De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

253 254 4. Er bestonden persoonlijke betrekkingen tusschen de dynasten-familie en Roukens. Zoo logeerde de gravin van den Berg, geboren gravin Lodron in 1754 ten huize van den schepen Mr. Johan Michiel Roukens en zijne echtgenoote, geb. Verspijck, en liet eenen gedenkpenning m ba 03 t. os 3 O'S .Si at 03 O En g j= .3 5 ?? p, O GQ a 03 > 03 _ n 2 03 -3 g ^ g g 3 I - 1-5 Ja' lis l v fa a 9 g M *? < 2 ?S a O'S ED 'J* ?? ' I >% C 03 « 13 03 B . . ' te »tn '> s tr. 6o+- CÏ r- CO «5 33 00 o ' ?- ^ 1 1 03 p 03 fes O 0 a 03 r-5 C -O 03 03 a ?§8.3 o 9 ?+* a O! ^ d 3 O C4-t ,a - 1°. te Amsterdam 30 Maart 1806 O Elisabeth van de Poll, geb. te Amsterdam 4 Maart 1808, f te Haarlem 15 Jan. 1862. tr. 1°. te Amsterdam 5 Mei 1835 Jhr. Jacob Alexander Köell, geb. te Amsterdam 8 vice-admiraal, oud-minister van marine, adj Aug. 1838, i. b. d. van H. M. de Koningin, ridder Ned. Leeuw. a s' roa a C 9 O 03 i'|^sa ! ?Sec-*' ' J«0 'fi',0 ^ g-g .s a, f .5 O SS BD ffi fl O ** 03 ^ ? co 3 03 p 13 a o a . o a 03 03 03 '3 .O t- 00 m ?? H ^ o a p. oj 03 O» ^ a a 03 'S « _a _g K 't-. CD J3 as 03^ ^ tr. te Heemstede 24 Oct. 1790 03 03 X -t3 ^ 03 g QO § 03 § c-^ at o3 -3 03 2 o $13 a « a - ?? a _ ft aj >? s a « a a^ O) i a-§ «13 a > O. fe a^ a 03 03 S * a . a _ o> a s.gr® 13 '3 ^3 a 03 Sao e a 03 1-5 TH O a -S oo 03 Cu :cn OQ 0 H a T-1 . .S O rt a ® ö s a^ tr. 1°. te Haarlem !9 Jan. 1804 Mr. Hendrik Samuel van'Wicke- Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia voort Crommelin, geb. te Am- Barnaart, geb. te Haarlem 14 sterdam 30 Sept. 1804, f huize ' Juni 1809. 'Woestduin onder Bloemendaal 26 Feb. 1874, tr. te Berkenrode onder Haarlem 5 Mei 1830 gep 'Wilhelmina Adolphina van Wickevoort Crommelin, tr. te Haarlem 12 Sept. 1867. ^-J-??' ' geb. te Haarlem 21 Mei 1843. Jhr. Mr. Henri Elisa Eduard Köell, geb. te Haarlem 12 Juni 1872, promoveerde te Utrecht in de rechten in 1898, ambt. van het openbaar ministerie te Dordrecht, tr. te 'sGravenhage 9 Nov. 1899 Anna Cremer, geb. te Arnhem 15 Mei 1877, dr. van Jacob Theodoor en Annie Herminie Hogan. BOEKB-EOORDEELING. La bataille de Basweiler (23 Aont 1371), Liste des combattants da dac Wenceslas, suivie de quelques docu ments inédïts pour servir a l'histoire de cette journée, par J. Th. de Raadt (Brussel, Vromant & Cie, 1904). ?? In het algemeen Rijksarchief te Brussel bevinden zich een groot aantal kwijtbrieven wegens de schadeloosstel­ lingen welke door Hertog Wenceslas werden uitbetaald aan zijne krijgsmakkers, die met hem bij Basweiler in krijgsgevangenschap waren geraakt, en aan de erfgenamen van hen die in den slag gebleven waren. Uit die kwijt­ brieven, aangevuld door een zeer tijdroovend onderzoek in de rekeningen van Brabant, is het ons eerelid den heer de Raadt mogelijk geweest eene lijst op te maken van hen die in dien slag tot het Brabantsche leger be­ hoorden. Luxemburgers, Brabanders, Limburgers, Ant­ werpenaren, Vlamingen, Nameneezen, Luikenaren en ook de Fransche en Duitsche hulptroepen, allen worden zij hier genoemd, gerangschikt naar de banieren waaronder zij streden. Het is echter niet alleen eene ook voor Noord-Nederlanders hoogst belangrijke naamlijst, welke ons gegeven wordt, het werk is voorzien van tal van aanteekeningen, in hoofdzaak dienende tot vaststelling 1) Zie daarover o. a. Kok, Vaderl. 'Woordenboek, Deel XXV, bl. 197 en 198, en Vervolg op van Loon, bl. 319.