De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

255 256 van de identiteit der behandelde personen of betrekking hebbende op de hun uitgekeerde vergoeding. Onder de onuitgegeven stukken welke de schrijver aan het slot van zijn werk heeft doen afdrukken noemen wij eene op 19 Augustus 1374 te Geertruidenberg gesloten overeenkomst tusschen Hertog Albrecht van Beyeren, als ruwaard van Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland, eenerzijds, en Hertog Wenceslas en Hertogin Johanna, andererzijds. Het werk is opgeluisterd door een aantal platen met af­ beeldingen van tal van zegels van de in de lijst voor­ komende ridders, knapen en mannen van wapenen. Bijna alle kwijtbrieven toch zijn van goed bewaarde zegels voor­ zien, welker beschrijving voorkomt in 's heeren de Raadt's werk Sceaui armoriés des Pays-Bas et des pays avoisi nants (Belgique, royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France) (Brussel, Oscar Schepens, 1897 â?? 1903). Dit laatste werk, dat thans volledig voor ons ligt, heeft de goede verwachtingen welke daarvan bij het verschij­ nen der eerste afleveringen in ons Maandblad werden uit­ gesproken, nog verre overtroffen. Er is schier geen geslacht van eenige beteekenis in ons vaderland waarvan daar niet een of meer zegels worden beschreven. Ten zeerste valt het te roemen, dat de heer de Raadt zich bij dezen reuzen­ arbeid heeft bepaald tot die zegels welke hij zelf gezien heeft en welker authenticiteit gewaarborgd wordt door de omstandigheid dat zij zich nog bevinden aan de stukken tot welker bekrachtiging zij moesten dienen, terwijl de waarde van het werk niet weinig wordt verhoogd door de uittreksels welke van tal dier stukken bij de beschrij­ ving der zegels zijn opgenomen. Zoowel voor den histo­ ricus als voor den genealoog en den heraldicus is het een niet genoeg te waardeeren standaardwerk. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Boetzelaersbank (XXII, 125). â?? Te Ophoven bij Maeseyck had men, evenals op andere plaatsen in het graafschap Horn, waartoe het behoorde, kleinere leenbanken, zooals b.v. op het gehucht Pol, bij Wessem, op den Koppelberg te Dieteren, enz. De grootste grond­ eigenaars en onderleenheeren van het graafschap Horn waren de bezitters van Aldenghoor, wellicht in den ouden tijd uit dier stam gesproten De van den Boetzelaers hebben Ghoor bezeten, b.v. Zweder van den Boetzelaer in 1582, vóór hem Dirk van den Boetzelaer, enz. Zij hadden vele goederen te Ophoven, o.a. eene groote hoeve met land. Nu meen ik, dat zij daar ook onderleenrechten hadden en dat die bank Boetzelaersbank heette. Alles was leenroerig aan de Graven van Horn. In den Franschen ijd hielden alle heerlijke rechten en banken op , het kasteel Horn kwam toen aan den rentmeester Magnée. Roermond. VAN BEURDEN. de Cocq(k), de Vaeght (XXII, 189). â?? Mr. Louis de Voogd (de Voocht), huwde, als weduwnaar van 's Graven­ hage, 19 Mei 1648 met Sebastiana Pous, dochter van Mr. Pieter, burgemeester van Zierikzee, enz., en Cornelia de Jonge genaamd Neeltje Boense. Mr. Louis de Voogd was 1652 schepen en 1655 burgemeester van Arnhem en generaliteits-rekenmeester, hij stierf tusschen 1 Mei en 1 October 1662. Middelburg. VON BRÃ?CKEN FOCK. Donker van der Hoflf. â?? van der Hooch. â?? Hoe ontstond de alliantie van eerstgenoemd geslacht? Be­ staat er eene genealogie van ? alsmede eene van het geslacht van der Hooch (Delft, Leiden) ? Zoo ja, dan zou men mij met vergunning tot inzage zeer verplichten. Amsterdam. G. H. J. C. ESCHAUZIER. Thierens (XXII, 224). â?? Dr. Frans Burman, geb. te Utrecht 15 Mei 1671 uit het huwelijk van Prof. Frans Burman en Maria Heidanus, predikant achtereenvolgens te Koudum, Brielle, Enkhuizen en Amsterdam, sedert 1715 professor in de theologie te Utrecht, waar hij 22 Sept. 1719 overleed Zijne echtgenoote Elisabeth Thierens stierf 23 Nov 1713, hare 8 kwartieren waren: Thierens van der Wel Croeser Velsenaer van Velthoven Vockestaert van Dijck de Raat. Zij hadden acht kinderen: 1. Dr Johannes, geb. te Amsterdam 26 April 1706, geneesheer en professor in de botanie te Amsterdam, tr 29 Mei 1731 Adriana van Bueren, geb. 21 Dec. 1706, st. 9 April 1759. Hij stierf 20 Jan 1779 en had 4 kinderen. 2. Dr. Frans, geb. te Amsterdam 3 Oct. 1708, st 10 April 1763, predikant te Katwijk en te Nijmegen, professor in de theologie te Utrecht, tr te Nijmegen 15 Sept. 1737 Anna Geertruid van Leeuwen, waarbij hij 3 kinderen verwekte. 3. Abraham, geb. te Amsterdam 15 Febr. 1710, st. 14 Maart 1769, koopman te Amsterdam, tr. 1° 18 Juli 1732 Johanna Elisabeth van Bueren, geb. 8 Oct. 1710'st. 26 April 1745, 2°. Agatha Maria van Vladeracken. Uit het eerste huwelijk 6 kinderen. 4. Anthonij. 5. Maria. 6. Caspar. 7. Anthonij, tweeling met den voorgaande. '8. Dr. Pieter, geb. te Amsterdam 23 Oct. 1713, st. te Sand- horst 24 Juni 1778, hoogleeraar te Franeker, later te Amsterdam, tr. 1°. 4 Aug. 1740 Maria Elisabeth van der Streng, st. 6 Maart 1745, waarbij 2 kinderen, 2° 7 Juli 1746 Anna Knuyse, kinderloos overleden 23 Oct. 1747, 3°. Dorothea Albertina Six, die hem vier kinderen schonk. (1) (Vgl. omtrent een en ander uitvoeriger de omstreeks het midden der vorige eeuw te Kopenhagen verschenen â??Notices historiques et généalogiques sur la familie Bur­ gman, par J. G. Burman Becker', welk werkje onze bibliothecaris desgevraagd ter inzage wil verstrekken.) B. v. B. (1) Nagenoeg hetzelfde werd ons medegedeeld door het Personalhisto risk Bureau te Kopenhagen IN HOU» 1904, Nos. ÏO. In memoriam John. V. L. Pruyn. â?? Adreswijziging. â?? Genealogie der familie Holtius, door W. M. C. Regt. â?? Aanteekeningen uit de begraafboeken van Zierikzee, 1527â??1828, door P. D. de Vos. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Roukens uit van den Berg ('sHeeren berg)? â?? 16 Kwartieren van Jhr. Mr. Henri Blisa Eduard Röell, medegedeeld door Mr. P. C. B. v. T. P. â?? Boekbeoordeeling. â?? Vragen en antwoorden. Boetzelaersbank (XXII, 125). â?? de Cocq(k), de Vaeght (XXII, 189). â?? Donker van der Hoff. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 'sGravenhage.