De Nederlandsche Leeuw, jaargang 21 (1903)

181 Wapen: Gepaald van goud en zilver in zes stukken , over alles heen een zwarte dwarsbalk, beladen met 3 achtpuntige gouden sterren. Het wapen gedekt met een rood halfcirkelvormig seg­ ment, waarbinnen, rustende op een band van rood en blauw, een stralende gouden zon. Het geheel in ovaal van groen met gouden rand. B. Gedenkteekenen zonder wapens in de kerk. y 1. To the memory of Lieutenant Charles Smith, Bengal European Regiment and Resident at Saparua, who died 30th June 1814, aged 30 years. 2. Sacred to the memory of George Babington Esquife surgeon to the Residency of Amboyna who departed this life in the 18th November 1816 in his 40th 1 year. 3. To the memory of lieutenant James Ronald of His Britannic Majesty's 67 Regiment of El. who departed this life on the 4 May 1816, aged 27 years. 4. To the memory of Captain Henry Blanchenhagen Bengal European regiment who feil at the island of Goram on the 30 of August 1813 aged 36 years. 5. Lies intered in the Churchyard the Body of Lieute­ nant Thomas Lovenkin late of His Britannic MajeBty's ship La Virginie, who departed this life the 14th August 1800 aged 24 years. 6. Near this place lies intered the Body of Francis Richard Straton- Esqr. late Captain of His Britannic Majesty's Bomb Vulcan, who departed this life the 16th July 1800 aged 36 years. C. Grafschriften in de kerk. 1. Hier rust terwijl de ziel Gode leeft het lichaam van de zedige en deugdlievende vrouwe Aletta Zegermans, bij haar leven waare gemalinne van d'Ed«. Heer Dirk d'Haes raad van Nederlands Indien, commissaris over d'Oostersche provinciën en' gouverneur in Am boina. Zij quam ter wereld in Tayouan den 19â?¢ van louwmaand des jaars na Christi menschwording 1640, en 'is ontslapen den 8e van Hoymaand des jaars 1689 in haar ouderdoms 49. Betreur, o Ambons volk! Het lijk, dat dese kolk Verbergt, met brakke tranen: Dog laat Alettaas deugd, Wie 't wel doen was tot vreugd. U 't spoor ten hemel banen. Wapens boven de inscriptie: Links. Drie springende hazen. Aanziende helm met wrong en een springende haas als helmteeken. Rechts. Ovaal schild: doorsneden, a. drie vijf bladige rozen, b. drie golvende dwarsbalken. De kleuren zijn niet aangegeven. 2. Hieronder rust het lijck van juffr. Helena Cartie Huysvrouw van den predikant Jacobus van der Vorm gebooren tot Batavia A° 1684 den 25 Junij: Ge­ storven in Amboina A°. 1706 den 15 Augustij. Boven de inscriptie de wapens: Links. Gevierendeeld, 1 : een degen met de punt omhoog, hierboven een bal (of koek) en links boven 182 in het schild een zespuntige ster, 2 : een klimmende leeuw , 3 : drie vogels , 4 : een burcht en daaronder een 6 puntige ster. Aanziende helm. Helmteeken : een zwaan met uitgespreide vleugels. Rechts. Ovaal schild: doorsneden, a, een dwars­ balk, waarboven drie schelpen, 2 en 1, rechts: een keper, waarboven 2 klaverbladen en onder een koek en een klaverblad. Jacobus van der Vorm was van 1703 tot 1708 predikant te Amboina. 3. Hieronder rust het lijk van vrouwe Maria Cornelia Greving, gemalinne van den Wel Edelen Agtbaren Heere Willem Fockens, gouverneur en directeur deser provintie Amboina, geb. te Batavia den IX Apr. A° MDCCXLI en overl. in Amboina den XIII Aug. Ao MDCCLXVII, oud zijnde XXVI jaren IV maan­ den en IV dagen. Boven de inscriptie de wapens : Links. Schild met voet, in het hoofd in goud een met de punt opwaarts gericht zwaard, vastgehouden door twee klimmende leeuwen die tusschen de klauwen van een der voorpooten een bal geklemd houden, in den voet in blauw twee naar elkander gekeerde naakte voorarmen met geopende platte hand, waarin een bal. Gekroonde helm met een klimmenden leeuw als helmteeken. Rechts. Ovaal schild : in blauw vier zilveren vijf puntige sterren, 2 en 2. Helm met wrong. Helm­ teeken : een mansfiguur (zittend) met borstkuras en het hoofd gedekt met een kroon, de rechterarm recht­ hoekig naar boven omgebogen en op de hand een vijfpuntige ster, de linkerhand rustend op de heup Willem Fockens was van 1764 tot 30 Sept. 1767 gouverneur van Amboina. 4. Gerbrand Schaghen, jongste soon van d'Heer Nicolaas Schagheh, Raed van India en Gouverneur deser pro­ vintie mitsgaders vrouwe Sara Aletta van Genege, gebooren tot Batavia den 2en Januarij 1687, stierf den 29<* Julij 1692. Alsmede Den Edele Heer Mr Nicolaes Schaghen, extrs Raad van India, Gouverneur en Directeur deser Provintie. Gebooren tot Wijck te Duerstede den 15 April oude stijl 1644. Stierf den 7 Julij 1696. Boven dit opschrift het wapen : In rood een op den grond staande arend (adelaar) met kuif, uitstekende tong en nederwaartsche vlucht. Bij den bovenrand van den steen staat: â??Nascimur et morimur', langs den benedenrand: â??Immorta litati.' Mr. Nicolaes Schaghen was van 1691 gouverneur. 5. D'Heer Symon Cos, extraordinaris raet van India en Gouverneur der provintie Amboina, overleden 24 Februarii anno 1664. Wapen: In keel drie blokken. Helm met wrong en als helmteeken een blok. Hij was gouverneur van 1662. 6. Buiten de kerk op haar toebehoorend terrein ligt nog een grafsteen waarvan het wapen en het in-