De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

291 292 Schutterij-Museum te Amsterdam, in welke stad hij jaren kapitein der artillerie-schutterij was. Op literarisch gebied heeft zijn naam een goeden klank onder het pseudoniem Mr. EDUARD VAN TSOE MEIREN, terwijl hij meermalen bewees een niet onverdienstelijk amateur-photograaf te zijn. Een rijzige gestalte, met fleren oud-hollandsch-schilderachtigen kop, een oprecht en degelijk karakter, een helder hoofd met overwegend optimistische levensopvatting, waarbij enkele typische eigenaardigheden (welke door hen, die hem niet voldoende kenden, ten onrechte als uiting van excentriciteit werden beschouwd), een ijverig werker, en steeds bereid met zijn schat van aanteekeningen anderen van dienst te zijn, ziedaar slechts een onvolkomen beeld van ons oud-bestuurslid, dat in de laatste jaren door zijn drukken werkkring aan ons genootschapsleven geen deel kon nemen Niettemin ben ik overtuigd, dat de nagedachtenis' van JAN BRAND bij ons Genootschap steeds in hooge eer zal worden gehouden. 21. 11. 1904. Het genootschap is in ruil getreden met: Diözesanarchiv von Schwaben, Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rotten­ burg und der angrenzenden Gebiete .... Bavensburg. Adreswijziging. A. Vrijheer VON DACHENHAUSEN, 16 Constantinopelstraat Brussel. Jhr. Mr. Br. J. C. N. VAN ETS VAN LIENDEN, 89 rua San Pedro de Alcantara, . . . Lissabon. 29ste Algemeene vergadering ate 's Gravenhage op 17 November 1904 te 8 uur n. m. in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Aanwezig zijn de heeren Bake, Bijleveld, van Beeck Calkoen, van Erpecum, van Everdingen, Gijsberti Hoden­ pijl, van der Muelen, Obreen, Paehlig, Bloys van Treslong Prins, Baron Snouckaert van Schauburg, Veeren en Arenden de Wolff. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, deelt de Voorzitter, de heer van der Muelen, mede, dat hij en zijne medebestuurders Jhr. Beelaerts van Blokland,Gijsberti Hodenpijl, Gijsberti Hoden­ pijl van Hodenpijl en Baron Snouckaert van Schauburg gemeend hebben hunne functiën te moeten nederleggen. Verschillende redenen hebben daartoe aanleiding gegeven. De aanleiding voor spreker zelf was, dat het hem is gebleken, dat verscheidene leden niet tevreden zijn met de tegenwoordige leiding van zaken. Ruim 21 jaren heeft spreker de eer gehad het voorzitterschap van het Genoot­ schap te mogen bekleeden en bij heeft zijne beste krachten aan dat Genootschap gewijd. Wanneer dan ook zijne leiding niet meer die instemming vindt welke zij vroeger mocht ontmoeten, dan moet de reden daarvan stellig gezocht worden in de omstandigheid, dat met het klimmen der jaren sprekers krachten zijn afgenomen. Hij heeft op dien grond besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter deelt voorts mede, dat ook de heer J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl verzocht heeft, voor eene herbenoeming niet in aanmerking te komen. De overste Veeren zegt op te treden als tolk van alle leden van het Genootschap, wanneer hij een woord van M. G. YV. warme hulde brengt aan den afgetreden voorzitter, die zich zoovele jaren heeft beijverd den bloei van het Genoot­ schap te bevorderen. Spreker hoopt, dat de heer van der Muelen, wiens kennis op genealogisch gebied onbetwist is, nog geruimen tijd in den zoolang door hem gepresi deerden kring moge verkeeren en stelt voor hem het eerelidmaatschap van het Genootschap aan te bieden Door aanhoudend applaus gaf de vergadering blijft van hare warme instemming met de woorden van den heer Veeren. De heer van der Muelen dankt den overste Veeren voor zijne hartelijke woorden en de vergadering voor hare spontane hulde, welke door hem op hoogen prijs wordt gesteld. Het aangeboden eerelidmaatschap moet hij echter van de hand wijzen, aangezien hij er de voorkeur aan geeft als werkend en contribueerend lid tot den bloei van het Genootschap te blijven bijdragen. Ook het hem vervolgens aangeboden eerevoorzitterschap meende de heer van der Muelen niet te kunnen aan­ nemen, aangezien een dergelijke titel, waaraan geene functiën zijn verbonden, niet op de statuten van het Ge­ nootschap zou zijn gegrond. Tot stemming overgegaan zijnde, blijkt dat herkozen zijn de' heeren Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, C. F. Gijsberti Hodenpijl en W. Baron Snouckaert van Schau­ burg, en gekozen de heeren W. P. Veeren en Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. De overste Veeren verklaart zeer gevoelig te zijn voor het in hem gestelde vertrouwen, maar niet genoeg tijd beschikbaar te hebben om zich met de door het Genoot­ schap beoefende wetenschappen in die mate bezig te houden als hem voor een bestuurslid wenschelijk voor­ komt. Spreker meent daarom voor de benoeming te moeten bedanken. In plaats van den heer Veeren wordt alsnu, na herstem­ ming met den heer Th. van Everdingen, gekozen de heer C. van Erpecum. De heeren van Erpecum, Gijsberti Hodenpijl en Snouc­ kaert van Schauburg, ter vergadering aanwezig, verklaren de hun toegevallen benoeming aan te nemen. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.