De Nederlandsche Leeuw, jaargang 22 (1904)

187 188 D. Perk Bejouw. Een graf van Willem van dei' Sluys, geb. 3 Maart 1833, f 26 Febr. 1885, en van Ida van der Sluys, geb. 15 Juli 1835, f 24 April 1845. E. Perk Simonwal. Sepulture van Juf: Anna van Beusecom, huisvrouwe van den koopm. Anthoni Hurdt, overleeden den 20 April A° 1661, out zijnde 20 Jaren, min 51 Dag., mitsgaders zijne 3 zoontjes geboren en overln den 24 April A° 1661 pr° Augusti 1662 en 25 Dec. 1663. [K] F. Dorp Lonthoir. Grafsteenen van : 1. Carel Hansen, 18 : 3 : 3 47 t 24??11??74. 2. George Christiaan Lantzius, geb. te Ternate 16 Mei 1804, f Banda 9 Oct. 1843. 3. Bosalia Geertruida Cornelia von Salgary, echtg. van G. C. Lantzius, geb. 15 Mei 1825 f 26 Nov. 1854. 4. Anthoinetta Frederica Lantzius geb. Versteegh, 1847??1887. 5. f 20 April 1898 kind van L. C. Kruyswijk en V. C. Kruyswijk??Lantzius. 6. Beinicus Floris Versteegh, geb. Banda 25 Aug 1824, f 25 Sept. 1898. Op een steen aan den voet van een gemetselde steenen trap van 300 treden : Dese trap is vernieuwt in den jaare A° 1754 ondert gebiet van den WelEdelen agtbr Heer Beynicus Siersma, gouverneur en Directeur deser Provintie. III. Amboina. Te Hila op de noordkust van Hitoe, het noordelijk gedeelte van het eiland Amboina, staat op een steen in den buitenmuur van de kerk het volgende opschrift: ??Dit Godtshuys is gebouwt onder de regeering van de Weledelen Agtbaren Heer Bernardus van Pleuren, Gou­ verneur en directeur deser Provintie enz. enz. enz. en het subaltern bestier van den onderkoopman Willem Beth. Jacobs, Provisioneel Opperhoofd deser comptoire Hila, Tussen den Jaare 1780 en 81.' Op het kerkhof komen de volgende grafschriften voor: 1. Rustplaats van Jacobus Bernardus 1immerman, in leven assistent Resident van Hila en Larikie. Geboren den 18en Junij 1790. Ontslapen den 25en Augustus 1846. 2. Hieronder rust Jacoba Christina Maria Timmerman. Geboren den 14» Septembere 1820, oud 23 Jaren 9 maan­ den en 1 dag, overleden den 5e Junij 1844. 3. Hieronder rust Maria Augustina Bruins, geboren Knop, Geboren den 8 Maart 1772, Oud 72 jaren 2 maan­ den 2 dagen, overleden den 2e Junij 1845. 4. Hieronder rust Bouwe Douwes, le luitenant der inf'3. Geboren te Rotterdam den 27e January 1796 en overleden den 23e Juny 1838. IV. Ceram. Op de noordkust van dit eiland te Wahaay ?? alwaar een bezetting ligt ?? staat een grafsteen met het opschrift: VS. J. Delfos den Doorn, le Lt inf. overleden 1854 Wahaay.' V. Poeloe Ay. 1. Hier onder rust in den Heere out van dagen en sat van ouderdom de eersame juff1' Rachel Gilles, weduwe van den lieutenant militair Leenders Leunissen, gebooren te Banda Neyra den 17 Mey A° 1704 en overleden te Banda Poelo Ay den 8 Februarij A° 1785, oudttagentig jaaren agt maanden en een en twintig dagen. 2. Hier onder rust het lichaam van den Heer Paulus van den Broeke, in seyn leven out Burger Luytenant en Perkenier mitsgader commisaris der klijne gerigtszaken en ouderling der kerken Gebooren den 3 Mey 1694 out seynd 60 jaren 7 maande en 8 daagen, overleden 11 DesemberA0 1754 op het eylandt in Banda te Po Ay. [L] 3. Hier onder rust het lich. van den Burgr Va.... ang Monsr Joannes v. Besten, geborn den 9 Janu: 1643 9 oudt 93 jaern?? en 5 dagen. EILAND JAVA. Residentie Bantam. TeSerang. 1. Op het residents erf: Hier legt begraven de heer Adrianus van der Star, koopman en administrateur deser besetting. Obiit den 2 November 1774 2. Bij den ingang der versterking: Jan Willem Limberg, commandant van het fort de Diamant te Bantam, geb. te Erbervelt 29 Sept. 1712, overl te Bantam 12 Sept. 1774. [Deze grafsteen werd van het oude kerkhof te Bantam overgebracht naar de versterking te Serang.] 3. Op het kerkhof te Bantam : Ter nagedachtenis van den EdelAchtbaren Heev Hugo Pieter Faure, in leven commandeur alhier, geboren te Bergen op Zoom 27 Dec 1718, overleden den 5 Sept. 1763 in den ouderdom van 44 jaaren 8 maanden en 9 dagen. Amboina. LACH DE B?EE, Lt. Eol. Eene attestatio de vita uit de 16de eeuw. Wij Everaert vand: Water en Jan Pijnappel soen Jans Bouwenssz: Scepen in tsHtoigenbossche doen condt dat opten dach van huden datü van desen voir ons gecom peert is, een die hem noempden Bartholomeus zoen natuerlijck wijlen Jacops van Halle gaende staende en alst scheen van hertten gesont zijnde Ende wantmen inne allen rechtueerdigen saken der waerh: getuygenisse behoirt te geuen Soe hebben wij scepen voirsz: ten versuecke van Reynen Jan Daemsz: onse zegelen hier onder aen desen brieff doen hangen. Gegeven opten achtiensten dach der maent van Meerte des Maendaighs naeden sondach alsmen singht Judica int jair ons Heen duysent vijffhondert ende eenendertich.