De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

281 282 9 April 1763. David Johan Smit, van Ternaten, titulair-onderkoopman en tweede administrateur in het graanmagazijn, met Hester Petronella Romp, van Batavia. 5 Mei 1763. Abraham Haak, van den Briel, extra-ordinair clercq ter generale secretarije, met Maria Angila Schindelhouwer, van Batavia Nicolaas van Beerendrecht, van Zwol, assistent, met Elisabeth Segwijn, van Batavia. 14 Mei 1763. Johannes Reynouts, van Enkhuysen, oppercoopman en op­ perhoofd in Japan, met Maria Johanna van Tets,v&n Ternate. 14 Juli 1763 Jacob Veedisch, van Dresden, militair schrijver en bakmeester aan dè nieuwpoort, weduwnaar van Hendrina Margaretha van Bist, met Anna Philibertina Kemmert, van Batavia. Reynier van Vliet, van Batavia, burger, met Maria Lourentia Trans, meede van Batavia. 28 Juli 1763. Jean Dat, van Nerac, opperchirurgijn, met Maria Teisseire, van Ligoor, weduwe van den opperchirurgijn Francois Aurons(?). 13 Augustus 1763 Mr. Paulus Feriet, van 's Gravenhage, waterfiscaal, met Anna Kornelia Houtingh, van Monnikendam. 1 September 1763. Frans Adam Luther, van Warsteyn, meesterknegt der timmerlieden in het ambagtsquartier, met Maria Eliza­ beth Stelberg, van Padang. 27 October 1763. Leonard Verspijck, van Nijmegen, assistent, met Johanna Sara Swanevélder, van Utrecht, weduwe van den opper­ chirurgijn Jan Anthonij de Goede. 22 December 1763. Cornelis de Vos, van Maassluis, opperstuurman en equipage-opzichter van Nagapatnam, met Johanna Hille gonda van der Sluys, van Bengalen, weduwe van den capteyn-lieutenant ter zee Zacharias van Kervel. Mr. Johannes Harris, van Batavia, vaandrig der burgerij, met Anna ürommert, weduwe van Willem de Buyter. 1764. 1 Maart 1764. Hendrik van Maurik, van Buuren, krankbezoeker, weduwnaar van Johanna Hein, met Maria Magdalena van den Bogaard, van Amsterdam. 26 April 1764. Christiaan Martin Prohn, van Zolkendorff, vaandrig, met Susanna Adriana Meder, van Batavia. 5 Mei 1764. Lieve Nicolaas Meybaum, van IJperen, koopman en eerste administrateur in de suykerpakhuizen, met Geer­ truida Catharina Schreuder, van Souratta. 5 Juli 1764. Jan du Bosc, van Enkhuyzen, opperchirurgijn op het eiland Onrust, weduwnaar van Anna Coolens, met Sara Matton, van Middelburg, weduwe van den burger Francois Mensma. 12 Juli 1764. 'Pieter van Tonningen, van Amsterdam, voorlezer in de hospitaalkerk, met Helena Hadorn, van de Hoeve, /' weduwe van den predicant Gockels. 19 Juli 1764. - _ Pieter Broeksmith, van Amsterdam, chirurgijn-majoor, weduwnaar van Elisabeth Hassels, met Catharina Treviso, van Groningen, weduwe van den koopman Jan Daams. 26 Juli 1764. Johannes van Leeuwen, van Amsterdam, tweede apotheker in de medecinale winkel, met Alida Petronella de Haan, van Batavia. 28 Juli 1764. Godfried Carel Meurs, van 's Hertogenbosch, onder­ koopman, weduwnaar van Maria Reynira Harthold, met Wilhelmina Gerardina van de Graaff, uit Drumt (of Diemt?) in Gelderland. 2 Augustus 1764. Jacobus Mooyaart,va,n Cochin, boekhouder, met Hendrina Magdalena Trommelsmit, van Batavia. 9 Augustus 1764. Paulus de Somer, van Amsterdam, sergiant, met Anna Petronella de With, van Batavia. Jan Carel de Milaan, burger, met Anna Maria Senger, weduwe van den onderchirurgijn Hendrik Hullekes. 23 Augustus 1764. Casparus Hartman, van Amsterdam, ondercoopman en adjunct gesworen clercq van den agtbaren Raad van Justitie, met Eleonora Deliana Domburg, van Batavia. 1 September 1764. Mr. Pieter Jacob Bert, van Buuren, notaris, weduw­ naar van Alida Cornelia Bood, met Geertruida Sophia de Bavallet, van Batavia. [Vergelijk ??Alg. Ned. Fain. blad' 1891, blz 15]. 13 September 1764. Leendert Goossen, van Delft, translateur in de Maleytsche taal, met Maria Elisabeth de Vries, van Batavia. 27 September 1764. David Samuel van Velthuysen, van Leyden, onder­ stuurman, met Magdalena Stademan, van Padang. 4 October 1764. Johannes Sigfrid Boonacker, van den Briel, extra­ ordinair luitenant der arthillerij, met Maria Catharina de Put, van Samarang. 13 October 1764. Johannes Meulman, vam Amsterdam, bedienaar des Goddelijken woords in de Luthersche gemeente, weduw­ naar van Hedwich van Essen, met Adriana Susanna Wannemaker, van Batavia. 27 October 1764. Joan Simeon Elin, van Utrecht, oud-oppercoopman, weduwnaar van Hester de Veer, met Helena Hillegonda van der Muur, van Delft, weduwe van den vendrig militair Jacques Etienne Garrison. 8 November 1764. Ewaldus Bijnvaan, van Middelburg, opziender van de de rijstmarkt, met Magdalena Flemming, mede van Middelburg. 15 November 1764. Abraham Walburg, van Makassar, scheepssoldijboek- houder, met Sara Warmoldina Bogaard, van Batavia. 8 December 1764. Joan Abraham van der Voort, van Utrecht, koopman en eerste gesworen clercq ter generale secretarije, met Joanna Catharina Bangeman, van Hamburg, weduwe van den ondercoopman en tweede administrateur der West zijdsche negotie-pakhuizen, Johan Laurens Huygens.