De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

181 182 8 September d'Heer Albertus van der Schatte, j. m. 18 ‚?? juffr. Maria Bosveld, wjeduwe van d'Heer Johan Aitema 29 December d'Heer Jacob Hulscher, jraad dezer stad. 1756. 15 Juni Mevrouw Apolonia Vinsencia Balfour, vrouw van d'Heer kolonel-commandant Meyndert Balfour, kas en blazoen. 24 September juffr. Cornelia van Alphen, bejaarde dochter. 22 ‚?? d'Heer Cornelis Jacobse' van der Os. 1757. 20 Januari juffr. Susanna Marya Dilling, vrouw van d'Heer Hermanus Hammius,kas en blazoen. 4 Februari juffr. Johanna de Kanter, weduwe van Sr Pieter van Rooyen, in eene tombe. 10 Maart Elysabet Delincoert, vrouw van Sr Johan de Kanter. 5 April juffr. Adriana van Vliet, weduwe van Mons. Willem de Vos. 6 ‚?? juffr. Pieternella van der Port, weduwe van Monsr Willem de Villaars. 21 ‚?? Mevrouw Magdaleena du Buisson, vrouw van d'Heer oud-burgemeester Jacob de Jonge , kas, blazoen en J 4 kwartieren. 9 Juli juffr. Susanna de Vos,! weduwe van Sr Willem Ruyte. 18 ‚?? d'Heer oud-burgemeester Johan van der Schatte. 19 Augustus Sr Adriaan van den Th√≥oren. 31 ‚?? d'Heer Adriaan van der ] Os. 15 September d'Heer Anthonij van Borrendam, baljuw dezer stad, kas en blazoen. 20 ‚?? juffr. Johanna Ozias, weduwe van Sr Adriaan van den Thooren. 1758. 16 Januari d'Heer oud-burgemeestet Willem van den Busse. 13 Februari juffr. Catharina Brouwer, weduwe van d'Heer burgemeester Matthijs van Erwaarde. 7 Maart juffr Theodora de Witte, bejaarde dochter, kas en blazoen. 24 April juffr. Jacomina van der Os, vrouw van d'Heer Cornelis Dusart 12 October d'Heer regeerende burgemeester Rutscher de Jonge, kas, blazoen jen 4 kwartieren. 12 December d'Heer Hermanus Hammius. 1759. 3 Januari juffr. Isabella van Duyn, vrouw van d'Heer Mels Boom. 1 12 ‚?? d'Heer Mr. Jacob Mogge Pous , kas, blazoen en 4 kwartieren. 8 Mei juffr. Cornelia van Borre, weduwe van d'Heer Johan Wijnant Cansius , in eene tombe. 29 Augustus juffr. Marya van Duyn, weduwe van d'Heer Paulus Ball. 17 September d'Heer Adriaan Kempe, gecommitteerde raad en raad ter admiraliteit in Zeeland , avondbegraving. 10 December d'Heer Barend van der Os, j. m. (Wordt vervolgd). Memorie aangaande de familie van Ds. Arnoldus Geesteranns, meegedeeld door W. M. C. REGT. Arnoldus Oeestranus is gebooren den 8 Novemb. 1593. Susanna Pietersd. Oostdijk is geboren den 4 October 1597. Op den 22 Septemb. 1627 sijn deze twee lieden in den Egten staat bevestigt op het Slot Loevesteyn ‚?? en den 20 Julij 1631 van daar vertrocken. Den 21 Septemb. 1628 na dat wij daar weder w_aaren gekomen is gebooren ons eerste kind, sijnde een Dogter en stierff den 24. van die zelfde maand. - 1629 den 16 Septemb. is gebooren onse tweede Dogter en genaamt Jadith, overleden 23 De√≥emb. 1708.. 1631 den 14 April is geboren ons derde kind zijnde een zoon en genaamt Justus. Deze alle 3 zijn op Loe¬≠ vesteyn geboren. - 1633 in April in Hen Haag is geboren ons vierde kind zijnde een zoon en genaamt Pieter overleden 21 Julij 1637. 1635 18 Maart is geboren ons 5. kind zijnde een Dogter en genaamt Margareta. 1637 14 Januarij is geboren ons 6. kind een Dogter genaamt Johanna. 1639 8 Maart is geboren ons 7. kind een zoon genaamt Pieter overleden in 't zelfde jaar. 1641 20 April is geboren ons 8. kind een zoon genaamt Pieter overleden in 't zelfde jaar. 1650 den 6 Maart is onse dogter Judith Geestranus getrouwt met Jacob de Boy Rentmeester van Middel harnis tot Loosduynen. 1650 den 19 Decemb. is geboren haar eerste kind zijnde een Dogter, genaamt Barbara. . 1653 is geboren hun tweede kind een zoon, overleden in 'tjaar 1657. 1655 den 5 Augustus is Jacobus de Roy overleden, nalatende sijn huysvrouw swanger zijnde, dewelke op den 4 Januarij 1656 is verlost van Een Zoon die mede genaamt wierd Jacobus na zijn overledene Vader. (Deze is gestorven den 29 Septemb. 1708). 1656 12 November is onse tweede Dogter Margareta Geestranus getrouwt met Michiel van Eden (geb. 15 Januarij 1634 te Hemmen. Hij sterft 6 Oct. 1666). 1657 is onse Dogter Margareta verlost van haar eerste kind zijnde een Dogter en genaamt Susanna. 1658 den 28 Januarij is Arnoldus Geestranus over leeden. 1659 den 9 Febr. is geboren haar tweede kind 1660 den 31 Mei is geboren haar derde kind Arnoldus genaamt. In verschillende opzichten is na te gaan dat boven vermelde ‚??memorie' is een afschrift, denkelijk wel bewerkt naar den oorspronkelijken famiebijbel, echter van genoeg belang om te worden medegedeeld. Het laatste kind, Arnoldus van Eden, werd voor het predikambt opgeleid. In 1683 proponent, in 1684 predikant te Woerden, 1689 te Alkmaar en 1699 te Leiden, alles Remonstr. gemeente. Hij stierf in 1714 en was in 1691 gehuwd met Brechtje Porsy, weduwe van Hendrik Pijl, zij overleed in 1719 kinderen nalatende. Een zoon was Pieter van Eden, geb. 13 April 1697, werd in 1719 proponent, in 1721 predikant bij deRemonstr.