De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

179 180 II. Wapenbord van Robbertus Padbrugge. Hij was van 1683 tot 18 Aug. 1687 gouverneur van Amboina. In zwart drie rechtopstaande gouden pijlen, de middelste met de punt naar boven. Helmteeken: een opstaande pijl tusschen een arendsvlucht. â??Anno 16 Rob' Padbrugge 87.' III. Wapenbord van Josias Alexander de Villeneuve Ovaal wapen : In rood 12 zilveren ruiten, elk be­ laden met een blauwe schelp. Hartschild : in blauw een gouden lelie. Het schild is gedekt met een kroon en heeft tot schild­ houders twee meerminnen, het bovenlijf van zilver, het onderlichaam van rood. â??Josias Alexander de Villeneuve, in leven opper­ koopman en secunde dezer provintie, obiit den 17 Februarij a» 1780, oud 55 jaaren, 10 maanden en 10 dagen'. In het prot. doopboek trof ik aan : Gedoopt 22 Junij 1766: De geadopteerde kind van den Ach tb. Heer Josias Alexander de Villeuve genaamt Maria Paulina, get. Paulus Saptermo en Judith Rihata. IV. Wapenbord van C. W. baron van Smiehl. â??Ter nagedachtenis van den WelEdelgebore Heer Carel Willem Baron van Smiehl in zijn Edele leeven onderkoopman en opperhoofd van Hilla, gebooren den 24 Juli 1763 gestorven den 15 Maart anno 1803.' Wapen (1): Alliantiewapen op een rooden mantel met gouden randen, vastgehouden door een daarboven zwe venden man met zeis en zandlooper. De man in natuurlijke kleuren , de zeis en zandlooper van goud. Links : Gevierendeeld , 1 : in .... een gouden rozentak met 2 rozen, 2 : het groene veld bedekt met horizontale gouden lijnen, links 1, rechts 2 gouden sterren, 3 : in groen 2 blauwe dwarsbalken elk beladen met 6 gouden linkerschuinbalkjes , 4 : in ... . een in front staande man man (kleuren niet te onderscheiden). Hartschild: in blauw een gouden anker. Rechts: Gevierendeeld , 1 en 4 : in.... een klimmende gouden leeuw, 2 en 3 : in groen een blauwe dwarsbalk bedekt met schuine gouden strepen. Hartschild : in blauw een klimmende gouden leeuw. Boven het linkerwapen drie gekroonde helmen, waar­ boven, boogvormig gerangschikt van links naar rechts, een gouden anker, een gouden ster, een geharnaste arm met zwaard in de vuist en een visch (?) waarboven 3 sterren. Boven het rechter wapen een gekroonde helm en als helmteeken een uitkomende gouden vlucht tusschen een gouden leeuw. Onder beide wapens het devies : â??Per aspera ad astra.' Hij was gehuwd met Maria Adriana Jacoba Schilling. Een dochter Maria Wilhelmina Charlotte werd 4 Juni 1797 alhier gedoopt, doopvader : de heer S. T. Leonard Robbert Jacob van Hasselt, vertegenwoordigende den heer S. T. Ch.yr Haagen in 's Gravenhage, doopmoeder: Mevrouw Geertruide Magdalena Treno wed. van wijlen den heer majoor Snijders, vertegenwoordigende vrouwe Charlotte Frederica barones van Branders in Berlijn, douairière van wijlen den heer S. T. Carel Lodewijk baron van Smiehl. Hij heeft meerdere (door mij niet in de doopboeken (1) Klein, zeer onduidelijk. aangetroffen) kinderen gehad, hetgeen blijkt uit een verzoek in Dec. 1818 gedaan door Valentijn Mattheus Schilling om hunne doopextracten. De doopboeken en andere registers van het kerkarchief alhier zijn niet volledig. Er ontbreken verschillende jaren, terwijl een groot deel bijna onleesbaar is geworden door aantasting van vocht, witte mieren, mot en scheuren. Bij de laatste aardbeving, op 6 Januari 1898, waarbij de woning waar het archief was ondergebracht, instortte, heeft het dagen aan weer en wind blootgestaan en schijnt toen het meest te hebben geleden. Ook de omstandigheid dat het inschrijven der registers, dikwijls plaats had door Ambonsche hulppredikers, die slechts gebrekkig Hollandsch kenden, waarbij de namen zoo verminkt werden, dat bij het lezen alléén op den klank kan worden afgegaan en dat vele Ambonsche christenen Europeesche namen dragen, maken het napluizen in die registers tot een zeer tijdroovend werk. V. Wapenbord van A. B. van Pleuren. â??Abraham Bernardns van Pleuren jongste zoontje van den WelEdeleGestrenge Heere Bernardus van Pleuren, gouverneur en Directeur deeser provintie gebooren den 15 en overleeden den 22 April A°. 178Ã?'. Wapen: doorsneden, a. gedeeld, 1 : in rood een gouden roos, 2 in zwart drie gouden korenaren, b. in goud een roode burcht. Helmteeken: de burcht met gouden boog boven de poort. Devies: â??Tandem bona cau[s]a trium[p]hat'. VI. Wapenbord van Domingos, Queljo. (1) In zilver een boom op een grasveld in natuurlijke kleuren, geflankeerd door twee naar den boom gekeerde staande zwarte arenden met opgeheven vlucht. In den stam een gouden sleutel met het einde naar boven. Aanziende helm, gedekt met een 3 bladige kroon. Dek kleeden: rood en goud. â??Domingos Queljo, Radja van Kilang, obiit den 29 Xber A°. 1711'. VII. Wapenbord van EP de Silva. (1) In zwart een in front staande man in natuurlijke kleur (bruin), een fort in roodbruine kleur, waarboven uitsteekt de galerij van een gebouw met rood pannendak, in zijn armen houdend. Het fort stelt het gebastioneerde front voor van het fort Victoria met den hoofdingang. Boven het hoofd van den man groeit een blauwe boom. Aanziende gekroonde helm met den blauwen boom als helmteeken. Dekkleeden: rood en blauw en goud. â??Els de Silva, Radja van Soja, obiit den 26 Julij Ao. 1747. Op het wapenbord ter zijde van het schild is bijgeschreven: â??Jang mengbangonkan wapen ini pada 1 October 1836 J. de Silva, radja Soja'. (2) Het wapen doelt waarschijnlijk op den afstand van het terrein waarop het fort Victoria is gebouwd, door den radja van Soja aan de O. I. Compagnie. VIII. Wapenbord van 8. Kelly. â??Lieutenant colonel Samuel Kelly Commandant of the Molluccas who died at Amboyna on the 21th Decr. 181 lr Aged 48 yrs'. (1) Van Portugeesche afkomst. (2) Dit wapen opgeschilderd op 1 Oct 1886 door J. Silva, radja Soja (zeer slecht gedaan).