De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

189 190 huwd e te Schieda m (1« proclamati e aldaar 2 Augustu s 1744) met Johannes Pels, gebore n te Haarlem. Zij hadden twee kinderen: Johannes Wilhelmus Pels, geb. 1757, en Huihert Pels, geb. 1760 Uit het derde huwelijk: 4. Maria Catharina van Bosel, gedoop t te Batavia 20 Mei 1723 (21), overlede n ' , huwd e te Schieda m (le proclamati e aldaar 21 Mei 1741) met Johan Veen, wonend e te Schiedam . 5. Johanna Maria van Basel, gedoop t te Batavia 3 Juli 1724, overlede n .... huwd e te Schieda m (lf pro­ clamatie aldaar eind e Septembe r 1745) met Reynier van der Gon, gebore n te Schiedam , wonend e te Rotterda m (22) 6. Mr Anthony Wilhelmus Senn van Basel, gedoop t te Batavia 6 Augustu s 1725 (23), overlede n te ... 22 April 1804 , huwd e lo. te Rotterda m (ondertrou w aldaar 21 Novembe r 1756) met Margaretha Bernardina de Lille, gebore n te Rotterda m . . . . 1726, aldaa r overlede n 16 Juli 1769, dochte r van Willem de Lille en Elisabeth Vaillant, hij huwd e 2°. te Rotterda m 22 Juni 1772 met Catharina Vingerhoet, gebore n te Rotterda m . . . 1745, aldaar overlede n 1G Februari 1790, dochte r van . . . . , ten 3« male huwd e hij te . ... met Maria Catharina Faire, gebore n te Batavia, overlede n te Leiden 30 April 1815, dochte r van .... weduw e eers t van Pierre Jean Louis de Fillietaz (zie Ned. Leeu w 1904, k. 246), daarna van Paul Clair Massiah Alleen uit het eerst e huwelijk sprote n kinderen, (24) deze volgen sub IVbis j Mr. A. W. Senn van Basel werd in 1756 poorter van Rotterdam, was commies ten kantore van de convoyen en licenten ter admiraliteit op de Maze en maakte gedu­ rende vele jaren deel uit van de regeering der stad Rot­ terdam. Hu' was schepen 1764, '65, '68, '69, '81 en '82, oude-manhuismeester 1765??'95, vredemaker 1779 en '80, vroedschap 1781??'95, weesmeester 1783??'86, '93, boonheer 1784, '85, '90 en '91, sergeant-majoor der schutterij 11784 en '85, fabriekmeester 1787, commissaris van de leenbank 1787, van de wijken 1787??'92, en van de wisselbank 1789, rekenmeester 1788??'93, tresorier 1789, burgemeester 1791 en '94. In 1783, '86 en '90??'94 was hij gedeputeerd ter vergadering der Staten van Holland en West-Friesland. 23 April 1787 werd hjj als aanhanger van het Huis van Oranje uit zijn vroedschapsplaats ontzet, doch den 20sten September van dat jaar weder hersteld. | 7. Elisabeth Maria van Basel, gedoop t te Batavia 22 Septembe r 1726 (25), overlede n vóó r 1732. 8. Jan Gdbriël van Basel, gedoop t te Batavia 12 Februari 1730 (26), overlede n vóó r 1732. bit het vierde huwelijk. 9. een doodgebore n kind te Schieda m 4 Novembe r 1735. (21) Doopgetuigen, Isaao Peny en Maria Snaats. (22) Aanvullingen betreffende deze 3 zusters en hunne echtgenooten zullen welkom zijn. ! (23) Doopgetuigen: Wilhelmus Timmers en Johanna Poort. (24) Deze Kinderen noemden zich, evenals hun vader steeds gedaan had, ??Senn van Basel' instede van ??van Basel'. (25) Doopgetuigen waren: Frederik Lokman en Maria Willing. (26) Doopgetuigen waren: Jan de Coning en Maria Cornelia van Hamme. IIIWs. (Kinderen van Gabrië l van Base l (II, 2) en Adriana Opmeer ) 1. Maria van Basel, gedoop t te Schieda m 25 Oct. 1711 (getuige n Jan van Base l en Elisabeth van Basel) . 