De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

205 206 Deze had eenen zoon Anastasius, gedoopt te Ha chenburg 4 October 1598, en 10 Juni 1628 te Fisch bach, als â??Adam Hoffmans ehelicher Sohn', gehuwd met Anna Catharina Freudenberger, dochte r van Heinrich Preudenberger, predikant. Zij werd den 1 November 1674, als weduwe, te Hachenburg begraven. Uit dit huwelijk acht kinderen, namelijk: 1. Anna Maria Magdalena Hoffman, gedoopt 5 Aug. 1629, 2. Catharina Margaretha Hoffman, , 1 Mei 1631, 3. Johann Jacob Hoffman, â?? 12 Aug. 1633, 4. Johann Adam Hoffman, â?? 15 Aug. 1635, 5. Franz Adam Hoffman, â?? 20 Febr 1640, 6. Elsbeth Hoffman, â?? 29 Nov. 1645, 7. Albertus Hoffman (die volgt) â?? 18 Oct. 1648, 8. Johann Balthazar Hoffman, â?? 11 Mei 1651. Albertus voornoemd huwde den 5 Februari 1675 te Odernheim in de Palts met Elisabeth Andreae, geboren in 1654, dochter van Godofredus Andreae, â??Pastor und Inspector' aldaar. Albertus Hoffman overleed als â??Gerichts schöffen, Stadtcapitan und Kirchenaltester' te Hachen­ burg den 1 Mei 1731, nadat zijne echtgenoote hem den lOden Maart van datzelfde jaar in den dood was voor­ gegaan. Zij hadden vijf kinderen, namelijk: 1. Johann Casparus Hoffman, gedoopt 24 Nov. 1675, 2. Johann Philipp Hoffman (dievolgt) â?? 8 0ct. 1677, 3. Johann Samuel Hoffman, â?? 31 Maart 1680, 4. Magdalena Juliana Hoffman, â?? 8 Aug. 1687, 5. Anna Catharina Hoffman, , 18 Febr. 1689. Johann Philipp Hoffman voornoemd , die den 17 Maart 1724 stierf, was den 23sten Juli 1703 gehuwd met Loissa (Louisa) Magdalena Abigaïl Revier, dochte r van (toen ) wijlen Franciscus Revier, van Mannheim. Zij overleed in April (begraven 14 April) 1721, na haren echtgenoot acht kinderen geschonken te hebben, namelijk: 1. Johann Godfried Hoffmann, gedoopt 18 April 1704, 2. Johannes Wilhelm Hoffmann, â?¢ â?? 22 Oct. 1705, 3. Heinrich Kilian Hoffmann, â?? 9 Jan. 1708, 4. Johann Daniël Hoffmann, â?? als voren (tweel.) 5. Johann Albertus Hoffmann, â?? 30 Oct. 1714, 6. Johann Fridericus Hoffmann, , 16Febr. 1717, 7. Casparus Fridericus Hoffmann â?? 2 Juni 1719, 8. Johannetta Elisabetha Hoffmanu â?? 5 April 1721. De sub 6 genoemde is dezelfde als Johan Frederik Hoffman, naar wiens ouders en grootouders door den heer W J. Hoffman wordt gevraagd. Lissabon. J. C. N. VAN ETS. Knoppertâ??van Egmond. â?? Engelberlus Knappert, gedoopt 23 Mei 1652 te . . ., overleden ... te . . ., huwde .... te ... . Henrica van Egmond tot Vanen- berch, dochter van Egbert en van Zij was ge­ doopt te en overleed .... te .... Wie vult het ontbrekende aan? J. W. F. J. van Mlddachten. â?? Kan ook iemand het onderstaande aanvullen? . . Wilhelmus Theodorus van Middachten, gedoop t .... 