De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

209 210 Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. Bron: Archief van commissarissen van huwelijk- sche- en kleine gerechtszaken te Batavia. Gebodenboek van 1737 en 1738. (1) (N.B. de trouwdata zijn in margine in bet register aangeteekend, deze zijn het welke hier wor­ den vermeld, niet die van den* ondertrouw). 28 April 1737. Jan Hendrik Breton, van 's Gravenhage, assistent in Comp. dienst, 26 jaar, met Maria Cornelia Eysnag, van Ternaten, oud 16 jaar. 12 Mei 1737. Jan Schreuder, van Hamburg, coopman en factuur­ houder in comp. dienst, weduwnaar van Johanna Gode frida de la Fontaine, met Maria Wilhelmina Lammens, van Cloosterzande, oud 25 jaar. [Vergelijk â??De Wapen­ heraut' 1897, blz. 79]. Jan van Niel, van Thiel, opperchirurgijn en visitateur van de rheede, weduwnaar van Maria Verklokken, met Bregitta Elisabeth de Reyds, van Batavia, weduwe van den capiteyn-militair Andries Herfort. Jean Etienne La Fargue, van Coningsbergen, onder coopman en fiscaal van Sumatra's Westkust, met Johanna van Wiert, van Couchin, weduwe van den ondercoopman en cassier van den generale ontvang Pieter Versteeg. Huybertus de La Haye, van Batavia, ondercoopman, weduwnaar van Anna Walling, met Maria Coedijk, mede van Batavia, oud 16 jaar. 9 Juni 1737. Barthold Borchers, van Hamburg, oppercoopman en geheimschrijver van den hoogedelen gouverneur-generaal Adriaan Valckenier. oud 35 jaar, met Soptiia Francina Westpalm, van Batavia, oud 15 jaar. 12 Juli 1737. Albert Groenewal, van Batavia, burger alhier, oud 22 jaar, met Anna Maria Misdag, van Batavia, oud 25 jaar. 14 Juli 1737. Johannes Poulle, van Cabo de Goede Hoop, onder coopman en principaal journaal-extendeerder op het negotie-comptoir, oud 22 jaar, met Wouterina Helena de Lange, van Batavia, oud 17 jaar. den Eerw. Christiaan Wijnandi Plesman, van Pilsum, bedienaar des Goddelijken woords, weduwnaar van Su zanna Voltelen, met Petroneïla de Voogt, van Batavia, weduwe van den eerw. Petrus Hoevenagel. Abraham van Dinter, van 's Gravenhage, notaris publicq alhier, oud 35 jaar, met Margaretha Christina Donker, van Batavia, oud 15 jaar. 21 Juli 1737. Johannes de Sousa, van Batavia, inlands burger, oud 21 jaar, met Egidia Constantia Cops, van Batavia, oud 16 jaar. 6 Augustus 1737. Livinus de Heere, van Middelburg, cipier van de vrij- mansboeye alhier, weduwnaar van Jacoba van Tipsma de Fries, met Anna Elisabeth Gerrands, van Breda, oud 29 jaar. Pieter Hendrik Schoock, van Arnhem, ordinair Lid (1) De huwelijken van vóór 1737 volgen later. in de agtbaren Raad van Justitie deses Casteels, oud 27 jaar, met Cornelia Wilhelmina Verdion, van Batavia, weduwe van den commandeur van Java's noordoostkust Mr. Rijckloff Duyvens. 7 September 1737. Roeland Cau, van Zierikzee, eerste secretaris der Edele Hooge Regeering van Nederlands India, oud 28 jaar, met Johanna Gosewina Maire, van Negapatnam, oud 16 jaar. 6 October 1737. Leendert Muller, van Soest, opperchirurgijn, 38 jaar, met Adriana Nieuwkerk, van Batavia, weduwe van den burger Christoffel Dengel. 20 October 1737. Johan Hendrik Seheffër, van Schans, assistent, 29 jaar, met Anna Elisabeth Schrijver, van Batavia, 22 jaar. 24 October 1737. Jacobus van der Heyden, van Vlissingen, gesaghebber op het schip Wolphaarsdijk, weduwnaar van Catharina Debat, met Johanna Schrijver, van Batavia, weduwe van den borger Johannes Lifferding. 27 October 1737. Theodorus Justinus Bheen, van 't Heereveen in Vries­ land, ondercoopman en essayeur, weduwnaar van Johanna Bastert, met Elisabeth Visscher, van Kuyienburg, oud 38 jaar. 22 November 1737. Mr. Pieter Willem Lammens, van Vlissingen, ordinair lid van den agtbaren Raad van Justitie deses Casteels, oud 27 jaar, met de jonge juffrouw Aletta Helena Oostwalt, van Batavia, oud 19 jaar, dochter van wijlen den heer Adriaan Oostwalt, in sijn leven raad en directeur-generaal van Nederlands India, en mevrouw Aletta Teul. . . December 1737 (datum onleesbaar). Albertus van Poot, van Leyden, ondercoopman, oud 26 jaar, met Susanna Engelberta Leboucq, van Batavia, weduwe van Pieter Jan van Ewijk. 8 Februari 1738. Martinus Waasbeek, van 's Gravenhage, lid in het eerw. college van heeren commissarissen van huwelijksche en kleine zaken, weduwnaar van Margaretha van der Hel, met Maria Enserink, van Sulven, weduwe van den burger koopman Abraham Trevijn. 24 Februari 1738. Johannes van der Linden, van Batavia, koopman en eerste administrateur der westzijdsche pakhuizen, weduw­ naar van Lea Corvers, met Anna Christina Tile, van Batavia, oud 17 jaar. 28 Februari 1738. Jan van Vianen, van Gouda, burger alhier, weduwnaar van Martha van Bengale, met Francina Jansz, weduwe van den inlands burger Willem Arons. 12 Juni 1738. Pieter Constantijn de Vos, van Batavia, ordinaris klerk, oud 23 jaar met Anna Catharina van den Briel, van Batavia, oud 16 jaar. Juni 1738 tot Mei 1750 ontbreekt, alleen nog aanwezig enkele brie­ ven, waarin onderstaande personen aan commissarissen van huwelijk­ sche zaken toestemming verzoeken te mogen huwen. 16 Februari 1748 verzoeken die toestemming: