De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

231 232 Schmalhausen, kantonrechter te Axel in Zeeland, geboren 14 September 1826, overleden te Arnhem in 1896. c. Henriette Frangoise van der Straten van Thielen, ge­ boren te Amersfoort 7 September 1841, getrouwd te Nijkerk (Veluwe) den 9en Augustus 1882 met Joan Willem Putman Cramer, zij overlee d te Amers ­ foort 6 October 1900. 1. Kinderen van Catharinus Willem van' Thielen en Jonkvr. Philippa Wilhelmina Jeanette Elisabeth Nahnys. a. Ada Blanche van Thielen, geboren te Vaals 14 Mei 1870, overleden te Parijs in Januari 1903, ge­ huwd te Bonn 15 Juli 1896 met Dr Michel Frenkel h. Elvire Oabrielle van Thielen, gebore n te Vaal s 2 December 1871, gehuwd 27 Juni 1897 met Wilhelm Budolph Harenstein, geboren 19 Mei 1872, burge­ meester van Rheinböllen bij Bingen. J. Kinderen van Franciscus Marinus Eli van Thielen. a. Alexandre Adrien van Thielen, gebore n te Breda , 14 October 1838, overleden te 's-Gravenhage 16 Mei 1878. b. Gaspardine Cornélie van Thielen, gebore n te Breda 12 Juli 1840, getrouwd met den kapitein der genie Frans Johannes Klinkhamer, later luitenant­ kolonel, provinciaal-adjudant te Arnhem. c. ' Albertine Frangoise van Thielen, gebore n te Bred a den 16«n Februari 1842, trouwt den 17en October 1864 met August Koenen, ritmeeste r der O.-I. cavalerie, later als gepd luitenant-kolonel te Apel­ doorn wonende, hij sterft in 1883. (13) d. Wilhelm Frangois van Thielen, gebore n te Bred a 22 October 1843, le luitenant bij het regiment grenadiers en jagers, gepd als kapitein 1 Augustus 1886. e. Davina 'Maria van Thielen, gebore n te Bred a 30 September 1845. f. Catharina Huberta van Thielen, gebore n 2 April 1847, sterft 28 Juli 1847 te Breda. g. Catharina Huberta van Thielen, gebore n te Bred a 17 Juli 1848, gehuwd te's-Hertogenbosch 25 April 1867 met Willem Gerrit Herman van Blommesteyn, landheer op Java, geboren 18 Januari 1842. h. Frans Julius August van Thielen, gebore n te Kampe n 7 September 1851, sterft 28 December 1851. i. Cornelia Geertruida van Thielen, gebore n te Breda 5 October 1855. K. Kinderen van Alexander van Thielen en Henriette von Bürnau. a. Hans Agathon Erdmann van Thielen, is luitenant bij de Pruissische garde te voet geweest. b. Paul Leo Alexander van Thielen, gebore n 1850. (Duitschland.) A. D. PUTMAN CRAMER. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 201.) 1799. 6 Februari 1799. Frangois Dufour, van Charenton in 't district van Parijs, sous lieutenant onder het 12e bataillon van de Fransche Republiek, met Geertruida Elisabeth van Panhuis, van Samarang. 12 Februari 1799. Willem Albertus Fiers, vao Batavia, burger, met Eugenia Theodora Bosschaard, mede van Batavia. 16 Maart 1799. Mr. Willem Top, van Rotterdam, lid van den achtbaren Raad van Justitie des casteels, met Femmetje Luberta Brouwer, van Amsterdam. 16 Mei 1799. Gerrit Doorman, van Amsterdam, onderkoopman, weduwnaar van Louisa Cornelia Martens, met Charlotta Arnestein, van Batavia. 31 Juli 1799. Jan Kloprogge, van Utrecht, koopman en hospitalier in 't buitenhospitaal, weduwnaar van Maria van Malen, met Johanna Wilhelmina Cröse, van Batavia. 6 Augustus 1799. Johan Frederik Ihl, van Mains, burger, met Elizabeth Adriana Josephe, van Batavia, weduwe van den burger Lambertus Frangois Macaré. 15 Augustus 1799. Johan Bartholomeus Rosa Oderwald, van Amsterdam, le luitenant der arthillerij, met Anna Cornelia van Haak, van Batavia, weduwe Jan George Graaft, 2e luitenant der arthillerij. 13 September 1799. Daniël Dat, van Batavia, vaandrig militair, met Alida Jacoba Kaisen, van Bengalen. 3 October 1799. Louis August D'ormancy D'omois, van Dijon, lieutenant colonel van de arthillerij, weduwnaar van Appolonia Bieman, met Christina Tielida Foxes, van Batavia, weduwe van den kapitein ter zee Christiaan Lourens Koster. 26 October 1799. Frans Michael Kilian, van Cabo de Goede Hoop, onderkoopman-titulair en gesworen klerk ter generale secretarije, met Jacoba Jelleke, van Batavia, weduwe van den burger Carel Frederik Beumert (of Baumert). 28 November 1799. Divad Seirdna Nolijb (*), van Batavia, boekbinder, weduwnaar van Susanna Gerdonia Jacobs, met Gerarda Hendrica de Hoop, mede van Batavia. 5 December 1799. Johannes Beylon, vau Macassar, burger, weduwnaar van Amelia Zacharias, met Sophia Johanna van Timor, weduwe van den inlandsch burger Abraham Anthony. 17 December 1799. Jan Michiel Lodovicie, van Amsterdam, tweede practisijn in 't buitenhospitaal,. met Alida Jannetta Wonneman,' van Amsterdam. (13) Dochter: Tilly Koenen, de bekende zangeres. (*) Zie de noot in kolom 198 t. v.