De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

233 234 31 December 1799. Jan Abraham Boogaart, van Zoutelande, luitenant ter zee, weduwnaar van Johanna Jacoba du Moulin, met Deliana Francina Hakker, van Batavia. 1800. 10 Januari 1800. Jacob van Spierenburg, van Amsterdam, onderkoop­ man en secretaris van huwelijksche en kleine gerechts­ zaken, met Anna Theodora Vermeer, van Batavia. 16 Januari 1800. Mr. Joan Adriaan Doornik, van Esch bij 's Hertogen­ bosch, waterfiscaal, met Theodora Cornelia Hendrika Keyser, van Joanna. 23 Januari 1800. Jan Stave, van Amsterdam, lid van 't eerwaarde college van heeren scheepenen deser steede, met mejuffrouw Jo­ hanna Coenradina Benne, van Samarang, douarière van den weled. gest. heer Pieter van de Weert. 30 Januari 1800. Evert Johannes Le Franco van Berkhey, van Amster­ dam, capitein-militair en aide de camp, met Femmetje Luberta Brouwer, mede van Amsterdam, weduwe van 't lid in den Hoogen Raad van Justitie Mr. Willem Top. 17 Februari 1800. Hendrik Hillebrink, van Amsterdam, afslager van 't vendu-comptoir, weduwnaar van Elizabeth tan Wieringen, met Arnolda Aletta Reper, weduwe van 't opperhoofd (e Japan Mr. Gijsbert Hemmy. 5 Maart 1800. Jacob Bernhard Deibert, van Colombo, boekhouder, met Johanna Wilhelmina Lette, van, Leyden. 10 Maart 1800. Jacobus Jansen, van Vlissingen, capitein-luitenant ter zee, met Sophia Dorothea van Piron, van Berlijn, weduwe van den koopman Frederik van Halem. 14 Maart 1800. Jacob Nicolaas Michell, van Amsterdam, notaris binnen deze stad, met Johanna Frederika Freese, van Batavia. 1 April 1800. Jacob Andiies van Braam, van Hougly, adsistent en carga van de Chinasche handel, met Ambrosina Wilhel­ mina van Rijck, van Passourouang. April 1800. Carolus Lijnis, van Edam, koopman en administrateur in 't graanmagazijn, weduwnaar van Apollonia Hendrina Volle, met Johanna Henrica Jacobs, van Malacca, weduwe van den luitenant-collonel der burgerij alhier Charles Joseph Balmain. 24 Mei 1800. Willem Wardenar, van Leyden, geëligeert opperhoofd van Japan, met Johanna Margaretha Filius, van Samarang, weduwe van den boekhouder Christoffel de Graaff. 10 Juni 1800. Johan Hendrik Bauer, van Hessenkassel, opperchirur­ gijn, met Anna Maria van Panhuys, van Samarang, we­ duwe van den onderkoopman Johan Daniël van Bom. 22 Augustus 1800. Dirk Kool, van Batavia, extra ordinair klerk bij den translateur, met Johanna Clementine Specht, van Batavia. 20 November 1800. Alois Kieverlijn, van Constans, capitein-commendant van 't corps inlandsche cavalerij, met Johanna Francina van Garlingh, van Grissé. 1801. 28 Januari 1801. Johan Bernard Decker, van Adenstadt, eerste practizijn van 't binnenhospitaal en stadschirurgijn, met Johanna Cecilia van Bijck, van Passourouang, wtduwe van den lui­ tenant van het jagercorps Eberhard Gerold. 11 Maart 1801. Joost Carel Romswinckel, van Haarlem, onderkoopman en pl. adj. eerste gezworen klerk ter generale secretarij, met Catharina Wilhelmina van Stockum, van Batavia. 8 April 1801. Johan Thtodoor Ross, van Bakel, predicant der Neder­ duitsche gemeente alhier, met Christina Diderica Dircks van Amboina, weduwe van den WelEd.gestr. heer tweede secretaris der Hooge Indische Regeering Stephanus üo minicus Oldenzeel. 17 Juli 1801. George Lodewijk Goose, van Batavia, koster der Lutersche kerk, weduwnaar van Hendrina Wilhelmina van den Bergh, met Frederica Wilhelmina van Piron, van Berlijn, weduwe van den boekhouder Cornelis Egidius Heyer. 31 Augustus 1801. Francois van Braam, van 's Hertogenbosch, eerste secretaris der Hooge Indische Regeering, weduwnaar van Cornelia Barkey, met Adriana Maria Ekenholm, van .... 17 September 1801. Johannes Michiel Gratiaan, van Tutuconjn, ord. klerk compt. van den geheimschrijver van den Heere Gouver­ neur-Generaal, met Petronélla Louisa Macaré, van Batavia, weduwe van den onderkoopman en secretaris van het college van boedelmeesteren der Chineezen en andere onehristen sterfhuizen Gerardus van Rekelinghuyzen. 13 October 1801. Willem Diederik Pielat, van Lekkerkerk, oud majoor tit. van de infanterij, weduwnaar van Johanna Carolina Rething, met Anna Heim, van Batavia, weduwe van het lid van 't eerwaarde college van heemraden Richold ter Scheggert. 22 December 1801. Frederik Winkelar, van Pruisminde, vaandrig van de Westzijdsche burger-compagnie, weduwnaar van Anna Maria Henrietta Christina Schutsen, met Catharina van Doorn, van Batavia, weduwe van den baas der zeilmakers Jacobus Heus. 1802. 8 Januari 1802. Jacobus van der Krull, van Amsterdam, burger en aanspreker alhier, met Leolinda Donsiana Jacobs, van Batavia. 11 Januari 1802. Johannes van der Mey, van Amsterdam, meesterknegt der metselaars in 't ambagtskwartier, met Amarentia van Sintruyen, van Batavia. 25 Januari 1802. Christiaan van Schreyn, van Middelburg in Zeeland, gezworen klerk ter generale secretarij van H. H. Edel­ heden, met Geertruida Jacomina Steufhaas, van Batavia. 4 Februari 1802. Samuel Audebert, van Amsterdam, ondermandoor in 't ambagts-kwartier, met Maria Elisabeth Sluiter, van Sourabaya.