent, Heer tot Dieden, Biesterfeldt, Drossaert der steden en ampten Goch en Gennep, welke vervangen werden door Johan van Bergsum J TJ. L. Richter en desselfs huysvrouw Gertruydt Angelia Haesbaert. 1685, 3 Oct. geboren, en 7 Oct. gedoopt Egidius, get. WEw lieer Johs Repelius, predikant te Beugen, en juff. Beatrix van Aldenhoven, wed. Barth. Schrijvers zlg, secretaris van Goch. 1686, 14 Oct. geboren, 18 gedoopt Susanna, get. Johan Al bert Ebben, schepen deser stadt, en juffr. Margaretha te Puft gen. Avisiers. wed. Joh. Engel zlg., predik, alhier, en juff Elis. van Aldenhoven, hv. mons. Cornelis Pulter. 1688, 25 Nov., geb. 1 Dec, ged. Abrahamus Aegi¬≠ dius, get. Johan Albert Ebben, schepen, in plaats van Abrah. Biesenius, pred. te Cleve, en Juff. Anna Catharina Engel, dochter Joh. En¬≠ gel zlgr. 1691, 10 Maart geboren, 18 gedoopt Barbar Mar¬≠ griet, getu'gen Lud. Hundius, predik. Brienen en juff. Gertruidt Cornelia Haesbaert en juff. Sibilla Lieyniers, dit kind is overleden 18 April. 1693, 21 Febr geb., 22 ged. Petrus, get. Johs Enger en Hester Graver gen* Weiier, in plaats daarvan Margaretha the Putt, weduwe van den pred*. Johs Engel. Ouders: Johan van Bergsum en Gertuydt Angelia Haesbaert. 1683, 31 Jan., Anna Petronella. Ouders : D. Bernhard Florents van Heyden gen4 Rhijns en mevr. Josina Barbara van Bodelschwingh. 1685, 5 Martij, Christina Anna Lucia. 1684, 14 Nov., Florentius. Ouders: Johan Albert Ebben en Ursula Haesbaert. 1683, 31 Oct., Marten Joachim, get. Mart¬ę Haes¬≠ baert, J. U. D., en Joachim Foyert, Burgem. tot Tiel, en juff. Gert. Corna. Haesbaert. Ouders: Marcellus Berntz en Helena Reyniers. 1685, 18 Nov., Jacoba Johanna, getuigen Joha