De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

319 320 ov. vóór 1680, huwde 6 Mei 1667 Cornelia van der Marsch van Hinderstein, dochter van Bitter. C. J. P. Ram van Schalkwijk. ?? Wie is zoo vriendelijk mij te helpen aan de data en plaatsen van geboorte, huwelijk, enz. van onderstaande personen, voor zoover die in deze opgave ontbreken. Eduard Josephus Ram van Schalkwijk, heer van Weer desteyn, trouwt Anna Magtilda van Borselen, dochter van Gerard van Borselen, heer van de Muiswinckel, en van Maria van Honthorst. Hun zoon : Eduard Pieter Ram van Schalkwijk, heer van Weerde- steyn, overl. te Utrecht in 1774, trouwt te Haarlem 20 Augustus 1758 Agatha Margaretha Oem van Sande lingen, geb. te Haarlem 12 Augustus 1738, overl. te Haarlem 16 December 1804, dochter van Cornelis Alardus Oem, heer van Sandelingenambacht, en van Anna Catharina de Kies van Wissen. W. SNOTJCKAEKT. Smullinck (XXI, 16, 48, 128, 160, 208) ?? Nader is gebleken, dat Wardenstein of Werdensteyn is een huis gelegen bij Grieth in Kleefschland en vooral niet te verwarren met de Utrechtsche ridderhofstad Weer desteyn. Arnhem. J. D. WAGNER. van Vlierden (XXII, 134 e. v.). ?? De in kolom 136 genoemde Jacob Cloeck wordt in de familiepapieren ver­ meld als ??Gouverneur-Generaal van de Indiëns op Batavia ??de Hoofdstad', hetgeen door den steller van het artikel in ons Maandblad terecht wordt tegengesproken. Hoe onbe­ trouwbaar familiepapieren kunnen zijn, wanneer daarin een en ander uit Indië is opgeteekend, blijkt uit Cloeck's staat van dienst, zooals ik dien uit gegevens van het Landsarchief alhier opstelde: ??maleyds translateur in ??Ternaten, wordt lieutenant 28 Dec. 1702, capitein-militair, ??30 Dec. 1707, wordt oppercoopman' en secunde aldaar ??29 Dec. 1712, herwaards verlost, 19 Jan. 1720, geas ??sumeert in den Rade van Justitie 10 Dec. 1720, wordt ??gouverneur van Ternate 21 Dec. 1722, met stilstand ??van gagie herwB. ontboden 21 Dec. 1725, gedeporteerd ??en inhabiel verklaart 13 Jan. 1728'. Een afgezet en gedeporteerd gouverneur van Ternate lijkt al heel weinig op een gouverneur-generaal van Indië. Een dergelijk geval doet zich voor met betrekking tot den onder II genoemden Casper van Vlierden. Deze is nimmer secretaris van den raad van justitie te Ternate geweest. Bij resolutie der ïndische Regeering van 12 April 1718 wordt de provisioneele assiseut te Batavia Casper van Vlierden, tegelijk met vier andere assistenten, benoemd tot ??extra-ordinair clercq ter generale secretarije ??te Batavia, med. f 20.?? 's maands'. Verder dan klerk heeft hij het blijkbaar niet gebracht, want op de lijsten van Compagnie's onderkooplieden, kooplieden en opper kooplieden komt zijn naam niet voor. In diezelfde kolom 136 wordt gesproken over het naar Holland terugkeeren der beide families van Vlierden en Brandt en wordt het tijdstip door den schrijver der genea­ logie gesteld op omstreeks 1720. - De resoluties van het jaar 1718 (Landsarchief alhier) leeren ons den juisten datum. Men oordeele: Augustus Brand, stads apotecar, na het vaderland verlost 22 Julij 1718. Verder komt onder dc ??verlaste personen na :t vader­ hand' voor: ??24 Juli 1716, de onderkoopman Johannes Hegerveld met zijn familie'. Dit zal wel de tweede, man zijn van Constantia van Collen, de weduwe van Petrus van Vlier den. Behalve den in het artikel genoemden, doch aan de genealogie niet aan te sluiten Dionijs van Vlierden, die als secunde van Timor op 22 Dec 1739 naar Batavia werd verlost, vind ik nog: Covert van Vlierden, die, koopman en juwelier te Batavia zijnde, 18 Sept. 1696 naar Ceylon gezonden werd, en 12 Sept 1698 naar het vaderland werd verlost, waarbij hij nog 7 Nov. 1698 schout-bij-naeht der retourvloot werd. Tot op het einde van de 18de eeuw woonden-te Batavia nog van Vlierden's, leden van die familie zal men aantreffen in mijn opstel: ??De huwelijken te Batavia ??in den Comps tijd', bovendien teekende ik nog toe­ vallig uit het doopboek alhier van 1735 aan: ??gedoopt 26 Juli 1735 Maria Cornelia, dochter van Nicolaas van Vlierden en Willemina Simonsz'. In het Lidmatenboek 1723??1746 lees ik onder de ??namen der Ledematen die de Christelijke gemeente zijn ??toegevoegt anno 1733' Catharina Constantia van Vlierden, als op 2 April 1733 gedoopte in de Portugeescue taaie. W. W. v. R. van Wijkerslooth. ?? Gaarne zoude ik met betrekking tot de in onderstaande opgave ontbrekende data en plaat­ sen van geboorte, huwelijk en overlijden eenige inlich­ ting ontvangen. Cornelis van Wijkerslooth, geb. te Utrecht 25 April 1665, trouwt 17 September 1705 Catharina Maria van Gessel (zij testeert 3 Januari 1739), dr. van Cornelis en van Gertruda van Wijkerslooth. Hun zoon: Cornelis Gasparis van Wijkerslooth, geb te Utrecht 5 Januari 1713, overl. te Utrecht 21 April 1761, trouwt te Papendrecht 22 October 1748 Maria Johanna Charlotte van Kuickhoven, geb. te Papendrecbt in 1727, overl. te Utrecht 15 October 1800, dochter van Hendrik (geb. en gedoopt te Dordrecht (R.K.) den 25 October 1696) en van Anne Marie Catberine de Vecquer (of de Wecker) van Grevenmachern in Luxemburg. W. SNOTJCKAERT. INHOUW 1904, ïïo. 13. In memoiïam. Mr. Jan Eduard van Someren Brand. 1856 ?? 1904. ?? Het Genootschap is in ruil getreden. ?? Adreswijziging. ?? 29ste Aigemeene vergadering te 'sGravenhage op 17 November 1604. ?? Genealogie der familie Holtius, door W. M. C. Regt. ?? Aanteeke­ ningen uit de begraafboeken van Zierikzee, 1527-??1828, door P. D. de Vos. ?? De Dordtsche tak van het geslacht (de) Carpentier, door J. L. van Dalen. ?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. 'Wijnaendts van Resandt. ?? Yerloren zegel­ stempels. ?? Vragen en-antwoorden. De Breff. ?? Harden berg. ?? Mayer. ?? van Oostrum (XXII, 223). ?? Ram van Schalk­ wijk. ?? Smullinck (XXI. 16,enz.) ?? yan Vlierden (XXII, 134, e.v.).?? van Wijkersloolh. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.