De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

215 216 20 Januari 1756. Reynier van Oosterhout, van Amsterdam, koopman en geëligeert fiscaal van Macasser, met Egedia Cornelia Maria Breekpot, van Japara. 22 Januari 1756 Pieter Benjamin Casier, van Batavia, boekhouder, met Christina Bastiana Doebbrats, van Colombo, weduwe van den opperchirurgijn Johan Frederik Slicht. 29 Januari 1756 George August von Konigsfeld, van Hanovcr, koopman en eerste administrateur der suykerpakhuizen, met Catharina de Jong, van Slooten George Christoffel Nass, van Straalsund, chirurgijn majoor der infanterije, met Maria Eleonora Wannemaker, van Batavia, weduwe van den onderkoopman en boek­ binder Rudolf ran Sant. 7 Februari 1756. David Boelen, van Amsterdam, opperkoopman en opper­ hoofd in Japan, weduwe van Jacomina Schrijver, met Rachel Steygers, van Batavia, weduwe van den koopman 'Warner Berghuys. 12 Februari 1756. Johan Christiaan Helmkampff, van Beveren, ordinaris clercq, met Elisabeth Cornelia van Duyvenvoorden, van Macasser. [Vergelijk dit Maandblad 1901, kolom 187, en 1902, kolom 107]. 19 Februari 1756. Johannes Meneville, van Canton Bern, met Petroneïla Johanna Stellingwerf, van Utrecht. 6 Maart 1756. De Edele Heer Jurgen van der Spar, van J affnapatnam, Raad ordinair van Nederlands India, president van het eerwaerde collegie van weesmeesteren te deser stede, weduwnaar van Anna Adriana Woutersz, met Johanna Fluyt, van Nagapatnam, weduwe van den ritmeester der burger-Cavallerije Christoffel Mol. [Vergelijk ??De Wapen­ heraut' 1898, blz. 257, en ??De Navorscher' 1898, blz. 511]. 13 Maart 1756. Christiaan Kleynhojf, van Sandou, binnenregent van het buyten-hospitaal, weduwnaar van Margaretha Elisabeth Swanevelder, met Huberta Verspijck, van Nimwegen. 18 Maart 1756. Nicolaas Botterman, van Batavia, burger, met Diana van Boegis, weduwe van den meesterknegt der timmer­ lieden Jan Geel. 25 Maart 1756. Hans Johan Noordgreen, van Westerahs, onderkoopman en garnisoens-boekhouder, met Maria Cavaïlier, van Hougly. 8 April 1756. Theodorus Muller, van Padang, vice-praesis van het college van boedelmeesteren, weduwnaar van Catharina Claas, met Sophia van Essen, van Ligoor, weduwe van den burger Jacobus Cootman. 10 April 1756. Mr. Carel Godfried Beuch, van Lauban, ordinair lid in den agtbaren Raad van Justitie dese s casteels, met Jacoba Catharina Wenendaal, van Batavia, weduwe van don oud-gouverneur en directeur van Ternaten Mr. Gerard Brandwijk van Blokland. [En dus niet Maria Veenendaal, vergelijk geneal: ??Brandwijk van Blokland,' en ??De Wa­ penheraut' 1903, blz. 131]. 6 Mei 1756. Simon Christoffel van Diemen, van Maccassar, burger alhier, met Elisabeth van Hoorn, van Batavia. 13 Mei 1756. Philip Jacob Heil, van Heydelberg, assistent en tweede overdrager van het hospitaal-comptoir, met Adriana Petroneïla van Sorgen, van Batavia. 20 Mei 1756. Jan Hendrik Moldrecht, van Maegdeburg, onder­ chirurgijn, met Johanna Jacoba van Veen, van Lijdsendam. 10 Juni 1756. Pieter Hofman, van Amsterdam, baes boekbinder in de Logie, met Sara Catharina Riebalt, van Batavia. Pieter Cornelis Beekman, van Nijmegen, assistent, met Christina Hester Swaen, mede van Nijmegen, weduwe van den onderkoopman Albertus Betmar. ,15 Juli 1756. Jacobus Derwijn, van Leyden, vaandrig-militair, weduwnaar van Diana Bernhart, met Elisabeth van Stamhorst, van Amsterdam, weduwe van den ondercoopman Pieter Elisa Hissink. 17 Juli 1756. Nicolaas van Landschot, van Batavia, ordinair lid in den agtbaren raad van justitie deze s casteels, weduwnaar van Abigael Breving, met Anna Elisabeth de Bavallet, van Batavia. [Vergelijk ??Alg. Ned. Fam. bl.' 1891, bl. 15, sub VIII, 1]. 22 Juli 1756. Hendrik Christiaan Fredrik Weydenbag, van Pattendoff, assistent, met Catharina Plemp Fontijn, van Batavia. ? 29 Juli 1756. Abraham van Neck, van Dordregt, landbouwer bescheyden op Tjepanas, weduwnaar van Halfje Dormans, met Isabella Praetorius, van Cabo de Goed e Hoop. 31 Juli 1756. Mr. Thomas Schippers, van Berkel, advocaat-fiscaal van Nederlands India, weduwnaar van Maria Susanna Archer, met Maria Elisabeth Goon, van Middelburg, weduwe van den heemraad der stads ommelanden Jan Paul Smit. 5 Augustus 1756. Paulus Jacob Valckenaer, van Leeuwarden, stads­ doctor, met Anna van Eps, van Batavia. [Zie ??De Wapen­ heraut' 1903, blz. 515, n°. 45.] 12 Augustus 1756. Pieter van Spall, van Utrecht, ondercoopman, met Wilhelmina Teekman, van Nagapatnam. 19 Augustus 1756. Herman Gerrit Schreuder, van Quakenburg, 2e practisijn in het hospitaal, met Johanna Cornelia Verhagen, van Middelburg, weduwe van den coopman en fiscaal van Ternaten Jacob Frederik Stegman. Lodewijk August de Saint Etienne, van Rouan, lieutenant-militair, met Maria Genodeau, van Vlissingen, weduwe van den burger Jan Godfried Zeydel. 26 Augustus 1776. Johan de Villeers, van Middelburg, onderkoopman, weduwnaar van Maria Catharina de Geyter, met Fran coisina Wilhelmina van Groenenberg, van ter Veere, weduwe van den boekhouder Lodewijk Rudolph/Spren