De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

309 310 Vb. Mr. Arend Roeland de Carpentier Heeren Roelands zoon werd geboren te Dordrecht 19 Maart 1670. Hij studeerde tot 1694 aan de Hoogeschool te Utrecht, werd mr. in de rechten en advocaat in zijne geboorteplaats. Sedert 1694 was hij heer van Rijsoord en overleed onge­ huwd 22 Maart 1743 te Dordreeht. (Zijn testament is van 25 Febr. 1729 een codicil van 21 Maart 1734, waarbij Roeland Nolthenius tot voogd werd benoemd). Met dezen is de Dordtsche tak der Carpentiers te Dordrecht uitgestorven. Wel vindt men nog vermeld Josina de Carpentier, die 30 Juli 1799 in den ouderdom van 80 jaren overleed, maar haar geboorte is te Dordrecht niet te vinden. De Alkmaarsche Carpentiers, die hetzelfde wapen voeren als de Dordtsche tak, maar waarvan ik de afkomst nog niet kon vaststellen, beginnen met Pieter de Carpentier, wiens geboortejaar en geboorteplaats onbekend zijn, gehuwd 3 Juni 1708 met Elisabeth Brand (overleden Nov. 1747, begraven 1 Dec). De bijvoeging bij de huwelijksaanteekening: ??betoog naar de Zijpe', wijst er op, dat de C. hier genoemd, daarvandaan kwamen. Hij overleed 10 April 1742 te Alkmaar, waar hij allerlei regeeringsposten had bekleed, als schepen, vroedschap, thesaurier en burgemeester Zijn zoon, Jan Hendrik de Carpentier, werd gedoopt 14 November 1709, studeerde te Leiden in de rechten 12 Febr. 1729, en huwde 15 Oct. 1743 met Catharina Coster (overleden 1738). Hij werd begraven 3 Juni 1777. Evenals zijn vader bekleedde hij regeerings-posten als schepen en burgemeester. Zijne kinderen waren : 1. Pieter de Carpentier, geboren 19 Augustus 1746, student in de rechten te Leiden 12 Jan 1765, ge­ huwd 23 April 1769 met Helena Rijser , vroedschap 1777, ontslagen bij de regeeringsverandering in 1788, overleden 1794, begraven 23 Jan. 2. Hendrik de Carpentier, geboren 7 April 1748, ge­ huwd 19 Januari 1772 met Elisabeth Baert Zijne kinderen waren : a. Jan Hendrik, gedoopt 5 Jan 1773, student in de rechten te Leiden 20 April 1792. b. Adriaan Josinus, gedoopt 25 Aug. 1774. c Catrina Elisabeth, ?? 30 Mei 1776 d Jacob Johan, ?? 4 Juni 1778. Zij waren ook schepen, dijkgraaf of baljuw van de Zijpe, den Wieringerwaard, de Schermer, enz. (Zie de lijsten der regeeringsleden van Alkmaar door C. W. Bruinvis.) Behalve de talrijke Carpentiers die als student in het Album Studiosorum der Universiteiten worden genoemd, en geboortig zijn uit tal van plaatsen, vermelden we liier nog, volledigheidshalve en omdat zij misschien aanleiding kunnen zijn tot het vinden van nieuwe betrekkingen: Abraham Carpentier, geb. 1627 te Rotterdam, student in de theologie te Leiden, 5 Sept. 1647, 2 Jan. 1654, 13 Febr. 1662, 3 Maart 1664. Misschien dezelfde als die in 1696 voorkomt als weesmeester te Batavia. Maria Carpentier, gehuwd Nov. 1638 met Pieter Gordon te 's-Gravenhage. Een dochter Everdina werd gedoopt 8 Aug. 1645. Misschien is zij de dochter van Joris C. (zie hiervoor), gedoopt 28 October 1621 te Leiden Walter of Wouter Carpentier, kapitein te voet in de werving voor het Staatsche leger 1671. Hendrik Carpentier, sergeant .onder den Rijngraaf, gekwetst in den slag bij Senef 11 Aug. 1674. Frederik Carpentier, gehuwd met Janneken Matthijssen te Dordrecht, een - dochter Johanna werd gedoopt 2 Febr. 1682. Anna Carpentier vertrekt met attestatie 27 April 1692 van Dordrecht naar Leiden. Wijntje Carpentier als voren 25 Maart 1703 van Dor­ drecht naar Molenaarsgraaf. Johannes Carpentier, gehuwd met Geertje Goossens te Dordrecht. Een dochter Geertruyd werd gedoopt Juli 1701. Jacobus Carpentier, gehuwd met Maria van Ackeren, overleden vóór 1706. Zij hertrouwde Febr. 1706 met Hugo Badon. Pieter Carpentier, vermeld als rentenier, wonende in de Hoogstraat te 'sGravenhage 1742. Pieter Carpentier, gehuwd met Willemijntje Vergunst te Katwijk. Een zoon Cornelis werd in 1764 gedoopt, waarbij Roeland C. als getuige vermeld wordt. Over den Leidschen genealoog die meest Jean (of Jean Baptiste) Le Carpentier wordt genoemd, zie men: Bibliographische Adversaira 2de Reeks 1ste dl afl 6/7, waar men leest, dat hij in 1606 te Ascons bij Atrecht werd geboren, en regulier-kanunnik werd der Augustijner­ orde te St. Aubert bij Atrecht. Hij vluchtte in 1649 uit zijn klooster, keerde in 1652 berouwvol terug, maar vluchtte in 1655 opnieuw, en vestigde zich te Amster­ dam. Daar huwde hij 25 Mei 1656 met Dorothé Thiebaut van Amsterdam, die weldra overleed. Hij hertrouwde 25 Mei 1658 te Leiden met Margaretha Houcke, van Bever­ wijk, die in September 1660 overleed Bij deze vrouw had hij twee kinderen verwekt: 1. Franck Willem, jong overleden. 2. Casparus, verder onbekend. Ten derden male huwde hij, 3 Nov. 1660, met Cornelia Anthoni van Cleef, van Haarlem, bij wie een dochter Susanna Constantia. Hij richtte 19 Oct. 1662 te Leiden een boekdrukkerij op en werd er 23 Oct. 1662 poorter. Hij overleed in 1670. Zijn werken op genealogisch gebied zijn bekend: 1. Tableau de la noblesse de Cambrésis. 2 La véritable origine de la trés illustre Maison de Sohier, a Leyde chez Francois Hoeke 1661. 3. Histoire générale des Pais Bas ou histoire de Cambray et du Cambrésis, Leyde chez fauteur 1664, 2 dln, 4o, met octrooi voor 15 jaren. 4. Histoire générale de la tres ancienne et trés noble familie de Halin, Leyde 1669, fol , zeer zeldzaam. Nog andere drukkers en boekverkoopers komen onder den naam Carpentier voor: 1. Jan Jansz. Carpentier, gehuwd met Theuntgen Ja cobsdr. van der Wielen, te Leiden 1625??1660. 2. J P. Carpentier, boekverkooper te Amsterdam 1652. 3. Jacobus of Jacques Carpentier, lettergieter en boek­ drukker te Amsterdam 1632??1637. Meer dan deze namen is mij van de personen hier­ boven genoemd niet voorgekomen. Nadere bijzonderheden zouden zeer gewenseht zijn.