De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

247 248 'Van Maart 1759 tot Februari 1760 kan hetgeen het gebodenboek geeft, aangevuld worden uit een los stuk overgebleven uit een trouw­ boek van dien tijd, zooals het hier­ onder volgt. . .. Maart 1759. Pieter Wint, van Mastricht, burger, oud 31 jaar, met Elisabeth Rijke, van de Caab, oud 17 jaar. (getrouwd 25 Maart 1759) 26 April 1759. Adriaan van Haeften, van Utrecht, ondercoopman, met Maria Barbara Kragh gend Scharken, van Batavia, oud 18 jaar. 10 Mei 1759. Cornelis Brattim, van Rotterdam, ondercoopman en negotie-boekhouder van Japan, met Catharina Gesina van Boneval, van Amsterdam, weduwe van den capteyn militair Jan George Muller. [Vergelijk Maandblad Ned. Leeuw 1901, k. 185]. Johannes van der Hiel, van Amsterdam, burger, oud 32 jaar, met Elisabeth Bouwmeester, weduwe van den burger Dirk van Schooten. (getrouwd 6 Juni d.a.v.) 19 Juli 1759. Jan van Vliet, bode van het eerwaerde college van huwelijksche en kleine gerechtszaken, weduwnaar van Theophila van Vlierden, met Aletta Duquesne, weduwe van den boekhouder Benjamin Thiele (getrouwd 10 Aug. d.a v) 2 Augustus 1759. Cornelis van Bentem, van Utrecht, schipper, weduw­ naar van Maria Crok, met Maria Sibilla van Schaerdenburg, van Rotterdam, oud 23 jaar (getrouwd 19 Aug. d.a.v.) 6 September 1759. ' Jacob Lodisio Jacobszoon, van Amsterdam, onder­ coopman, oud 25 jaar, met Adriana Magna Franchimont, van Cochin, oud 17 jaar. (getrouwd 23 September d a.v.) 22 September 1759. Paulus Godefridus van der Voort, van Utrecht, onder­ coopman en adjunct lste gezworen clercq ter generale secretarije, met Anna Dorothea Elisabeth Dellafaille, van Batavia, weduwe van den boekhouder-generaal Pieter Wentink, [Vergelijk vooral â??De Navorscher' 1899, blz. 102 sub lo.] 13 October 1759. Mr. Pieter Jacob Bert, van Buuren, notaris, oud 28 jaar, met Alida Root, van Nieuwveen, weduwe van den coopman en eerste administrateur van Sumatra's Westkust, Willem van Rijn (getrouwd 22 Oct 1759). 17 November 1759. Christiaan Nab, van Amsterdam, ondercoopman, weduw­ naar van Jacoba' de Mager, met Hendrika van de PoIder, van Utrecht, weduwe van Johannes Gualtherus van der Spar. 1760. 17 Januari 1760 Hendrik van Mourik, van Buuren, krankbezoeker, weduwnaar van Sara Vermeer, met Johanna Heyn, van Cheribon. (getrouwd 3 Febr. d.a.v.) 19 Januari 1760 Jan Wttewaal, van Utrecht, ondercoopman en geëligeert resident van Gorontalo, oud 25 jaar, met Clara Johanna van der Burg, van Malacca, oud 17 jaar. (getrouwd 27 Januari d a v) 26 Januari 1760. Mr. Pieter Ras, van Alkmaar, ondercoopman en tweede administrateur der suykerpakhuizen, oud 23 jaar, met Anna Wendelina Fockens, van Groningen, oud 18 jaar. (getrouwd 10 Februari d.a.v.) 9 Februari 1760. Pieter Mossel, van Enkhuizen, eerste vendumeester en lieutenant der burger-cavallerije, oud 22 jaar, met Tbeodora Elizabeth Judith van der Feltz, van Padang, oud 16 jaar. (getrouwd 24 Febr. d a v.) 1 Maart 1760. Jacobus Riebalt, van Batavia, lid van het eerwaarde college van heemraden der stads ommelanden, weduwnaar van Elisabeth Teger, met Anna Catharina Euvel, weduwe van den burger- en oud-diacoon Simon Palu. 6 Maart 1760. Barend Barends, van Malacca, burger, met Eva Johanna van Hemert, van Batavia. 1 Mei 1760. Johan Christoffel Reysig, van Roda, boekhouder en extract-factuurhouder op het negotie-comptoir, met Maria Elisabeth Freyer van Batavia. 29 Mei 1760. Hendrik van Bazel, van Schiedam, ondercoopman en tweede ia de grooten winkel, met Cornelia Johanna Bergwijk, van Cheribon, bejaerde dochter. 12 Juni 1760. Jan Marchant Carelszoon, van Amsterdam, boekhouder, weduwnaar van Carolina Sibilla van der Horst, met Maria Kortman, van Souracarta, weduwe van den ordinaris ge sworen clercq ter generale secretarije Johannes Matthias Röntgen. 19 Juni 1760. Jan Jurgen Muder, van Halle, burger, met Cleopatra de Leeuw, weduwe van den landbouwer Johan Diderik de Koning. 21 Juni 1760. Christiaan Willem de Mey, van Tilsit, oud-capteyn der Westzijdsche burgerij, tweede vendumeester, weduw­ naar van Johanna Keyzer, met Hendrina Geertruida van Reineveld, van Alkmaar, weduwe van den ondercoopman en tweede administrateur in het provisie-magazijn IJsbrand Vincent Sr. 10 Juli 1760. Gustavus Adolphus Fiers, van Batavia, assistent, met Johanna Anthonijs, van Batavia, weduwe van den bode der boedelmeesteren Christoffel Josephus Haeks. Gerardus van der Genst (of Geuts?), van Malakka, met Johanna van Riemsdijk, van Batavia. 28 Augustus 1760. Louis Relian, van Genève, opperchirurgijn, met Catharina Magdalena Verbeek, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den burger Johannes Josephus Wernik. Frans Christiaan Sibald, van Liebenau, burger, met Johanna de Raad, van Batavia, bejaerde dochter. 4 September 1760. Arnoldus Franciscus Lemker, van Deventer, onder­ coopman, met Magdalena Verkuyl, van Nimwegen. 16 October 1760. Jan du Bok, van Enkhuizen, opperchirurgijn, weduw­ naar van Anna Maria Bosveld, met Anna Coolens, van Batavia. 1 November 1760. Jan Carel van der Upwich, van Gelder, koopman en factuur-houder, wednwnaar van Anna Maria Swellengrebel,