De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

185 186 12. Hieronder Legt begraven het lichaam van den El acht­ baren Heer Cornelis StuU, in zijn leeven gouverneur en directeur deser provintie Banda, Overleeden op den 6 October A<> 1701 in den ouderdom van 55 jaren, 9 maan­ den min 2 dagen, benefiens zijn EEs dogter genaamt Cornelia Jacoba Stull, overleden den 19 October A° 1701, oud 6 maanden. [D] 1 13. Hier onder legt begraven de Heer Willem Adriaan van Weely, in zijn leven Coopman en secunde Deses gouvernements. Gebooren den 16 Junij A° 1694, over­ leeden den 14 May Anno 1727. [E] 14. De Heer Gouvernr Willem Maetsuycker, overleden den 14en Januarij 1675. [F] 15. Hieronder is te ruste gelegt totjden jongsten dag het lijck van mejuffrouw Engeltie Gramsbergh, Laest waerde Gemalinne van de E : agtbar^ Heer Theodorus de Haese, Gouverneur en Directeur desér Provintie Banda, Obijt den 31' October Ann» 1708, oud 45 jaren, 10 maenden en 21 dagen. 16. Hier onder leggen begraven Ntpolaus Nicolai, in leven Gouverneur en Directeur op Banda, overleeden 28 Maert 1740, oud 44 jaren, 9 maendenl en 24 dagen. [G] 17. To the memory of captain James Logan, in the HonWe English East India Company who in the prime of life feil a victim to this unsalutary climate on the 5 July anno Domine 1793, His real conduct and courage made him a credit to his professionj whilst his liberal Disposition ingenuous Manners and unsullied principles acquired him in Life the love and esteem of his friends and on his Death their sincere Regrets. 18. Hier ondr rust het lichm v. DnjE.E. Agtb. Heer Aldert Aldertsz, in zijn E.Es levns Gouver* en Direct* des1 eylandn Banda, geborn Dn 17 Cbr 1685, overledn 41 9 di 17 Aug0 1727 oud : ?? nevens desselv8 3 kin- ° jaren m. ] dern met namn Andris, geborn D& 26 Febr. 1719 en overledn 2 Junij daaran, Anna Rengina, 'gebn dn 6 Meart 1718, overledn Dn 16 D° en Matthijs Ahdris, geborn dn 30 Fber 1721, overledn dn 7 febr. 1722, mitsgfs zijne E E. agbtbarns Gemallinnes vr. ond' dn Burgr raadspers11 David v» Ens, oud.-^- overledn dn laatst11 Maert 1676 en zijn jaren nageln huysvrouw Maria V1 Wouw, laast huysvrouw vn 1 36 Dn Burgr raadspers11 Thobias Hardekop oud overleden zoomed e de agtb. Hr De verneur deser provintie obijt 5 Maert 1732, oud 36 jar, 1 maend en 16 dagen. [H] 19. Grafsteen van Maria Melgerfsen. 20. Grafsteen van Abbema. 21. Grafsteen van Samuel Maesius. [I] 22. Grafsteen van Mattheus Schenkenberg. [J] De grafsteenen 19 t/m. 22 waren gedeeltelijk door een plankenvloer gedekt en niet nader op te nemen. B. Op een lossen steen buiten de kerk. 1. Sacred to the memory of lieu* Robert Mc Kerrell Bengal European Regt who departed this life on the 9th day of March 1812, Aged 25 years C. Op een' losliggend stuk grafsteen in den corridor, van het ass. residentie­ kantoor: . . . leyt begraven den . . . men Jacob van Schar . . n oppercoopman van . . p de witte Leew .. den den 22 Januarij . . 0 1612. D. Grafsteen in het N.W. gedeelte van Banda Neira op het schiereiland Batoe Poelo e Mati: De naald dekt 't graf hetwelk bewaard Jacob de Swart En 't koud gebeente Dees plaats verkoor Hij hier op aerd Tot ruste onder dit gesteente. 1726. II. Groot Banda. A. Begraafplaats en perkenierswoning Klein Waling. 1. Hier onder leyt intrust het lichm van D'Heer Jan van den Broeke, Burger en perkenier alhier, out zijnde 52 yaar en 8 m. en 8 D. overleede den 27 Febr. 1770. 2. Ter nagedachtenis aan Cornelia Catharina Schildman, weduwe van F. Mulder, overl. den 1 Jan 1854 in den ouder­ dom van 71 jaar, dochter van Johannes Schildman en Cornelia de Bora. 3. Hier rust Sara Elizabeth Jansen, weduwe van Fre­ derik Gotlieb Kloeih, geb te Amboina den 30 Mei 1806, overleden te Banda den 16 Juni 1888. 4. Boven de poort van het perkhuis, voorkant: Dese poort is gebout door mij Jan van den Broeke, Burger en Perkenier alhier op den 15en Sept. 1769. Het eerste steen is door mijn zoon Johannes Martinus van den Broeke gelijdt. 16 Achterzijde : Den ?? 1718 J. v. d. Broucke. 5. Op een losliggenden steen nabij het perkhuis: Deese steene paager is opgeset bij oorde van Jan Mijles Ann° 1706. Nobilitas .... [verder onleesbaar]. B. Perk Groot Waling. 1. Hier onder rust het lichm van de jonge Dogter Susanna Magda?? van den Broeke, out zijnde 1 yaer, 9 maend: en 17 dag: geboren den 4 Juni 1770, overled. de 24 Nov A«> 1772. 2. Hier'onder rust het lichm van de jonge Dogter Yoanna Pau1 van den Broeke, geb. 25 Dec. 1760 . . . 1 yaar [verder onleesbaar]. C. Perk Taccermovo. Op' een steen in den muur : MDCOLXIX gebouwt onder D. Regeering van den WelEdel AchtB. Heer Jac. Pelters [verder onleesbaar].