De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

259 260 1551, Antoine Carpentier. 1567‚??1568, Joris de Carpentier, griffier. Hoe deze personen aan elkaar verwant zijn, blijkt niet. Alleen de afstammelingen van den laatste kunnen we mededeelenj Waarschijnlijk is hij een broeder van Jan Carpentier, wiens nakomelingen hier achter volgen. Dat er verwantschap bestaat is zeker, beiden hadden een zoon Roeland. (Aanteekeningen uit het archief van Meessen van den heer archivaris, Rek. der Abdij, der kanunniken der stad). Ceorge of Joris de Carpentier, griffier te Meessen, had 0. m. de volgende kinderen : 1. Roland, overleden te IJperen 1617, gehuwd 1¬į. in 1580 te Bailleul met Petronella Annoot (overleden 1592), 2¬į. te IJperen met Anna Erclte, dochter van Pieter en N . . . Claysoene, (zonder kinderen over¬≠ leden 9 November 1629). Kinderen uit het eerste huwelijk: a. Anthonie, licentiaat in de letteren, priester. I. Petronella, gehuwd met Mr. Ghislain van Rijspoort. 2. Michel of Michiel, burger te Meessen, gehuwd te IJpe¬≠ ren in 1581 met Jacquemine Coorne, verder onbekend. 3. Philippe, van Werwick, gehuwd te IJperen in 1581 met Perona de Quiche. Misschien is deze de Philippe, die in 1586 te Dordrecht in ondertrouw werd opge¬≠ nomen (zie hierachter). 4. Maillard, leefde in 1581, verder onbekend. 5. Pieter, die volgt. Pieter de Carpentier, griffier van Werwick, overleden 1622, huwde 25 Januari 1586 te IJperen met Cathari¬≠ na 'sBucx (de Buck), dochter van George, burger te IJperen. Hij had de volgende kinderen: 1. Pieter, gehuwd 10 November 1609 te IJperen met Maria Polvoet, weduwe van Andries Lupaert, bij wie hij de volgende kinderen had: a. Petronella, geboren in 1612. b. Johanna, geboren in 1617, beiden verder onbekend. 2. Johanna, gehuwd in 1620 te Werwick met Philippe van Salmslach, schout der stad en casselrie van Kortrijk. 3. Frangois, kanunnik der kathedraal te IJperen, over¬≠ leden 1678. 4. George, die volgt. George de Carpentier, advocaat te IJperen, overleden aldaar 14 Februari 1672, gehuwd in 1632 met Jeanne | van Bambeke. Hij had de volgende kinderen: | 1. George Frangois, die volgt. - 2. Maria Anna, religieuse. 3. Johanna Catharina,, geboren 4 Jan. 1634, gehuwd 17 Oct. 1662 met Mr. Martin Francois van der Stichele, raadpensionaris en griffier te IJperen, over¬≠ leden 18 Juni 1679. George Frangois de Carpentier, raadpensionaris te IJperen, overleden aldaar 2 December 1718, gehuwd met Maria Catharina de Crane, overleden 23 September 1691. Hij had de volgende kinderen: 1. Pieter Frangois Brunon, geboren 26 December 1670, overleden 30 October 1714. 2. Frangois Roland, geboren 10 Juni 1672, jong overleden. 3. Maria Madeleine Anionette, geboren 19 October 1673, ongehuwd overleden 27 Augustus 1712. 4. Jan Joseph, geboren 12 Juni 1675, jong overleden. 5. Frangois Jacob, geboren 7 Februari 1677, jong overleden. 6. Jan Baptista Joseph, geboren 10 Juni 1679, priester. 7. Maria Jacqueline, geboren 13 December 1630,, overleden 22 Augustus 1681. 8. Jacob Felix, geboren 23 Januari 1682, jong over¬≠ leden. 9. Johanna Catharina, geboren 5 October 1683, reli¬≠ gieuse. 10. Maria Anna, geboren 25 Februari 1685, religieuse. 11. Jacques Frangois, geboren 1 Juli 1686, priester. 12. Isabella Theresia, geboren 30 Januari 1688, gehuwd met Messire Jacques Frangois Remacle de Tronzon, ridder, heer van Steenhuyse. 13. Jacques Frangois, geboren 17 November 1689, licentiaat in de letteren, overleden 31 October 1712. 14. Josepha Clara Engenia, geboren 12 September 1691, overleden 17 October 1691. Mr. George Frangois de Carpentier, raadpensionaris van IJperen, liet zijn familiewapen registreeren in het ‚??Armo rial g√©n√©ral de France, dress√© par ordre de Louis XIV de 1696 a 1710 sous le d√©partement de Dunkerque, ville d'Ypres.' Het is als volgt: ‚??de sable a un chevron, accompagn√© en chef de deux √©toiles a six rais et en pointe d'un croissant, le tout d*or. (Aanteekeningen uit het archief van IJperen van den heer archivaris.) Voorts worden nog vermeld als van Meessen geboortig: Jacob Carpentier, geboren te Meessen bij IJperen, Her¬≠ vormd predikant, predikte te Gent en in den omtrek van die stad op zeker kasteel, 24 Aug 1566, in de kerk der abdij van St Pieter ten 7 uur 's morgens, en 1s mid¬≠ dags buiten de stadspoort op den Driesch. 20 Sept. 1566 kwam hij op 't stadhuis om verlof tot prediken te ver¬≠ zoeken, hij had in de Marjoleynsstraat daartoe een huis gehuurd, 29 Oct. 1566 predikte hij bij de Karthuizers, 11 Nov. 1566 in den nieuwen Geuzentempel, vijfmaanden daarna werd dit gebouw door de R. C. afgebroken, en Carpentier verdween na dien tijd, onbekend waarheen. (Zie van der Aa). Pieter Carpentier, eveneens van Meessen geboortig, komt voor in het werk: ‚??Troubles religieuses du XVIe si√®cle ‚??dans la Flandre maritime 1560‚??1570, Document¬Ľ ‚??originaux, par Eduard de Coussemaker, 1876', deel IV, ‚??pag. 354, waar men leest: ‚??Pierre Heuseck secht, hoe ‚??dat Pieter Carpentier van Meessene, oudt omtrent XXIIII ‚??jaeren, zonder baert, lanck van statue, sprekende latijn, ‚??vuyt Zantwijck ghesonden es gheweest, gheleden omtrent ‚??een jaer naer Antwerpen, omme aldaer te lerene, hij ‚??wesende ghebannen'. Misschien is deze de Pieter Carpentier, die in 1565 vermeld wordt als predikende te Antwerpen. Hij vertrok vandaar naar Emden en verder naar Londen, waar hij voorkomt als ouderling der Hollandsche gemeente in 1570, en als diaken in 1572 (Alg. Ned. Fam. blad 1883). Waarschijnlijk is hij ook de latere predikant Pieter de C. te Schiedam, van 1581 tot 1589, toen hij emeritus werd. Als te Schiedam geboren, worden de volgende Carpentiers vermeld in het Album Studiosorum der Hoogeschool te Leiden. Of zij allen zonen of kleinzonen zijn van den predikant, is mij niet g√©'bleken: Willem C, 1577, student Th., 10 Febr. 1594 en 1 Mei 1598. Pieter C, 1588, student L., 7 Dec. 1603. George C, 1585, student L., 29 Nov. 1604.