De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

229 230 1807 (10) me t Adriana Catharina Jeanettevan der Gon, geboren 15 April 178 4 te Bergen op Zoom, sterft 7 December 186 8 te Breda, dochter van Adriaan David van der Gon, vice-admiraal, en van diens 3de vrouw Catharina van Tekelenberg. Kinderen volgen onder letter F . B Kinderen van Sweder Ferdinand va n Thielen, geboren 1737. a. Johan Wilhelm van Thielen, kapitein-magazijn ­ meester der artillerie, overleden te Maastricht in 1840 b. Alexander van Thielen, geboren 1774 , overleden in 1840, majoor, gehuwd in 180 4 met Dorothea von Sydow. Kinderen volgen onder letter G. C. Kinderen va n Alexander va n Thielen en S. I. van der Mast a. Jacobus Cornelis van Thielen, va n wien mi j niets bekend is. b. Maria Elisabeth van Thielen, gebore n te 's Herto­ genbosch 11 Juli 1775, overleden huyze Leyerweerd (Wierden) 1 Februari 1847 , trouwt te Delden 27 Mei 179 3 met Mr CarelFrederic Herman Cramer(n) (later Putman Cramer), richter van het landsgericht van Delden, advocaat-fiscaal va n Twente, later vrederechter, daarna burgemeester, geboren 28 Augustus 176 5 te Delden, overleden 13 Juni 184 5 te Leyerweerd (Wierden). D. Zoon va n Jan Willem va n Thielen, geboren 8 Juni 1760. Frans van der Straten van Thielen, gebore n 4 Septem ­ ber 179 6 te Naarden, gepd als ritmeester, ridder der Militaire Willemsorde, sterft te Nijkerk (Veluwe) 11 April 1878 en wa s getrouw d me t Henriette Jacoba Geertruida George, dochter van den generaal George, zij sterft 25 Juli 1845 te Nijkerk. Kinderen volgen onder letter H. E. Kinderen va n Johan Frederik Thomas van Thielen (1762??1807). Pit zijn le huwelijk met Berdina Catharina van Thielen.' a. Jan Willem van Thielen, geboren te Bredevoort (Gelderland) den 9 Januari 1790. Hij werd 21 April de Garde va n den Koning, 7 October 180 7 met de organisatie Tan 's Konings Garde, overgegaan bi j het 8B regiment infanterie, bij nieuwe organisatie he t 124 ° regiment inlanterie van ligne, 18 Oct . 1814 benoemd tot luitenant-kolonel bij het 16* bat. inf. landmilitie, 18 Juni 181 5 gesneuveld in de bataille va n Waterloo. Hij ha d deelgenomen aan de volgende veldtochten enz.: in 1793 en 1794 in Vlaanderen en Brabant, van 28 Juni tot 12 September 179 7 geëmbarkeerd ter reede va n Texel, in 180 0 in Duitschland aan den Rijn, in 1806 in Noordelijk Duitschland. Heeft een diploma van dankbaarheid ontvangen van den luitenant generaal Dumonceau namens he t Gouvernement wegens het gehouden gedrag bij een vijandelijken brik den 9den Me i 1798, toenmaals kom mandant op Vlieland. In 179 9 bij den Helder in Noord-Holland, in 180 9 in Zeeland tegen de Bngelschen, in 181 0 geëmbarkeerd geweest op het oorlogschip Admiraal Zoutman me t een detachement van het 124 e reg. infanterie In 181 2 en 1813 in Duitschland. In 181 3 krijgsgevangen genomen op 29 October bij- en vervoerd naar Pessau, 29 April 181 4 vrij gegeven om naar zijn vaderland terug te keeren. (10) Plaats van huwelijk niet te vinden, meest waarschijnlijk Ber­ gen op Zoom volgens Krijgsgesch. Archief Gen. Staf. (11) Grootvader va n C. F. H. Putman Cramer, kolonel, militie­ commissaris te Eindhoven. 1804 volontair bij het 5e bataljon, 15 October 1804, cadet bij hetzelfde bataljon, hetwelk 1 Juli 180 5 is geworden 3e regiment infanterie, 9 Januari 1806 , lieutenant .in hetzelfde regiment, da t geworden is het 4e regiment. De campagnes bijgewoond in 180 7 en 180 8 in Hannover en Zweedsch Pommeren. Niet gehuwd. Uit zijn 2e huwelijk me t Perina Roeters va n Lennep: b. M r. Jacobus C. van Thielen, wa s ambtenaa r van het Openbaar Ministerie (procureur du Roi ) in België. Van zijne hand is de inleiding tot deze geslacht­ kundige aanteekeningen. Hi j zou gehuwd zijn ge­ weest me t een juffrouw Dubois en o. a een zoon hebben gehad, die op jeugdigen leeftijd is gestorven. F. Kinderen va n Alexander van Thielen (1771 ?? 1815). a. Catharinus Willem van Thielen, gebore n 15 Januari 1808 te Voorburg, gepensionneerd aJs majoor der infanterie, trouwt 16 Me i 186 1 te Breda met Jkvr. Philippa Wilhelmina Jeanetta Elisabeth Nahuys, dochter van den oud-commissaris-generaal van Ned. Indië Mr Huibert Gerard Baron Nahuys van Burgst en juffrouw de Vries. Zi j trouwt 2e me t Jacques Le Fèvre de Montigny te 's Gravenhage, op zijn 88e jaar overleden te Bonn 13 Juni 1904. (a) Kinderen volgen onder letter I . b. Franciscus Marinus Eli van Thielen, gebore n 5 Mei 1809 te Alkmaar, gepensioneerd 20 Me i 186 7 als generaal-majoor der infanterie, benoemd 2 December 1867 to t militie-commissaris te Leiden, overleden 10 December 1-874 te Leiden. Getrouwd 25 Augustus 1837 te Delft me t Davine Marie Clement, gebore n 26 December 181 2 te Steenbergen, overleden 7 Sep­ tember 188 6 te 's Gravenhage. Kinderen onder letter J. Kinderen va n Alexander van Thielen (1774??1840). Alexander van Thielen, geboren 1814 , was in zijn jeugd Pruissisch luitenant, gehuwd met Henriette von Bürnau (Duitschland.) Kinderen volgen onder letter K. H. Kinderen va n Frans va n der Straten va n Thielen. a. Nivine AmaUa van der Straten van Thielen, gebore n te Antwerpen 23 Juni 1828 , getrouwd te Nijkerk (Veluwe) den 18en Augustus 185 4 met mr. Jacobus Snijder, burgemeester van Veere, ridder in de orden van den Nederlandschen Leeuw en van de Eiken­ kroon, geboren te Middelburg 28 Juni 1822, over­ leden te 's Gravenhage 29 October 1892. Zij hebben twee kinderen (12) b. Helena Maria Adriana van der Straten van Thielen, geboren te Dordrecht 1 Maart 1833 , overleden te Maastricht 25 Augustus 1901, getrouwd 17 Augus­ tus 185 9 te Nijkerk (Veluwe) me t Mr. H. J. R. (a) Zie een en ander meer volledig in Adelsarcbief 1903??1904, blzz. 123 en 142 RED . (12) Mr. Frans Willem Ja n George Snijder van Wissenkerke, ge­ boren te Middelburg 3 April 1856, raad-adviseur bij het dep', van Justitie en directeur v. h. bureau v. d. industrieelen eigendom, ridder i. d. orde v. d. Ned. Leeuw, en 'Wilhelmina Maria Johanna Snijder, geboren te Middelburg 23 Juli 1857, gehuwd me t Mr. H. J. M. Tijssens, rechter te Dordrecht,