De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

175 176 Vóór deze kerk liggen thans nog slechts 6 grafsteenen, n.1 één van Zwaardecroon, met hetzelfde opschrift als op diens rouwbord, één van Frederick Riebalt (zonder jaartallen, enz.), één van Wilhelm Nicolaaszn. de Jonge (zonder jaartallen, enz.), twee waarop alleen een nummer, en één waarop alleen een wapen (twee beurtelings ge kanteelde dwarsbalken) zonder bijschrift. (9) W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. VRAGEN EN ANTWOORDEN' von der Deckei). ?? Het geslacht von der Decken behoort tot den adel van Hannover en komt sedert de 13de eeuw voor in het landschap Kehdingen aan de Beneden-Elbe, in het voormalige aartsbisdom Bremen. De naam komt ook voor als de Deca, de Deken en von der Deken. Daar het bekend is dat in de 12ie en 13deeeuw Nederlandsche nederzettingen zich aan de Beneden-Elbe gevestigd hebben, schijnt de mogelijkheid niet uitgesloten dat het geslacht von der Decken van Nederlandschen oorsprong zou zijn. Gaarne zou ik daarom vernemen, of personen van dien naam ook in Nederland voorkomen of in oude Nederlandsche oorkonden vermeld worden Het wapen van het geslacht is een zwarte schoorsteen haal op een zilveren veld. Bückéburg. W. VON DER DECKEN. von Giinderrode. ?? Wie waren de ouders van Maria Wilhelmina Natalie Freiin von Günderrode, die 31 Juli 1829 te Darmstadt huwde met Georg Abraham Carl Baron von Falck, luitenant-generaal en minister van Oorlog in Hessen, zoon van Jor Louis Carel Falck en Maria Agneta Helena Alewijn ? En hoe was haar moeders wapen ? Jhr. E. K. G. FALCK. Hamsfort (XXI, 158). ?? Ik vermoed dat deze familie niets met Amersfoort of de Stichtsche familie van Amers­ foort uitstaande heeft en dat zij afstamt uit het Meyerijsche geslacht van der Amervoirt. Een Bossche schepenakte van 19 Febr. 1540 leert omtrent dat geslacht het volgende: Steven Hendriksz. van der Amervoirt had een zoon Pieter, die een stuk land onder Oisterwijk kocht van Bartholomeus, zoon van wijlen Bartholomeus genaamd Stevensz. van der Amervoert Pieters'zoon en naamgenoot, Pieter van der Amervoirt, had 4 kinderen: 1. Steven. 2. Pieter. 3. Arnt, in 1540 reeds overleden, vader van: a. Anthonis. b. Mechteld, in 1540 gehuwd met Anthonis zoon van wijlen Simon Jansz. 4. Heilwio, gehuwd met Pieter Bloys, uit welk huwe­ lijk een zoon. Matthijs Bloys, die in 1540 met zijne beide voornoemde ooms en de beide kinderen van zijn oom Arnt bovenbedoeld stuk land overdraagt. van lx/2 carolusgulden uit een huis en erf onder Moer­ gestel (1 Juli' 1540). In het zelfde jaar verkocht Arnt van der Amervoirt Arntsz. voor schepenen van VHertogenboch een cijns (9) Vergelijk het hier medegedeelde met het vermelde op blz. 401 van het werk van wijlen den heer van den Bosch ??Nederlands Verleden uit Steen en Beeld.' B. v B. De leeuw (XXI, 47, 158). ?? Al was Coenraad Jo­ hannes de Leeuw afkomstig uit Zutphen en magistraat te Tiel, zoo betwijfel ik toch of zijn bloedverwant naar wien ik vroeg, Thomas de Leeuw, in Gelderland woonde. Waar­ schijnlijker komt het mij voor, dat deze dezelfde was als Thomas de Leeuw, luitenant der cavalerie, die in 1705 voor 4500 gulden afstand deed van zijn recht op de ambten van drossaard, secretaris en griffier van den leenhove van Geffen en Nuland. Ook de familienaam van Thomas' echtgenoot Johanna Stappers doet eer aan Noordbrabant sche herkomst denken, en het feit dat hunne dochter te 's Hertogenbosch trouwde verzet zich tegen die onder­ stelling niet, waar die dochter op 3 Nov. 1700 geboren werd is mij onbekend. Voor nadere mededeelingen omtrent de Leeuw en Stappers blijf ik mij aanbevelen. ' B.. v. B. van Rebersprnyt (XXI, 128). ?? Een oude kwar­ tierstaat luidt bij mij als volgt: Boetselaer Schenck van Tautenborgh. Smulling Gorcha gravinne zu Werdenstein zu Ebersreut. Hoevelich Frijheeren von Fettau. Aller ghenaemt Vrijheer von Holtenburg. Curtenplaitt 's-Hertogenbosch. J. D. WAGNER. van Vianen (XVIII, 240). ?? Het wapen van Cornelia Catharina van Vianen was: in goud 3 blauwe linker schuiubalken, resp. beladen met 2, 3 en 2 zilveren ruiten. De naam van hare moeder is mij niet met zekerheid bekend, vermoedelijk was die echter Faber, Immers haar op 1 Mei 1746 geboren zoon werd genoemd naar en opgevoed door haren oom Isebrandus Faber, vice-praeses van het college van weesmeesteren te Batavia, wiens weduwe Johanna Per ex op 8 Maart 1771 te Haarlem begraven werd Omtrent deze familie Faber is mij overigens niets bekend dan het wapen, zijnde gedeeld: a in rood 2 gouden kepers, elk beladen met 3 blauwe korenschoven, b. in blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van 3 gouden leeuwenkoppen B. v. B. de Vries. ?? Wie waren de ouders van Catharina Elisabeth de Vries, eerst gehuwd met Mr. Cornelis van den Honert, en daarna met Mr Gerard van Vredenburch (te Scheveningen 29 Mei 1763)? Waar en wanneer werd zij geboren en gedoopt? Jhr. H. H. R?ELL. INHOUD 1903, Xo. S. Tot lid zijn benoemd ?? Het zwaard in het Nederlandsche wapen, door 8. .1 van Duinen. ?? Genealogieën Op de Camp en Kloens, door J. Reepmaker. ?? De wapenborden in de oude z g. Buitenkerk te Batavia, door W. Wijnaendts van Resandt ?? Vragen en ant­ woorden: von der Decken. ?? von Günderrode. ?? Hamsfort (XXI, 15S). ?? De Leeuw (XXI, 47, 158), ?? van Reberspruyt(XXI, 128). ?? van Vianen (XVIII, 240) ?? de Vries. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 'sGravenhage.