2. Hendrik van Basel, gebore n te Schieda m en aldaar gedoop t 23 Juli 1713 (getuige n Jannetj e üirk s en Dirk Opmeer) , overlede n te Batavia eind e 1761. H. van Basel was in 1735 met het schip ??Westhoven' uitgevaren voor de Kamer van Zeeland der O. I. C. en werd aldaar o. m. onderkoopman en resident van Soemenap (Madoera), naar Batavia opgeroepen, 27 Jan. 1748, gesuspen deert 1 Aug. d. a. v., ontheven van suspensie, April 1749, onderkoopman en tweede in den Grooten Winkel te Batavia, 15 Juni 1759, als zoodanig twee jaar later overleden. (27) Vermoedelijk heeft zjjn neef Huybert van Basel, die, slechts 3 jaar ouder, in 1752 reeds extra-ordinair raad van Indië was, dezen onfortuinlijken bloedverwant 10 jaar na zjjn suspensie weer aan het baantje in den Grooten Winkel geholpen. Hendrik v. B. was toen reeds 46 jaar, zijn geringe promotie in Comp» dienst heeft daardoor de plaats aangegeven, welke zijn afstammelingen (immers hn is de stamvader van de eveneens in Indië gewoond hebbende jongere linie der Senn's van Basel) in de Indische maat­ schappij verder zouden innemen. Nimmer heeft hy of een zijnor afstammelingen Europa teruggezien. H. van Basel testeert, ondertrouwd zijnde, op 19 Juni 1760 (28), in dit testament verklaart hij uitgevaren te zijn voor de Kamer van Zeeland, en noemt bij namen zijn 5 kinderen vóór het huwelijk reeds bh' zijne bruid verwekt. Tot executeuren verzoekt hij ?? eerbiediglij k de Edele Heer Huybert van Basel en diens huisvrouw Sara Soetje Cloot'. Hendrik van Base l huwd e te Batavia in Juni 1760 (29) met Cornelia Johanna Bergwijk, gebore n te Cheribon , overlede n te Batavia in 1783. (30) Zij testeert als weduwe Johanna Cornelia van Basel, geboren Bergwijk, op 24 Apr. 1762 voor not' Bert te Batavia. In dit testament noemt zij haar kinderen en vermeldt bun leeftijd, deze zouden mij anders onbekend zijn geble­ ven, daar de doop der 5 vóór het huwelijk geboren kin­ deren niet door mij werd gevonden. Hunne zeven kinderen (31) volgen sub IV ter. (Wordt vervolgd.) Genealogische aanteekeningen op oude Utreclitsche en Hollaudsclie geslachten, medegedeel d doo r Mr. P. C. BLOTS VAN TRESLONG PRINS, en voornamelijk ontleend aan oude aanteekeningen in handschrift van Buchel, welke in originali in zijn bezit zijn, alsmede uit aanteekeningen van Booth. I. VAN SIJPESTEYN. Sijpestein (sic) (m. s. Buchel) . Het wape n is in zilver een rechte r rood e schuinbal k belade n met drie zilveren merletten. (27) Uit ??Personalia' bedoeld in noot 5. dln. 1780??51 en 1751??70. (28) Contract Antenuptdael en testament beide op 19 Juni 1760 voor not». Steven Lieven Garrison te Batavia. (29) Gebodenboek Batavia 1760: ??29 Mei 1760, Hendrik van Bazel, ??van Schiedam, ondercoopman en tweede in de groote winkel, met ??Cornelia Johanna Bergwijk, van Cheribon, bejaerde doohter'. (30) Van haar ouders vond ik niets. De jaren van overlijden bleken mij uit de registratie hunner testamenten ter weeskamer Batavia. (31) Deze kinderen namen allen den naam ??Senn van Basel' aan, de vader, Hendrik van B., heeft zich evenwel steeds, evenals zijn neef Huybert v. B, alleen ??van Basel' genoemd.