1725 te . . . ., overleden .... te . . . ., huwde 29 Januari 1750 te Vollenhoven Gijsbertha Norberta van Dorth (tot Oldhagensdorp), gedoopt te , overleden 5 April 1807 te Vollenhoven. Hun zoon Jhr. Reinier Willem huwde .... te ... . Petronella Jacoba baroness e van Asbeck, ged. 12 Mei 1757 te , overleden 27 Februari 1832 te Vollenhoven. J. W. F. J. Nederlandsche familiën in vorstelijke kwartierstaten (XXIII, 74). â?? Willem Adriaan Frederik en Adriaan Gustaaf graafvan Flodorff zijn één en dezelfde persoon, men zie hierover het register op de leenactenboeken van het vorstend. Gelre en graafsch. Zutphen, onder kwartier Zutpheu, blz. 74, door de Vereen â??Gelre'' uitgegeven. Adriaan. Gustaaf graaf van Flodorff, heer van Dorth, huwde (h. v. 2â??2â??1675) Margaretha Huyssen, weduwe van den graaf van Donna, geb. 23 Maart 1632, gest. 10 Nov. 1710 Dit echtpaar gaf in 1697 Dorth aan Jean nette Margaretha Huyssen van Kattendijke, die eerst in 1706 mondig werd. Zij huwde in 1707 Carel Philips graaf van Flodorffâ??Wartensleben, als weduwnaar met Dorth beleend in 1732. Hunne dochter Amelia Espérance gravin van Flodorff W. huwde Hendrik IX van Reuss, beleend met Dorth 2 Jan. 1752. W. A. B. Rijcksz. â?? Gaarne ontving ik aanvullingen op het onderstaande. I. Mr. Joan Rijcksz, geboren > overleden vóór 1694, huwde 14 November 1670 Margaretha Isabella Barchman Wuytiers, geboren 21 Augustus 1650, overleden 17 Februari 1694, dochter van Cornelis Barchman Wuytiers en Elisabeth Dommer. Hieruit: 1°. Jan Carel Rijksz. 2°. Herman Rijcksz, volgt II. II. Herman Rijcksz, drossaard van Montfoort, huwde Isabella Margaretha Heerman, gebore n dochte r van . . . . Heerman en van Been. Hieruit: Isabella Margaretha Maria Rijcksz, gebore n te Utrecht 3 Juni 1715, overleden aldaar 14 December 1751, huwde te Utrecht 16 Januari 1736 Jean Philippe Baron de Pelichy, heer van Turks weert, geboren 22 Maart 1716, burgemeester van Brugge, afgevaardigde in de Staten van Vlaanderen, overleden te Brugge 9 Januari 1792, zoon van Theodore Baron de Pelichy en Maria Staats, vrouwe van Turksweert. E. W. v. H. Staats â?? de Jonge. â?? Wie kan deze gegevens aan­ vullen ? I. Herman van Hedickhuysen (van Heghuys), gebore n omtreeks 1600, huwde Helena Staats. Hieruit sproten: 1°. Margaretha van Hedickhuysen huwde omstreeks 1675 Jean de Pelichy, zoon van George de Pelichy en Francoise de Boulanger. ^ 2°. Hendrik van Hedickhuysen gez. Staats, volgt II. II. Hendrik Staats, die den naam zijner moeder aan­ nam, welke naam ook reeds door zijn vader schijnt te zijn gedragen, werd geboren 11 Mei 1631, overleed 10 Februari 1687 en werd begraven in de Oude kerk te Amsterdam. Hij huwde 1°. Geertruyd Hobbé, die overleed 5 October 1680, 2'. Alida Heymerick, weduwe van Dirk de Jonge en dochter van Jan Heymerick en Maria Hendriks. Uit het 1ste huwelijk sproten: 1°. Gerard Jacob Staats, die volgt III. 2°. Bernard Hendrik Staats. 3°. Hendrik Johan Staats, jong gestorven . 4». Helena Maria Staats, overlede n 27 Maart 1736 en begraven te Leiden in de St. Pieterskerk, huwde 13 Februari 1691 Hendrik Theodoor de Jonge, heer van de Groote Lindt (19 Dec. 1690), geboren