De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

287 288 Volgens aanteekeningen in mijn bezit was R. A. van Patkull, die in 1717 den Oranenburg kocht, de zoon van Ernst Gustaaf, geb. 10 Oct. 1650 als zoon van Henrik, heer van Posendorf, Moxen, enz., kolonel en kamerheer van Koningin Hedwig Eleonora, in 1638 gehuwd met Lucia van Freyden Johansdr. Voornoemde Ernst Gustaaf was kapitein en kolonel van een Zweedsch regiment, en vervolgens commandeur van Kampen, waar misschien de naam zijner echtgenoote is op te sporen. a <° â?? ^ s co e 2 £ ^ Ti CD ^ ' O Ã? d ^ S <3 CO I§1 is J * , ^ feil ettl » *a o â?? co C3 Ã? Xs f > O a O v . s [ o -S s Jan van Welvel­ de tot Diepen- broich, Corten hoom en B. v. T. P. van Welvelde (XXII, 192). Arendshorst, overl. 20 Dec. 1680, Landdagscom- parent in Overijssel. e s SS »S8<8§ o :xi '3 «1 * ... * § ^ CK) ^ es Si 1 s.2 ? ' o » Ã? oS . O > -3 O «O 63 oü CO gCO-O I ^l2 co X-co :g>co --^CM *c OD © 0 J < t a bei Is SH ^ _ 1 § H o d i» « S2 *S «g â?¢Â« . § OS Florentina Agnes van Oer tot Buckhorst, geb. 1612, overl. 4 Juli 1700. â?¢os» s ' s ° » o . |1l§ rTJ co iâ??T m X ^ Xs -s(Sl a -ca w s - ft! Seyger van Ittersum tot Noorddeuringen en Luttenberg, gesneuveld bij St. Omer, 10 April 1677, proost te Oldenzaal en majoor der cavalerie. Gehuwd [huw'afk. Deventer 18 Dec] 1658 Zeno Arnold van Welvelde tot Diepenbroick en Cortenhoorn, kapitein, gesneuveld bij Namen 12 Aug. 1695. (Vergl. b. v. v. Doorninck's Comparanten, o.a. bl.200, en Ned. Heraut 1(1884), waar onder Aalten sub 4 ver­ meld wordt het grafschritt van â??Zeno Arnold van Welvelde, gesneuveld bij 't beleg van Namen A. D. XVI. Kal. Sept. CIOIOXOV.' «â?¢2 al s Willemina Hadewig von Ledebur tot Langenbrugge en Overmollenberg, overl. 1684. Mechteld Anna van Ittersum, gedoopt 12 Oct. 1662, over­ leden in 't laatst van 1700 of 't begin van 1701. Anna Mechteld van Welvelde, geb. 1690, overl. 30 Dec. 1742, X Hendrik Adolf Bentinck tot Bevervoorde, hoogschout van Maastricht, zoon van Eusebius Bernard, heer van Schoonheten, en Lijsbeth van Brakell. Assen, 1904. J. A. R. KIJMMELL. Nagenoeg hetzelfde antwoord werd ingezonden door den heer C. J. Polvliet, die bovendien de 32 kwartieren van jonkvrouwe A. M. van Welvelde opgeeft: (1) Kan men mij misschien den voornaam opgeven van den vader van Borcha'rd van Oer? Welvelde van Oer Polkershuizen Sloet Barmentlo van Westerholt Welvelde van Buckhorst van Diepenbroek van Oldenboeckum Welpen dorp de Vos van Steenwijk van Warmelo de Vos van Steenwijk Buiren Oem van Wijngaarden van Ittersum von Ledebur van Rechteren von Dinklage Sloet van Rutenborg von Monster Müncbhausen Mulert van de Clooster de Vos van Steenwijk van Onsta van Riemsdijk. â?? Bij testament van 16 Juli 1782, verleden voor Mr. Carel van Hees, notaris 's hoofs van Utrecht, vermaakte Johanna van Riemsdijk, zuster van wijlen den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van dien naam, â??aan de drie nog in leven zijnde kinderen van haar overleeden nigt Juffrouw Theodora van Riemsdijk, in leven huysvrouw van Jan Pel te Vlissingen, en bij vooroverlijden van een of meer derselve, aan hunne wettige descendenten bij representatie,... te zaamen een somma van drie duisend Gulden'', benevens hare kleederen en haar linnengoed. Vrage: wie waren de ouders van deze Theodora van Riemsdijk ? B. v. B. de Ranck. â?? 1745. Op den 23sten Maji zijn alhier door Ds. L. W. Pielet Predikant tot Zalt Bommel in den Huwelijken staat bevestigd Francois Willem de Virieu en Maria Cornelia de Ruick. (Huwelijksregister Hur wenen). Ergens â?? waar weet ik niet meer â?? wordt zij genoemd dochter van Otto de Ruuck en Anna Maria Calff (Maria Cornelia sterft te Zalt-Bommel 7 April 1777). Is dit zoo ? Worden gezocht genealogische gegevens omtrent de ouders, grootouders, enz. van Maria Cornelia de Ruick (== Ruuck) en zullen deze gaarne ingewacht worden bij Tiet. JHR. VAN KINSCHOT. IK HOU» 1904, No. 11. Adreswijziging. â?? De Dordtsche tak van' het geslacht (de) Carpen­ tier, door J. L van Dalen. â?? Genealogie^ der familie Holtius, door W. M. C. Regt. â?? Genealogische opgaven omtrent eenige families van Roermondschen oorsprong of van families die te Roermond ver­ bleven, door A. P. van Beurden'. â?? 16 Kwartieren van Jhr. Mr. Jan Willem Rutgers van Rozenburg, medegedeeld door Mr. P. C. T. v. T. P. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Boekbeoordeeling. â??Vragen en antwoorden. Calf. â?? Hilgersâ??Rotgers (XXI, 63, XXII, 233). â?? 64 kwartieren A E. en A. van Haersolte (XXII, 208). â?? Mariën weerd. â?? van Neurenberg. -- Patkuil (XXII, 238). â?? van Welvelde (XXII, 192). â?? van Riemsdijk. â?? de Ruuck' Gedrukt bij Gobrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.