De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

.213 214 oud 26 jaar, met Adriana van Eysden, van den Brie], oud 20 jaar. . 19 Juli 1752. Dirk Willem van der Brugghen, van Bergen-op-Zoom, opperkoopman, weduwnaar van Christina Engeltina Bebbens, met Arnoldina Deliana Cornelia Loten, van Semarang. [Zie â??De Wapenheraut' 1897, blz. 78]. 29 Juli 1752. Jacobus Bibalt, van Batavia, oud-vaandrig der West- zijdsche burgerij, weduwnaar van Margaretha Adriana Schoon, met Elisabeth Freger, van Batavia, weduwe van den burger Carel Sleem. 15 Augustus 1752. Johannes Arnoldus van de Werve, van 'sGravenhage, pl. luitenant ter zee, oud 23 jaar, met Emerentia Johanna Bichard, van Colombo, weduwe van den luitenant der artillenje Seger Muys. 24 Augustus 1752. Dirk Vermandcr, van Dordregt, vice-praesis van het eerwaarde college van weesmeesteren, weduwnaar van Cornelia Hertenberg, met Wolferdina Johanna Barovius, van Ameyden, weduwe van den onderkoopman Johannes van Dooreslaer. 15 October 1752. Johan Godfried Graffêe, van Dantsig, schipper, weduw­ naar van Arnoldina Cramer, met Susanna Six, van Batavia, oud 16 jaar. 29 October 1752. Frans Jacob Berg, van Mastrigt, luitenant-ingenieur, 27 jaar, met Catharina Jacoba Omen, van Batavia, oud 15 jaar. 30 November 1752. Joseph Pierre Buisson des Forges, van Thiers, pl. assistent, oud 33 jaar, met Leonora Mons, van Batavia, weduwe van den burger Christoffel Joseph Castille. 17 December 1752. Philip Christoph Elias, van Grijffswald, extract-factuur­ boekhouder op het negotie-comptoir, oud 26 jaar, met Maria van den Eede, van Batavia/ oud 18 jaar. 28 December 1752. Hermanus Haiko van der Veen, van Veendam, be­ dienaar des goddelijken woords, weduwnaar van Altina Millegaikes, met Maria Sager, van Colombo, weduwe van den notoris Frederik Willem Hooghkamer. 28 Januari 1753. Christoffel Michiels, van Amsterdam, bedienaar des Goddelijken woord van de Augsburger confessie, weduw­ naar van Maria Slootman, met Catharina van der Dussen, van Rotterdam, weduwe van den chirurgijn-majoor van de lijfwacht Johan Folker. 18 Februari 1753 Cornelis Pielaat, vau Amsterdam, sous-lieutenant der arthillerije, oud 34 jaar, met Elisabeth Maria Jansz, van Batavia, oud 17 jaar. (1) 25 Februari 1753. Joachim Winter, van Mecklenburg, vaandrig der Oost- zijdsche burgerij, oud 38 jaar, met Catharina Elisabeth de Groot, van Batavia, oud 15 jaar. 24 Juni 1753. Johannes Vos, van Utrecht, onderkoopman, oud 23 jaar, 1) Dezen zijn dus de stamouders in Indië van het uitgebreide ge­ slacht Pielaat te Makassar, meei malen vermeld in de artikelen â??Huwelijken te Makassar' en â??De 3 oudste doopboeken te Makassar', resp. opgenomen in dit Maandblad 1901 en 1902 en â??De 'Wapen­ heraut', 1901, 1902 en 1903. met Adriana Agatha Smit, van Ternaten, oud 18 jaar. 1 Juli 1753. Robbert van Eist, van Enkhuisen, boekhouder van het hospitaal, oud 25 jaar, met .Maria de la Croix, van Am­ sterdam, oud 25 jaar. 28 Augustus 1753. Paulus van Hemert, van Batavia, burger alhier, weduw­ naar van Elisabeth Maria Cos, met Petronella van Breda, van Palembang, weduwe van den onderboekhouder Samuel Josias Cos. 16 September 1753. Mr Johan Everhard Coop a Groen, van Batavia, onder­ koopman, oud 27 jaar, met Maria Catharina van Wognum, van Batavia, oud. 16 jaar. 23 October 1753. Jacobus Johannes Craan, van Amboina, koopman en le gezworen klerk, oud 25 jaar, met Johanna Henriette Breekpot. van Japara, oud 15 jaar October 1753 (ondertrouw 11 October t. v.). Meyndert Arnoldus Holtman, van Cochin, boekhouder en soldij-overdrager op het garnisoens-comptoir, oud 22 jaar, met Elisabeth Martba Brouwer, van Amboina, oud 17 jaar. - Voorts op een los blad, blijkbaar uit een ander boek afkomstig, nog: 6 April 1753. Jan Hendrik Vos, van Amsterdam, soldaet, met Maria van Bengalen 7 April 1753. Cornelis Maes, van Middelburg, assistent, met Magda leentje llendrkx, van Lubecq, weduwe van Andries Cornelissen, van Coppenhagen, bosschutter. 17 April 1753. Herman Zuermondt, van Emmerick, kwartiermeester, met Susanna Parere, van Bengale, weduwe van Andreas Dia. Gebodenboek 1754. (De trouwdata volgen weer). 6 Januari 1754. Gijsbert de Wit, van Langstraat, chirurgijn, oud 32 jaar, met Ida Henrica Hollman, van Negapatnam, oud 15 jaar. 9 Mei 1754. Roelof Blok, van Enkhuizen,- directeur van den handel op China, weduwnaar van Elisabeth van der Hart, met Jacoba Martha Coop a Groen, van Batavia, weduwe van den Raad extra-ordinair van India Henricus Jacobus van Suchtelen. [Vergelijk â??De Wapenheraut' 1900, blz. 113, en 1903, blz. 136, benevens de genealogie van Suchtelen in â??Adelsarchief 1903']. Van Juni 1754 tot Januari 1756 ontbreekt. Gebodenboek 1756. (Hierin zijn de trouwdata niet in margine bijgeschreven, zoodat die van den onder­ trouw alsnu volgen). 15 Januari 1756. Johan Jacob Diehler, van Frankfort a. Main, burger alhier, met Maria Clara van Gangel, van Batavia.