De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

173 174 i. Hermanus Munnik. Oud-gouverneur en Directeur van Ternaten. (4) Gebore n tot (Waven) Leiden den 31 Maart (Wapen) ^ Anno m% Obiit tot Batavia den 7 Pebru A° 1777 oud 54 Jaaren 10 Maann en 7 Daagen. Wapen: In blauw een zwart merkteeken: ^/^^ van onder en in den rechterbovenhoek vergezeld van een gouden roos. (Vermoedelijk onjuist overge­ schilderd). 5. Vrouwe Johanna Louisa van Gotzhuizen, gemalin van den Weledle gestrengen Heer Pieter Walbeeck. , Raad ex- tra ordinair van Neder- , w lands India gebooren tot 1 wapens) Mastricht den 29n April 1764. Obiit te Batavia den 27c December 1805 oud 41 jaaren en 8 maanden. Twee wapens: Mannelijk schild: gevierendeeld: 1 en 4, doorsneden: a. een van boven gekanteelde gouden dwarsbalk liggende op de doorsnijdingslijn, b. golvend gedwars balkt van 7 stukken blauw en zilver, 2 en 3, in zilver een blauwe linkerschuinbalk, in den rechter­ bovenhoek een blauw schildje beladen met een onher­ kenbare gouden figuur. 1 Vrouwelijk schild: in zilver een gekleede man met een zweep, die hij in de rechterhand houdt, boven het hoofd slaande. Helmteeken boven beide wapens onduidelijk. Voorts zijn op het bord 8 kwartierwapens geschilderd, zonder vermelding van namen. (5) 6. Henric van der'Stel van Amsterdam, landdrost van de bataviasche omlanden. (6) Obiit den 26 r-w September Anno {wapen) 17'22> Oud 50 jaren, 3 manden ' en 13 dagen Wapen: Gevierendeeld: 1 en 4: gedeeld: a. in goud 3 roode torens, b. doorsneden: I. in rood een gouden pauw, II in blauw 3 gouden bollen of rozen, 2 en 3: in blauw van boven 2 gouden wassenaars naast elkaar, van onder (4) Hij was, van 1767â??177), de 44e landvoogd van Ternate.(Zie â??De 'Wapenheraut' 1902 en 1903 : â??De landvoogden, enz., van Ternate'). (5) Als noot 2. (6) Hij wordt onvolledig vermeld in â??De Wapenheraut' 1898, blz. 280 , het daarvermelde wapen komt, behoudens kleurverschil, overeen met het le en 4' kwartier van het op het bord voorkomende wapen. Van wie is dan het wapen uit het 2e en 3e kwartier? een gouden ster. Helmteeken: een roode ge­ kanteelde toren, geopend van zwart, met gouden valdeur. 7. Henric Zwaardecroon van rotterdam, oud gouverneur generaal van nederlands india ( Wapen) gebooren den 26 Januarij A° 1667 overleden den 12 Augusti Ao 1728. Wapen: in blauw een rechtop geplaatste degen, met gouden gevest, de punt gebroken naar links. Helmteeken: een uitkomende arm met vuist, van goud, recht naar boven gekeerd. 8. Vrouwe Christina Elisabeth Marei gemalin van den Weledle Groot achtbaare Heer Albertus Henricus Wiese eerste raad . en directeur generaal van Nederlands India gebooren tot (Wapen) Batavia den 28 April Anno 1770 Obiit den 7 Januarij Anno 1805. (7) oud 34 jaaren 8 maanden 9 dagen Wapen: doorsneden: a. een uitkomende halve gouden leeuw in blauw, b geschaakt van goud en zwart, gekroonde helm, helmteeken: de leeuw uit­ komende. Het bord vermeldt de 8 kwartieren, zonder namen. Die kwartieren volgen hier, om te laten zien dat ver­ moedelijk fantasie in het spel is geweest. 1. Als het hoofdwapen. 5. Als 3. 2. Een gouden leeuw in blauw. 6. Als 4. 3. Een gouden bijenkorf in blauw. 7. Doorsneden: a. als 3. b. als 4. 4. Als b van het hoofdwapen 8. Als 2. 9. Isaac Reynst Raad Extra Ordi­ nair van Nederlands Indië Geboren tot tw Amsterdam den 25 Februarij 1 Wapen) Anno im Obiit tot Batavia den 30 Januarij 1775 oud 41 jaaren 10 maanden en 5 dagen Wapen: in blauw 3 zilveren kannen van boven vergezeld van een gouden ster, helmteeken: een kan tusschen een vlucht van zilver en blauw. De 8 kwartieren zijn op het bord geschilderd, zonder vermelding van namen. (7) Deze datums vullen het werk van den heer van Rhede van der Kloot, â??De Gouverneurs-Generaal enz. van JS I', aan. (8) Als noot 2.