De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

211 212 Theodorus van Reverhorst, van 's Gravenhage, ordinaris lid van den agtbaren Raad van Justitie, en Agnita Maria Crielaard, van Negapatnam. [Zie ‚?? De Wapenheraut' 1901, blz. 77]. 20 Augustus 1748 verzoeken die toestemming: Jan van den Briel, van Dordregt, coopman in Comp. dienst, en Catharina Boddingius, van Zierikzee. 10 October 1751, verzoeken die toestemming: Jacob Pelters, van Worms, koopman en geheimschrijver van den gouverneur-generaal, en Aletta Maria de Jongh, van Leeuwarden. [Vergelijk hot overlijden van Jacob Pelter, Maandbl. Nederl. Leeuw 1903, k 147]. Gebodenuoek van 1750. (N.B. Ook hier -worden de in margine bijgeschreven trouwdata genoemd). 31 Mei 1750. George Tammo Falck, van Utrecht, commandeur van Bantam, oud 35 jaar, met Theodora Adriana Crielaard, van Negapatnam. oud 18 jaar 9 Juin 1750. Hermanus Mulder, van Amsterdam, ordinaris klerk, oud 25 jaar, met Beatrix 31eursius, van Batavia, oud 31 jaar. ‚?Ę 17 Juni 1750. Willem Bernard Albinus, van Leyden, oud-gouverneur en directeur van Malakka, weduwnaar van Maria Hen rietta van der Parra, met Cornelia Adriana dAbleing, van Batavia, weduwe van den Edel Heer raad extra¬≠ ordinair van India Johan Herman Th√©ling. [Vergelijk ‚??De Wapenheraut' 1898, blz. 1, en ‚??DeNavorscher' 1901, blz 205 en 206]. 28 Juni 1750. Godlieb Liebrecht van Mossel, van Meiningen, militair schrijver, oud 34 jaar, met Maria Grawer, van Amsterdam, weduwe van Mr. Herman Baring. [) Christoffel Maurits Doeve, van Lubeck, assistent, oud 32 jaar, met Isabella Alvis, van Batavia, oud 18 jaar. [Zie zijn overlijden in ‚??De Wapenheraut' 1897, blz. 208]. 3 Juli 1750. Pierre Laferte, van Rouan, onderchirurgijn, oud 20 jaar, met Anna Itoamach, van BeDgalen, weduwe van Emanuel Aguiar. 19 Juli 1750. Johannes Schilling, van Creutznach, bedienaar des Goddelijken woords in de maleitsche gemeente alhier, met Johanna Cornelia Steenlack, van Batavia, weduwe van den opperkoopman en secunde van Ternateu Hen¬≠ drik Steemer. 24 Juli 1750. Johannes Adrianus Weyts, van Batavia, burger alhier, met Maria Lint, van Batavia, weduwe van den assistent Jan Frederik Cruse. 9 Augustus 1750. Pieter Brandenburg, van Enkhuizen, ondercoopman en gesworen clercq ter secretarije van den raad van justitie, met Sara van Boneval, van Amsterdam, weduwe van den coopman en ln administrateur van Padang Govert van der Hoeven. 19 Augustus 1750. Bauke Hartman, van Enkhuizen, opperchirurgijn, oud 36 jaar, met Anna Adriana Ernesta van Birbeken, weduwe van den capt.-ingenieur Ravossi del Saynoy. (1) ‚??Mr.' beteekent hier Monsieur. Van het jaar 1751' is nog slechts √©√©n blad over, waarop alleen: 16 Augustus 1751. Robbert Hendrik Armenault, van Amsterdam, onder¬≠ koopman en secretaris van het college van huwelijkscho en kleine geregtszaken, met Ida Johanna Smit, van Ternate. Ge√ľodenboek 1752‚??1754. 23 April 1752. Hermanus Otto Bottendorp, van Hamburg, burger alhier, oud 26 jaar, met Flora Jansen, van de Westcust, vrije vrouw, oud omtrent 30 jaar. 30 April 1752. Jan Diderik de Coning, van Yzerloon in Oost-Friesland, landbouwer uit 't district Tangerang, weduwnaar van Angesina Geske, met Cleopatra de Leeuw, van Batavia, weduwe - van den huystimmerman Cornelis van der Agtersloot. Johan Maurits Mohr, van Eppingen, bedienaar des Goddelijken woords en rector van het Seminarium alhier, weduwnaar van Johanna Cornelia van der Sluys, met Anna Elisabeth van 't Hoff, weduwe van den onder¬≠ koopman-Willem Cornelis Visboom. 12 Mei 1752. Jan Oldenzeel, van Gorcum, onderkoopman en carga op China, oud 26 jaar, met Mary Nul, van Leicester, weduwe van den opperkoopman en lste carga op China, Gaylard Roberts. 19 Mei 1752. Jan Dirk Bronkhorst, van Utrecht, burger alhier, oud 38 jaar, mot Johanna, Deliana Vannamen, van Batavia, oud 15 jaar. 4 Juni 1752. Justus Cornelis Bierens, van Jaffnapatnam, onder¬≠ koopman en overdrager van het garnisoenscomptoir weduwnaar van Susanna Catharina de Milaan, met Maria Jeronima Pont, van Batavia, oud 18 jaar 11 Juni 1752. Bernard ter Lintelo, van Amsterdam, coopman en ge√ęligeert resident van Bandjermassin, oud 28 jaar, met JohaDna Geertruida de Waart, van Makassar, weduwe van den onderkoopman Jan Buyk. 16 Juni 1752. Cornelis van Persijn, van Batavia, assistent, oud 23 jaar, met Clara Elders, van Batavia, weduwe van den burger Bartholomeus Cholselaar. 28 Juni 1752. Jacob van Schoonderwoerd, van Amsterdam, opper¬≠ koopman en ge√ęligeert resident van Gamron in Persia, oud 36 jaar, met Hendrika Elisabeth Brand, van Am¬≠ sterdam, oud 21 jaar [Zie ‚??De Wapenheraut' 1903, blz.131, n¬į 42]. 2 Juli 1752. Adriaan de Nij.i, van Amsterdam, raad extra-ordinair van India, weduwnaar van Anna Sixti, met Johanna Susanna Penet, van Batavia, weduwe van den oud-schepen alhier Jan Hendrik du Caylar. 16 Juli 1752. Hugo Pieter Faure, van Bergen-op-Soom, majoor, met Sara van Boneval, van Amsterdam, weduwe van den onderkoopman en 2e administrateur van .... Pieter Brandenburg. Frans Ravensberg, van Harderwijk, luitenant ter zee