De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

191 192 I. Lambert, huwde, waarbij Evert, die volgt II. II. Evert van Sijpestein, woonde omtrent de Hambor- gerbrugge tot Utrecht, houdende aldaer cremenje als spelden, naelden, etc. Hij was de vader van : 1. Geertgen van Sijpestein is A° 1608 een oude vrijster. 2. Meerteti, die volgt III 3. Dirclc van Sijpestein, was eerst bailliu in den Haege, dan hebbende aldaer door een preche in rechten aangeclaeght, heeft deselve hem weder verscheyden feyten opgeleyt sulcx dat hij daer van affgeset is geworden, waer naer hij geweest is commis over de schepen van ammunitie en victualie, dan A°. 1597 geconvinceert sijnde van metten viant gehandelt te hebben is III Octobre in de Hage onthooft. Siet de sententie in druck gegaen. Sijn huisfr. was Sehrick. Uit hun huv, elijk Geertruyt. [Staat op zijde :] 1. Geertruiol. 2 Meerten. 3. Dirck 4 Henrich Zie de scheydinge d d. 29 Sopt. 1579 III. [Daarboven staat: hij was geweest sijdelaken coper.] Merten ran Sijpestein was eerst commis van vivres onder de Heer van Hierges in het Spaensche leeger waer nae hij quam tot eenen soberen staet dat hij qualicken sijne crediteuren conste voldoen, doch de fortuyne ommekee rende heeft hij hem in den Haghe begeven alwaer hij gelijcke commissie heeft vercregen end. gantsch op de been gecomen sijnde heeft gesorght sijne kijnderen opt hooghste te brengen. Sijn eerste huysfr. was Beatrix van Scade suster van Mr Johan Scade, can. inde Dom, daer moeder aff was een dochter van Ansélm-Zuyle van Nijevelt can , die in den Hage gestorven sijnde, heeft hij wederomme getrout Uit het le huwelijk: le bedde. 1. Johan van Sijpestein was eerst clerck van Jonck. Joha van Meerthen ontvanger van het oudtschilt rosgelt, bij hijlicte aen Catarine van Nijenrode een mismaect maer goedadigh jofferken dr. van Cornelis van Nijerode, eerst can. in den dom. Hij heeft nae veele processe tegen Johan Monincx en h. Caspar Bruxelles ten lesten be houden huysinghe ende goederen van Hillegont tus­ schen Leyen ende Haerlem die hij seer verbetert heeft, het huys weder optimmerende, heeft oock a°. 160.. . ge assoneert met sommighe edeluyen vercregen vand. Staten van Hollant in een erffpacht seeckere duynen Uit hun huwelijk: A. Oudste dochter a° 1613 gehuyl. metten adv. Verdoes, soon van de schout va Amsterdam. B een zoon met de schoondochter van den ambassa­ deur Berck. 2. Erick van Sijpestein heeft sich als sijn vader be, hulpen met de commissie van vivres, hij troude eerst Joa van Weerdt, obt a. 1598 in Marti ende nae dr. van de raatsheer Leonard Casenbroot, hij starft a°. 1609. Uit hun huwelijk: een dr. trout met Beraugière, nu met Ledenberg [waaruit is op te maken, wanneer dit stuk door van Buchel is geschreven (B. v. T. P.)] 3. Wilhelm gepromoveert in de rechten can in de Dom heeft a°. 1606 wesende gecommitteert tot de Amiralitê in Zeelant aldaer getrout Hesteram Verhove eenige dr. van de bewinhebber Verhouvê, tot Middelb. 4. Anna, hijlickte in den Hage. Copie van een m. s. later dan van Buchell en ver­ moedelijk van Booth. Sijpestein Eric van Sijpestein, comis van financiën van raed van State Joffr. Godelive dor van Mr. Leonard van Casembroot raed in den Hove van Holld en Joffr. Anna van Poppe Vincentsdo. Uit hun huwelijk: 1°. Joffr. Philippote h.v. Jaques Martini, comis. gral. van amonitie van oorlogh te velt, waarbij: A. Ambrosius, successo r patr. tr Henrina van Benthem a°. 1656, waarbij: a. Jacob, b. Jan, c. Albert. d. Adriana, e Ambrosius, f. Philips. B Eric, cornet van ritm. Ruysch. C. Magdalena h. van Mr. Cornelis van Risoort adv. 2'. Mr. Leonard van Sijpesteyn, raed van Vlaenderen, en pensionaris van Middelburch. O. bis conjugati. 3°. Beatrix, sterf bejaerde joffr. Jan van Sijpesteyn bij Cathara van Nijenrode: lo. Cornelis op Hillegom cah ten Dom (Balen in Dord p. 1022) tr A. Jan, ritmeester. B. Cornelis (vulgo Ascanius) bailiu van Brederode. C. Mr. Martin, adv* in den Hage. Balen p. 1023. D Catrina, h. van de raedshr . Cornelis Pannius. E. Maria h. v Theodor. Vrijbergen, Colone l en com- mend. van Sluys. 2°. de susters alibi. Op de kant staat: Mr. Leonard, raed in den Hogen raed h. Anna Scade eerst fiscael van Admiralt te Rotterdam Jan, Ontfr. van grafv middelen te Sluys. Samuel, Lieut*. colli en commdr. te Sluys tr. I. Joffr. Romeyns ex qua Jan van Rijnesten, II. . . . . . . , ancillam suam, ex qua fil. in Persia O. (Wordt vervolgd) Huwelijken te Batavia in den Comuagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 139.) 1793. 24 Januari 1792. Albertus Henricus Wiese, van Bremen, pl. koopman en secretaris van 't eerwaarde college van weesmeesteren deser stede, met Christina Elizabeth Marei, van Batavia,