De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

249 250 met Balthazarina Johanna Paques de Chavonnes, van Batavia weduwe van den coopman en schepen Hendrik van der Hellen. Jan Willem van Blijdenburg, van Calcar, onderkoopman en boekhouder der artillerij, met Anna Elisabeth Bierens, van Batavia. 6 November 1760. Gerrit Volle, van Middelburg, onderchirurgijn, met Anthonia de Vos, van Batavia. 13 November 1760 Isaak de Bie, van Malacca, opsiender van het afkomende bestiael, oud burger-diacoon, weduwnaar van Alida Catha­ rina de Nijs. met Petronella JacobaBoudewijns, van Batavia. 20 November 1760. Dirk Houtthuyn, van Batavia, ondercoopman, met Jacomina Verhagen, van Middelburg. 1761. 22 Januari 1761. Jan Daniël Roosendaal, van Maagdeburg, boekhouder, met Catharina Johanna Beukers, van Batavia. 5 Februari 1761. Otto Frans Marei, van Lubeck, onderkoopman en tweede landmeter, met Catharina Elisabeth Romswinckel, van Batavia. 19 Februari 1761. Jacob van der Werff, van Zaendam,'boekhouder, met Hendrina Hagenbout, van Rotterdam, weduwe van den ondercoopman Gerrit Willem Laats. 19 Maart 1761. Hermanus Ellinkhuysen, van Enkhuizen, cornet in het corps dragonders van de lijfwacht, met Johanna Catharina Weydemeyer, van Batavia, weduwe van den koopman Jeremias Saimpe. Jan Hendrik Vogis, van Bronswijk, burger, met Maria Nauern, van Maccasser. 28 Maart 1761. Nicolaas Brouwer, van Leyden, bedienaar des Godde­ lijken woords, met Henrica Duurveld, weduwe van den capiteyn-militair Absolon van der Mey. 4 April 1761. Hermanus Paulus van der Werth, van Duysburg aan de Rhijn, ordinair leraer der Maleidschen gemeente alhier, met Anna Catharina Kragt, van Amsterdam, weduwe van den burger Abraham Kort. 25 April 1761. Mr. Adriaan Matthijs Temmink, van Amersfoort, onder­ coopman en tweede administrateur van Onrust, met Petronella Cornelia Hooreman, van Mazulipatnam. 23 Mei 1761. Jacob Cornelis Mattheus Radermacher van 'sHage, ondercoopman en tweede administrateur in het graen magazijn, met Margaretha Sophia Verijssel, van Batavia. 9 Juli 1761. Reynier van Vlissingen, van Leeuwarden, koopman en negotie-boekhouder, met Johanna Catharina Polsdorp, van Batavia, weduwe van den ondercoopman en eerste suppoost op het comptoir van den opperequipagemeester Jan van Onkelen. 18 Juli 1761. Cornelis Bosch, van 's Gravenhage, koopman en le admi­ nistrateur in de zuykerpakhuyzen, met Catharina Louisa Gallas, van Batavia. [Zie ??Alg. Ned. Fam blad' 1901, bl. 45]. 30 Juli 1761. Johannes van Banchem, van Bantam, assistent, met Elisabeth Cats, van Batavia. 8 Augustus 1761. Gustaaf Willem van Hoorn, van Middelburg-, onder­ koopman en secretaris van het eerwaarde college van heemraden deser Stadsommelanden, met Anna Jacoba Senn van Basel, van Batavia. 20 Augustus 1761 Pieter Montens, van Batavia, boekhouder, met Angelia Gerdonia Thijssenbroek, van Batavia, weduwe van den burger Willem Jan Staaff. Jacob Montens, van Batavia, burger, met Susanna Lourens, van Batavia 28 Augustus 1761. Isaac Reynst, van Amsterdam, koopman en tweede administrateur in het provisie-magazijn, met Wilhelmina Maria van Meylendonk, van Amboina. 3 September 1761. Willem Adriaan Palm, van Coevorden, ondercoopman, met Elisabeth Maurisson. van Amsterdam. 14 September 1761. Jacob van Campen, van Middelburg, ondercoopman en fiscaal van Bantam, met Cornelia Petronella Poelman, van Tergoes. 26 November 1761. Jacob de Groot, van Enchuysen, krankbezoeker op Onrust, 'weduwnaar van Zwaantje Willems, met Elisabeth Abrahams, van Batavia. 28 November 1761. Hendrik Zurmegede, van Cleeff, scheepen, weduwnaar van Huberta Petronella de Lopes, met Johanna Magdalena Gallart, van Amsterdam, weduwe van den luitenant-collonel Mattheus Warnaer Bleeker. 3 December 1761. Jacobus Gijsbertus Ladenius, van Colombo, onder­ coopman en tweede administrateur in het nieuwe klee­ denpakhuis, met Elisabeth Margaretha van Ravesteyn, van Batavia. Johannes van Gils, van Breda, vaandrig-militair, met Philippa Florentia Hendriks, van Batavia 17 December 1761. Arnoldus Jens, van Amsterdam, assistent, met AnDa Apolonia de Geus, van Batavia. 1762. 7 Januari 1762. Pieter Drost, van Amsterdam, timmerman, met Dina Magdalena Andries, van Batavia, weduwe van wijlen den boer Klaas Pieten. 23 Januari 1762. Hendrik Zwart, van Amsterdam, capitain ter zee en onderequipagemeester, weduwnaar van Anna Anthonia Holsalf, met Maria van den Eede, van Batavia, weduwe van den opperkoopman Philippus Christoffel Elias. 30 Januari 1762. John Herbert, agent van de Engelse Oost-Indische Compagnie te deser plaetse, met Mary Jackson, weduwe van William Thong. 6 Maart 1762. d'Edele heer Nicolaas Hartingh, van Amsterdam, raad extra-ordinair van Nederlands India, weduwnaar van Giliana Wilhelmina Hilgers, met vrouwe Philippa Theo dora Mossel, van Nagapatnam, douarière van wijlen den