De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

311 312 Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 283). 1765. 31 Januari 1765. Jan Adam Spenolt, van Saxen, chirurgijn van het casteel en visitateur van de bataviasche rheede, met Petronella Johanna Stellingwerff, van Utrecht, weduwe van den baas der steen- en beeldhouwers in het ambagts quartier Cornelis van der Hoeven. Hendrik van Maurik, van Buren, krankbezoeker op de equipagewerff, weduwnaar van Maria Magdalena van den Bogaard, met Sophia van der Steen, van Amsterdam, weduwe van den binnenregent van het Eyland Purme rend Cornelis Visser. 7 Februari 1765. Jan Dronia, van 'sHage, boekhouder, met Anna Elisa­ beth van der Mast, van Banda. 9 Februari 1765. Paulus Godefridus van der Voort, van Utrecht, tweede secretaris der Edele Hooge Indische Regeering, weduw­ naar van Anna Theodora Elizabeth Dellafaille, met Johanna Maria van Biemsdijk, van Batavia. 2 Maart 1765. Mr. Johannes Cornelis Verijssel, van Batavia, water­ fiscaal, met Johanna Maria Haksteen, van Batavia. 14 Maart 1765. Paulus Helvetius, van Batavia, boekhouder, met Theo­ dora Thornion, van Batavia. 21 Maart 1765. Andries van Zanten, van 's Gravenhage, burger alhier, met Geertuida Elizabeth Silvius, van Batavia. 4'. April 1765. Hermanus Ellinkhuyzen, van Enkhuyzen, cornet in het corps dragonders van de lijfwacht, weduwnaar van Anna Catharina Wijdemeyer, met Augustina Freyer, van Batavia. 11 April 1765. Jan Hugo van de Put, van Amsterdam, boekhouder, weduwnaar van Rosina Helena Pieresse de Courvalle, met Elizabeth Brugman, van Timor. 2 Mei 1765. Petrus Wigersma, van Nes, negotie-boekhouder, met Johanna Albertina Franchimont, van Batavia. 9 Mei 1765. Michiel Emanuel Steufhaas, van Batavia, burger alhier, met Catharina van Erven, van Gale. 29 Mei 1765. Jacob Biemersma. van Rotterdam, baljuw, met Ame- renthia Maria Hartingh, van Grissee. 8 Juni 1765. Hermanus Wijpkens, van Weener, bedienaar des godde­ lijken woords in de nederduits gereformeerde gemeente alhier, weduwnaar van Henrietha Anthonia Heeringa [lees: Heerega], met Cornelia Schokman, van Colombo, weduwe van den oud-commandeur van Jaffnapatnam Jacobus de Jong. 15 Juni 1765. Marten Huysvoofn, van Amsterdam, oppercoopman en oud-opperhoofd van Japan, mitsgaders secretaris van het eerwaarde college van schepenen deser steede, weduwnaar van Anna Ulrica Hemmingson, met Maria Herega, van Amsterdam, weduwe van Abraham de Klercq. 27 Juni 1765. Jan Joachim Plaat, van Hamburg, boekhouder, met Geertruida Theodora, van Batavia. 11 Juli 1765. Ayman Lindse, van London, burger alhier, met Su­ sanna de Gast, van Batavia, weduwe van Johannes Riemsdijk. 8 Augustus 1765. Jacobus Paluaanus, van Rotterdam, hoefsmit, met Catharina van Ruyvoort, Soerabaya, (gestuit bij provisie op verzoek van eerstgenoemde 22 Augustus). 24 Augustus 1765. Mr. Dirk van der Sluys, van Rotterdam, opperkoopman en sabandhar, met Wilhelmina Elizabeth Schreuder, van Souratta. v 31 Augustus 1765. Simons Gideons, van 's Hertogenbosch, bedienaar des goddelijken woords te Semarang, weduwnaar van Anna Maria Slingsbi, met Ida Henriette Hollman, van Nega patnam, weduwe van den oppermeester van den equi pagewerf Gijsbert de Wit (getrouwd 5 September). 5 September 1765. Barend Jans, van Macassar, burger alhier, weduwnaar van Johanna Krookwits, met Hendrika Hendriks, weduwe van den chirurgijn-majoor Samuel Benoist. 19 September 1765. Johannes Henricus Blaasberg, van Solingen, boek­ houder, met Johanna Anthonetha Schrijver, van Siam, weduwe van den burger Andries Buyk. 9 November 1765. Alexander Cornabé, van Leyden, onderkoopman en tweede in de grooten winkel, met Agatha Catharina Houting, van Monnikendam. 30 Noveraher 1765. Bastiaan Durant, van Amsterdam, baas op het eiland Onrust, met Wilhelmina Lucas, van Souratta. 5 December 1765. Jan Frederik Merens, van Leeroord, vaandrig onder de Compagnie granadiers alhier, met Catharina de la Croix, van Amsterdam. 1766. 16 Januari 1766. Coenraad Berkemeyer, van Amsterdam, meesterknegt der kuypers, met Anna Geertruida Staalhoff, van Batavia. 16 Januari 1766. Pieter de Vries, van Zierikzee, eerste bode van het eerwaarde college van Schepenen, weduwnaar van Helena Maria de Coming, met Petronella Maria Meerman, van Joana. 6 Februari 1766. Jan Georg Geerhard Vorst, van Embden, boekhouder, met Geertruida Antonia Wasbeek, van Batavia. Andries Teisseire, van Ligoor, adjunct-lantmeeter, met Aletha Prots, van Timor. 20 Februari 1766. Jan van Veeren jr, van Loenen, boekhouder, met Anna Magdalena Sieoverts, van Samarang. Jan Blom, van Carga in Griekenland, corporaal, met Catharina Magdalena Wagenaar, van Batavia. 27 Maart 1766. Matthijs Visser, van Leyden, substituut van den advocaat­ fiscaal, met Sara Westerman, van Ternaten.