De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldiek Genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van elke maand en -wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maand­ blad zijn te richten aa n den redacteur, Jhr. Mr . F. BEELAERTS VA N BLOKLAND, -% 62 Koninginnegracht, t e 's Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger ver­ schenen Maandbladen zijn te zenden aan den heer J.C. VAN DER MDELEN, 176 Groot hertoginnélaan, te 's Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst strekking of tó- Brieven,aanvragen, enz., betreffende het Genootschap te richten aan den secretaris, J. C. GlJSBEETI HoDENPIJL VAN HODEN- PIJL, 40 Nassauplein. di e betreffende de . bibliotheek aan den bibliothecaris, Mr. 1*. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 3 Sweelinck- plein, beiden te 'sGravenhage. â?? Contri butiën enz . aan den penningmeester, C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. â?? Leden te 's Gravenhage be­ talen pe r jaar f 10.00. â?? Zij die buiten 's Gravenhage wonen f 6.00 . , er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud der onderteekende stukken. No. 9 . IXlIXLIe Jaargang. 1903, Adreswijziging,. , C. A. VAN WOELDEREN. .. . 40 Bazarstraat, 'sGraven­ hage. 'W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, 8 Petodjo , Weltevreden. Gedenkteekenen en grafschriften in Indië, jnedegedeel d doo r P. F. L. C. LACH DE BÃ?RE. Amboina. A. Wapenborden in de kerk. I. Ee n klein wapenbord (1) met breed vergulde lijst van Meyer Johan van Idsinga en diens echtgenoote Baltha zarina Kien. (2 ) Hij wa s van 1757 tot zijn dood gouverneur van Amboina. Op een tweetal naast elkander liggende steenen in den kerkvloer leest men : â??Rustplaats van den WelEdelen Achtbaren Heer Meyer Johan va n Idsinga in leven Gouverneur en directeur deser provintie na eene 6jaarige regeeringe ooverleeden den 6 Jan . (3) MDCCLXIII.' â??Rustplaats van vrouwe Balthazarina Kien in leven ge malinne van den WelEd. Achtb. Heer M. I. van Idsinga, obiit den X Jan . anno MDCCLXIir'. Hunne wapens staan boven de inscriptie en komen overeen me t die op het wapenbord. Op dit wapenbord prijken in het midden de wapens van v. I. en K., waarboven een gekroonde aanziende helm met een pauwekop en -hals in natuurlijke kleuren als helmteeken, terwijl rechts en links de wapens van 8 hunner kwartieren gerangschikt staan me t de namen er onder. (1) De figuren zijn door de geringe afmetingen zoo klein, dat som­ mige niet te onderscheiden zijn, terwijl door het verbleeken en af­ schilferen der verflaag en door het opschilderen â?? blijkbaar dooreen onbevoegde hand â?? vergissingen bij de beschrijving en in de kleuren niet zijn uitgesloten. (2) Zie dit Mbl. jrg. 1897 . (3) Mbl . 1897 , kol. 165, vermeldt 7 Juli. Links : 1°. van Idsinga. I n groen een zilveren vijfbladige (1) roos, onder en boven vergezeld van een gouden klaverblad. 2°. van Haersma. In zilver een boom op grond in natuurlijke kleuren, vergezeld links van een 8puntige gouden ster en rechts van een gouden lelie. 3°. Bilderbeeh. In zilver drie roode bollen. 4°. Rinkema. I n groen een drijvende roodgesnavelde zilveren zwaan. 5°. Zoë. 'Doorsneden, boven: geruit van blauw en zilver, onder: in goud 3 roode bollen. 6°. Canter. Gevierendeeld, 1 en 4: in rood 3 zilveren bollen (2) , 2 en 3: in groen 3 achtpuntige gouden sterren. 7°. Zuirmonts. I n blauw een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van goud. 8°. Renetna. In goud een klimmende bok op een grasveld in natuurlijke kleur. Rechts: 1°. Kien (3) . Gevierendeeld, 1 en 4: in groen een gouden keper, 2 en 3: in goud een blauwe klim­ mende wassenaar. Hartschild: in groen een gouden lelie. 2°. van den Honert. Gevierendeeld, 1 en 4: in rood 3 klimmende zilveren bokken (4), 2 en 3 : in groen een van rood en zilver geschaakte dwarsbalk. 3°. Swanke. In groen een zwartgesnavelde zilveren zwaan drijvende op 3 zilveren baangolven. 4°. Halling. In goud drie zwarte halve leeuwen. 5°. Froydare. in zilver drie groene klaverbladen.~ 6°. de Jonge. In groen een van rood en zilver geschaakte dwarsbalk. . 7°. de Mijster. In groen een gouden keper, vergezeld, van 3 achtpuntige gouden sterren. 8o. Verbies. In rood een achtpuntige gouden ster. (1) Op de grafsteen is de roos vierbladig. (2) Of schelpen. (3) Zi e Mbl. 1897 , kol . 164, noot 2. (4) Of 3 springende honden of herten. (Het moeten wezels zijn. Bed.).