De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

133 184 gem. te Brielle, 1722 te Zevenhuizen, 1727,te Leiden, 1741 te Rotterdam. Hij stierf 10 Juni 1759 en was in 1721 ge­ huwd met Anna Smient, dochter van Petrus (als prop. in dienst getreden bij de Remonstr. gemeente te Boskoop 1696 en daar overl. 1729). Hun dochter Alida van Eden, geb. te Zevenhuizen 20 Oct. 1726, huwt 1748 Jan van der Pais, wijnkooper te Rotterdam. Hij sterft aan de kinderziekte in 1751, zijn vrouw in zwangeren toestand nalatende, die 20 Juni 1752 van een zoon bevalt, genaamd Jan Petrus van Ede van der Pais. Diens kleinzoon Petrus v. E. v. d. P., make­ laar in wijnen te Rotterdam, was in 1850 nog in het bezit van het origineele portret van Arnoldus Geesteranus en van diverse curiosa den bekenden Remonstrantschen predikant toebehoord hebbende. Omstreeks denzelfden tijd bezat de heer J. van Schoone, apotheker te Rotterdam, een aantal familiepapieren en handschriften van A. G. Hoe die in het bezit geraakt waren van genoemden heer is wellicht na te gaan uit de mededeelingen welke ik in â??de Wapenheraut' II: 110 ten beste gaf, en waaruit blijkt dat de familie van Schoone aan Geesteranus was geparenteerd. Bovengemelde Jacobus de Boy was geboren 4 Januari 1656. Deze huwde met Elisabeth van Asperen, uit welk huwelijk in 1698 een dochter Elisabeth de Roy werd geboren. Zij overleed 16 Mei 1732 en was in Augustus 1718 gehuwd met Mr. Abraham van der Bell, secretaris van het zeegerecht der stad Rotterdam, geb. 20 Januari 1698, zoon van Jacobus en van Maria van Lelijveld. Uit Abraham v. d. B. en Elisabeth de Roy sproten behalve een zoon, die kinderen naliet, dochters, welke gehuwd waren in de familiën van der Wallen en Valckenaer. Doopgetuigen waren op Loevestein in 1629 : hun moeder Margaretha , hun oom Pieter Oliviers en Ds. Petrus Cupus â?? in 1631 : Cornelis Geesteranus, Anna Geesteranus, Maarten den Os en Hoeye (?) Slingeland. Voor Arnoldus Geesteranus zie men het belangrijk artikel van den Heer B. Tideman Jzn., in â??Die Haghe' Bijdragen en mededeelingen 1903. Gedenhteekenen en grafschriften In Indië. BANDA EILANDEN. I. Banda Neira. A. Grafschriften in de kerk te Neira. 1. Hic iacet Alexand'' la Mote natus Parisi die duode­ cimo mensis Febr. A° MDCCLXX inter legionem sere nissimi ducis Würtembergii subcenturio infelici modo die nono Martis MDCCLXXXXVI per explosionem onerati sclopeti militis vita ereptus vir animo nobili... et rneritis apud Brittanistam maxime aestimatus qui cum legione Würtembergica hoe monumentum posuerunt 2. Here lieth the Body of Mr John Mc Leod late of the Royal navy who departed this life on the 14the day of AP,i anno Domini 1800 Universally regretted by a numerous acquaintance Aged 27 Years. 3. Hier onder legt begraven den Weledelen agtbaren Heer Johannes Hageman in sijn Eds Leven opperkoopman en gezachhebber deeser Provintie Banda en Resorte van dien. Geboren tot Amsterdam den 7 Mey 1745 en over­ leden den 13 Januari 1794 oud zijnde 48 jaren, 8 maan­ den en 5 dage. 4. Hier rust het lichaam van den eersamen Banda's Burger Perquenier Christoffel van Rensen, overleden alhier ter plaetse op den 3 Februarij 1735 in den ouderdom van 66 jaren 1 Maend en 27 Dagen. Wapen slechts gedeeltelijk zichtbaar. [A] (1) 5. Hier onder legt het lijk van D'Heer Abraham Frans de Dalsche in zijn leven burger en perqc1 tot Spantjbij obijt den 22 Februarij A° 1740 out sijnde 39 jaar en 9 maan­ den en 17 dagen mitsgads Mejuffr. Hillegonda Jurriaansz, in haar leven laatst wede wijlen den ondercoopman en Wayershooft Dnheer Hendrik Brinkman, obijt den 2 April A<> 1741 oud 62 jaren, 3 maanden en 20 dagen. (2) 6. Onder Dese Sarksteen Leyt Begraven den EE. Agtb. Heere Salomon Storm van Middelb. In sijn leven Gouvern* en Directr deser provintie Banda. Overlede11 op p° Janu'j A° 1722 in den ouderdom van 54 jaren. Benevens zijn E. Agtbs dogter De Jongeijuffw Con stantsia Storm, overleden den 26 Septembr A<> 1721, oud 19 jaren en 3 maenden. [B] 7. In Hoe Tumulo Jacent Bartholomeus van de Walle in vita mercator inferin apud societatum Oriënt, natus Medio Burcii in Zeeld 19 Decemb. A<> 1727 aetate aedusque sicut iapis suprema subrosa die extintus 27 Febr. A° 1792 minime aerumno sumerat quia virtutem justitiam que amabat et suus nepotunus Frederic Jul. Ands Habich natus 17 April et morte ab parentibus suis atroce raptus 22 Julij Ao 1793. [C] 8. Hier onder rust Het Lijk van Salomon Jacobsz, ge booren tot Batavia den 17 August AO 1677, overleeden alhier den 5tn Septber A° 1740 zijnde oud 73 jaaren en 19 Daage. 9. Hieronder rust den Weled. Manht. Heer Huybert van Dadelbeek, in leven Captijn Ter Zee bij de Oost Ind. Coinp. Overleeden den 16 May 1793. 10. Hier onder legt en rust de eer- en deugdsaame vrouw Mejuffrouw Rebecca Dorothea Hardewel in haar leeven huysvrouw van den E. heer Jacques Barriel opper coopman en secunde deeser gouvernements.... obijt adij 31 December. 1748 oud zijnde 26 jaare en 11 daagen. 11. Hier onder rust Johannes van Surken, in leven Burger en Perqr tot Rhanen obit 12 Janni A° 1697 oud 38 jaar, 10 maanden en 7 dagen, nevens twe zoons van den winkelier in dienst der E. compagnie Floris Versteegh al.. . ie . .. gebooreu den 6 April 1745, en Nicolaas, obit den 18 December 1748. Tlaatste oud 3 maanden en 5 dagen. Hier onder leyt te rusten Pietronella van Surken, huys­ vrouw van den T. I. T. L. Luytennt en werfmeester Mans George Hinsc m.. . gebooren den 26 August. Ao 1737 getrouwt den 3 August. 1755 en overleeden den 3 October A° 1755, oud 18 jaar, 1 maand en 7 dagen. (3) (1) De -wapens zijn op nevensgaande plaat afgebeeld naar schetsen en beschrijvingen van den overste Lach de Bêre. De daarbij geplaatste letters, overeenkomende met de in den tekst tusschen [] geplaatste geven aan bij welk grafschrift zij behooren. (2) Spantjebij is een notenperk op Groot Banda. Wayershooft beteekent waarschijnlijk: hoofd van het fort Waayer of Concordia op de Zuidkust van Groot Banda. (3) Rhanen is het tegenwoordige Raning.