De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

235 236 10 Februari 1802. Johan Godfried Wouters, van Padang, oppermeester van 't ambagts-kwartier, weduwnaar van E. Hagen, met Geertruida Leonora Wassenberg, van Batavia. 26 Februari 1802. Jacobus van T/iiel, van Amsterdam, adsistent, met Eugenea de Jong, van Batavia. 18 Maart 1802. Lambertus Vollenhoven, van Gale, sous-luitenant en adjudant van 't corps jagers, met Anna Maria Elizabeth Smit,, van Lutzelburg. 23 April 1802. , Willem de Vries, van Amsterdam, onderkoopman en tweede suppoost over de stamboeken van het militair departement, met Maria Helena Goosen, van Batavia, weduwe van den oppermeester Johannes Laurens Smit. 29 April 1802. Jacobus Julius van Aitsma, van Batavia, boekhouder, met Henriëtte Margaretha Specht, van Batavia. 19 Mei 1802. Hendrik Lilar, van Rijswijk, capitein van het ameri caansch schip , met Magdalena Sannetto Dinte Meyer, van Schiedam. 7 Juni 1802. Johannes Egidius van Massauw, vau 's Gravenhage, adsistent, met Jacoba Edzardina Paringauw. 21 Juli 1802. Anthony Schouten, van 's Hertogenbosch, oud capitein der arthillerij, met Geese Andromida van der Sluys, van Batavia, weduwe van wijlen den capitein der infanterij Christiaan Frederik Prokl. 18 Augustus 1802. Anthony Keulen, van Amsterdam, boekhouder, met Maria Josepha de Jong, van Batavia. 19 Augustus 1802. Balthasar Frederik Willem Baron von Lutzow, van Perlin, luitenant-collo nel bij de genie, weduwnaar van Dorothea Maria Budach, [zie Wapenheraut 1903, blz. 133 sub 49, n° 2], met Johanna Coenradina Benne, van Samarang, weduwe van den schepen deser stede Jan Stave. (getr. 12 Sept. d a. v) 26 Augustus 1802. Frederik Salenyre, van Strelitz, boekhouder, met Geer­ truida Johanna Staalhof, van . Batavia 14 September 1802. Louis du Moulin, gegageerd capitein-luitenant-militair, met Johanna Jacob Rijnhard, van Batavia, weduwe van Mathijs Strom, gewezen krankbezoeker. 26 October 1802. Dirk Willem Kool, van Batavia, eerste klerk van boe- delmeesteren, weduwnaar van Estrina Rudolphina Timmer­ man, met Johanna Margaretha de Beaufort, van Batavia, we­ duwe van den opperchirurgijn Hendrik Arnold Daniël Bertz. 2 November 1802. Pieter Jacobus Steufhaas, van Batavia, postuleerend procureur van beide de rechtbanken alhier, met Frederika Geertruida Wannemuker, mede van Batavia. Hiermede zijn ook deze consentbrieven beëindigd en volgt tot slot een ??Trouwboekje' loopende van 14 Januari 1802 tot 15 Januari .1807. Behalve den datum van het huwelijk worden hierin ook vermeld de namen der personen, die bruidegom en bruid assisteerden 2 December 1802. Jan Jacobus van Overzee, van Batavia, burger, met Santjie Claas, van Maccassar, bejaarde dochter, geads. met Tertulianus Alcxanders en Catharina BarteU. 1803. 22 Januari 1803. Elias Jacob Boesier, van Bautzen, prov. koopman en geheimschrijver van Z. H. Edelheid den heere Gouver­ neur-Generaal, met Anna Maria Lelivelt, van Samarang, geads. door deu Heer Johannes Michiel Gratiaan en zijn vrouw Petronella Louisa Macaré. 3 Februari 1803. Jan Pieter Verklocfce, van Batavia, burger alhier, met Geertruida Boudewijns, mede van Batavia, geads. met Johannes Michiel Gratiaan en juffrouw Jacoba Halbergh, geb. van Rossum, huisvrouw van den heer Johannes Halbergh. 10 Februari 1803. Carel Willem Thalman, van Berlijn, oud majoor van de infanterij, met Maria Johanna Jurgens, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den capitein ter zee Carel Jacob Brugman, geads. door Andries Jonker en zijn vrouw Catharina Johanna van Riemsdijk. 26 Februari 1803. Jean Baptist Pinchetli, van Worms, prov. opperkoop­ man en lijfarts van den koning van Bantam, weduwnaar van Orsula de Peki, met Henrietta Cornelia Lelivelt, van Samarang, weduwe van wijlen den onderkoopman en Bantam's fiscaal Willem llarting, geads. met de agtbr. heer landdrost Mr. Js Gd. Helmcke en .desselvs beminde. Matthijs Senn van Bazel Junior, van Batavia, burger alhier, met Elizabeth Karsseboom, van Sumatra's West cust, geads door de heer Franciscus Carolus Hendricus Asmus en desselvs vrouw Elizabeth Adriana Photmans. 3 Maart 1803. Simon Dirks, van Amsterdam, burger lid in het eerwaarde college van heeren scheepen deser stede, weduwnaar van Magdalena Reiniera Geertruida van Tessel, met mejuffrouw Maria Magdalena Jelleke, van Batavia, weduwe van wijlen den oud majoor tit. der burgerij Martin Wyszynsky, geads. door den heer Daniël van Son en mej. Anna Sophia Goedbloet. (Wordt vervolgd) - ?? -» Titels en namen. (Vgl. Maandblad 2 en 6, 1905). Ik ben het met ons geacht medelid Mr. VAN DER FEEN DE LILLE volkomen eens, dat een ambtenaar van den B. S. geen genealoog behoeft te wezen, doch m. i. moet het gemakkelijker voor hem zijn de Staatsalmanakken te raadplegen dan de jurisprudentie over dat onderwerp bij te houden. Daarbij komt mij voor, dat juridische vertogen en juris­ prudentie weinig geschikt zijn, om in deze een beslist oordeel te vellen. De jurisprudentie toch is helaas dikwijls in lijnrechten strijd met de bedoeling van den wetgever. