De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

245 246 Huwelijken te Batavia in den Compagnies tijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS TAN RESANDT. 1758. 21 Januari 1758. Sibrandus Columba, van Dokkum, bedienaar des god delijken woords in de Nederduits gereformeerden gemeente alhier, weduwnaar van Maria Anna Falk, met Sara Hendrietta Leliveld, van Ternaten, weduwe van den ordinair lid in den agtbaren Raad van Justitie deses casteels Mr. Jacob Willem Bake. 9 Maart 1758. Hendrik van Maurik, van Buuren, krankbezoeker, met Sara Vermeer, van Amboina, weduwe van den krankbe­ zoeker Hermanus van Driest 13 April 1758. Francois de Valbert, van 's hage, onderkoopman, weduw­ naar van Anna Prins, met Jacoba Sophia Brandt, van Amsterdam. 27 April 1758. Hermanus van Cassel, van Rotterdam, boekhouder, met Louisa Freyer, van Batavia. 25 Mei 1758 Johan Hendrik Moldrecht, van Magdenburg, opper . chirurgijn, weduwnaar van Johanna Jacoba van Veen, met Elisabeth Hellendaal, van Utrecht. Pieter Cos, burger alhier, weduwnaar van Helena van der Mispel, met Cornelia Boos, weduwe van den bode van het eerwaerde collegie van Scheepenen deser steede Johannes Henricus Délits. 1 Juni 1758. Bernardus van Pleuren, van Amsterdam, ordinaris clercq ter generale secretarije, met Anna de Nijs, van Amsterdam. 6 Juli 1758. Pieter Huysman, van den Briel, schipper, met Maria Johanna van Adrichem, van Batavia. 8 Juli 1758. Jan Carel van der Upwich, van Gelder, ondercoopman en principaal journaal extendeerder op het negotie-comp toir, met Anna Maria Swellengrebel, van St. Albans in 't graafschap Hartford. 20 Juli 1758. Johannes Woutman, van Amsterdam, krankbezoeker en voorlezer in de Hollandse kerk, weduwnaar van Susanna Eaek, met Agatha Elisabeth Rees, van Delft. 3 Augustus 1758. Johan Petrus Brandis, van Batavia, assistent, met Cornelia Geertruida Columbus, van Bantam. 17 Augustus 1758. Pieter Limburg, van Padang, assistent, weduwnaar van Wilhelmina Joseph, met Clara Anthonia Wikken kamp, van Semarang, weduwe van Jan Gerrit Schoester, burger. 7 September 1758. Reynier Bouschut, van Amsterdam. 5e practisijn in het hospitaal alhier, met Engel Isabella Johanna Vogt, van Dortmond, weduwe van den binnenregent van 't marinebad Andreas Rehller. Johannes Pinket, van Purmerend, ondercoopman, weduwnaar van Margaretha Terkuys, met Albertina Wilhelmina Hagadamius, van Iperen. 28' September 1758. Frans Hendrik Sanders, van Manheim, 3e practisijn in het hospitaal, met Johanna Cornelia Verhagen, van Mid­ delburg, weduwe van den 2e practisijn in het hospitaal Herman Gerrit Schreuder. 5 October 1758. Jan Frederik Widderich, van Lubeck, boekhouder,, met Anna üorothea Wendschoe, weduwe 'van den procu­ reur Albertus Frappe. 2 November 1758. Dominus van den Heuvel, assistent, met Anna Catharina van 't Hoff, van Malacca, weduwe van den lieutenant militair Diderik Bijster 9 November 1758. Olphert Elias, van Alkmaar, ondercoopman en tweede administrateur in den grote winkel, met Maria Alida Hazebroek, van Zutphen, weduwe van den ondercoopman en garnisoens-schrijver Jacob Verschragen. [Vergelijk vooral â?? Alg. Ned. Familiebl.' 1903, kolom 323]. 11 November 1758. Stee ven Lieven Garrison, notaris, met Johanna Hen- riëtte de Saumaisse, weduwe van den ondercoopman Christiaan Coenraad van Schéllebeek. 30 November 1758. Jacobus Franciscus Dijkman, van Amsterdam, boek­ houder, met Susanna Isabella Vonk, van Batavia. 14 December 1758. Johan Vermehr, van Amboina, ondercoopman. en col lationist ter generale secretarije, met Cornelia Magdalena Jacoba Dellafaille, van Batavia. [Vergelijk â??DeNavorscher1' 1899, blz. 102 sub 3, en â??Alg. Nederl. Fam.blad' 1901, blz. 206]. . George Christiaan Reeper, van Heymersleben, bode van het eerwaarde college van Heemraden, met Rachel Stoop, van Batavia. 1759. 6 Januari 1759. Pierre Jean Louis de Fillietas, van Zwitserland, onder­ coopman, met Maria Catharina Fabre, van Batavia. 25 Januari 1759. Christiaan Frederik Cramer, van Einbeek, onderchirur- gijn, met Catharina Alida Hazebroek, van Colombo. 1 Februari 1759. Gilles van Groeneveld, van Bergen op Zoom, krankbe­ zoeker, met Levina de Meester, van Middelburg, stads vroedvrouw, weduwe van den onderstuurman Pieter Kakelaer. 29 Februari 1759. Herbert Vermeiden, van Moordrecht, opperkoopman en opperhoofd van den handel op Japan, met Anthonia Dorothea Stein van Gollonesse, weduwe van den koopman en le suppoost van het comptoir-generaal en scheepen deser stede Gerard van der Does. [Vergelijk geneal. van der Does in Jaarboek v. d. Ned. Adel]. 8 Maart 1759. Cornelis Domburg, van Amsterdam, koopman, met Maria Coedijk, van Batavia, weduwe van den notaris Albertus Domburg. 28 Maart 1759 (getroud op Bantam). Willem Hendrik van Ossenbroek, van Iperen, comman­ deur van Bantam, weduwnaar van Anna Catharina van Kervel, met Catharina Cornelia van Mijlendonk, van Saparoea in Amboina.