De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

207 208 2 Augustus 1668 , overleden 8 April 172 8 en begraven in zijns vaders graf in de Nieuwe kerk te Amsterdam, zoon van Dirk de Jonge en Alida Heymerick. III. Gerard Jacob Staats, hee r va n Turksweert, ge­ boren , overleden 11 September 170 6 en begraven in de Nieuwe kerk te Amsterdam, huwde te 2 Juni 169 2 Clementia Theresia Wittert, geboren te Rotterdam 10 Juni 1669, overleden 2 Februari 1709 en te Rotterdam begraven, dochter van Adriaan Wittert, heer van Lange Backorsoord en Deyffelsbroeck, en Maria de Licht. Hieruit sproten: 1». Hendrik Staats, geboren 10 Mei 1693, jong overleden. 2«. Maria Staats, vrouwe van Turksweert, geboren 15 November 169 4 (te Utrecht?), overleden te Utrecht 5 November 1739 , huwde te Vianen 24 November 1711 Theodore Baron de Pelichy, geboren te Am­ sterdam 16 Maart 1679, kolonel in Keizerlijken dienst overleden te Utrecht 26 Juli 1734 , zoon van Jean de Pelichy en Margaretha va n Hedickhuysen. 3°. Clementia Elisabeth Staats, gebore n 16 Decembe r 1697, overleden 3 Juni 176 5 en begraven in het familiegraf der de Jonge's in de Nieuwe kerk te Am­ sterdam, La. Gr. n<>. 70, 8 Juni d. a. v., huwde 5 Maart 1724 Theodorus de Jonge, heer va n de Groote Lindt en Dordtsmonde, geboren 7 Mei 1398, over­ leden 6 December 176 5 en 12 December d. a. v. begraven in zijn eigen familiegraf in de Nieuwe kerk, zoon va n Hendrik Theodoor de Jonge van de Groote Lindt en Helena Maria Staats. 4°. Geertruyd Cornelia Staats, gebore n 22 Januari 16C9, overleden ongehuwd 18 November 175 0 en in de Nieuwe kerk begraven. I. Jan de Jonge, geboren omstreeks 1560 , liet na: II. Hendrik de Jonge, geboren omstreeks 1590, huwde Clara van der Wiele, ouder s van : . III. Dirk de Jonge, geboren 14 December 1627, subiet overleden 7 Juni 167 5 en begraven 12 Juni d. a. v. in zijn eigen graf in de Nieuwe kerk te Amsterdam, huwde 12 April 166 5 Alida Heymerick, dochter van Jan Hey­ merick en Maria Hendriks. Zij hertrouwde Hendrik Staats, boven vermeld. Hieruit sproten: 1'. Maria Sibilla de Jonge, gebore n 3 Novembe r 1665 , overleden 16 October 1669 . 2°. Clara de Jonge, geboren 1 Januari 1667, overleden 17 en begraven 19 Januari d. a. v. 3°. Hendrik Theodoor de Jonge, di e volgt IV . 4«. Clara de Jonge, geboren 2 April 1670 , overleden 13 December 1671 . 5». Johanna Cornelia de Jonge, gebore n 9 Augustu s 1672, overleden 23 September 1680 . 6°. Maria de Jonge, geboren 9 Maart 1675, overleden 20 April 1675 . IV. Hendrik Theodoor de Jonge, hee r van de Groot e Lindt, ha d uit zijn boven reeds vermeld huwelijk met Helena Maria Staats do volgend e zes kinderen: lo. Hendrik Johan de Jonge, gebore n 28 Novembe r 1691, overleden 9 September 1696 . 2°. Maria Geertrudis de Jonge, gebore n 27 Januari 1693, overleden 25 Maart 1693 . 3». Maria Geertrudis de Jonge, gebore n 17 Septembe r 1695, overleden 20 October 1695 . 4°. Theodoor de Jonge, die volgt V. 5°. Maria Jacoba de Jonge, gedoopt in de kerk St. Franc. Xaverius te Amsterdam Juni 170 2 (get : Bernard Staats en Maria Heymerick), huwde Mr. Nicolaas Tiarck, kinderloos overleden 14 Februari 176 2 en begraven in de St. Pieterskerk te Leiden. 6°. Anna Maria de Jonge, overlede n in 173 5 en be­ graven te Leiden in de St. Pieterskerk, huwde Mr. Petrus Tiarck kinderloos overleden in 1745 . V. Theodoor de Jonge, heer van de Groote Lindt en Dordtsmonde, trouwde als boven is medegedeeld me t Clementia Elisabeth Staats, te voren genoemd. Zij waren de ouders van : 1°. Hendrik Gerard de Jonge, gebore n 22 Januari 1727 , jong overleden 2°. Hendrik Gerard de Jonge, volgt VII . 3°. Helena Maria de Jonge, gebore n 3 April 173 0 overleden te Amsterdam 26 Januari 1793 , huwde 24 April 176 8 Joseph Gabriel de Casas. 4°. Nicolaas Bernardus de Jonge, gebore n 8 Augustu s 1731, overleden 12 Augustus 1731 . 5°. Nicolaas Theodorus de Jonge, gebore n 22 Juli 1737 , overleden , huwde . . .Juni 1777 Dorothea Ackerman, overleden te Amsterdam 12 Febr. 1792 . 6°. Pieter Theodorus Jacobus de Jonge, gebore n 8 October 1738 , overleden 28 April 1745 . VI. Hendrik Gerard de Jonge, hee r van de Groot e Lindt en Dordtsmonde, geboren 31 December 1728, overle­ den te Voorburg 26 Juni 1787, huwde te Amsterdam 24 Juni 1766 Jkvr. Johanna van Zeiler, geboren 19 Februari 1742, overleden te 's Gravenhage 9 October 1792, dochter van Jacob van Zeiler en Jonkvr. Thecla de Wael. Hieruit sproten: 1°. Helena Thecla Elisabeth de Jonge, gebore n te Am ­ sterdam 9 April 1773 . 2°. Ludewina Maria de Jonge, gebore n te Amsterda m 26 Juni 1774 . 3°. Theodore Jacob Cornelis de Jonge, gebore n te Am ­ sterdam 31 December 1778 . E. W. v. H. INHOUD 1905 , Wos . 7 en 8. Frederik Caland f, door J. C. van der Muelen. â?? Jean Theodore de Raadt t. door Jhr. Mr . F. Beelaerts van Blokland. â?? Bericht. â?? Tot lid zijn benoemd. â?? Adreswijziging. â?? Huldeblijk aan den heer J. C. van de r Muelen. â?? Oude Indische families, door W. 'Wijnaendts van Kesandt. â?? Genealogische aanteekeningen op oude TJtrechtsohe en' Hollandsche geslachten, medegedeeld door Mr . P. C. Blpys van Tres­ long Prins. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, mede­ gedeeld door 'W. Wijnaendts van Resandt. â?? van Reede, medegedeeld door M. G. Wildeman. â?? Boekaankondiging. â?? Vragen en antwoorden: d'Auxbrebis. - Boursse (XXIII, 69).â??van Braam (XXHI, 72, 104) . â?? Dezentjé (XXIII, 106) . â?? va n Dieden (XXIII, 144). â?? Hoffman (XXIII, 144) . â?? Knopportâ?? van Egmond. â?? van Middachten. â?? Nederlandsche familiën in vorstelijke kwartier­ staten (XXIII, 74) . â?? Rijcksz. â?? Staatsâ??de Jonge. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.