De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

VAN HET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . OQO Jaargan g IQ O 4.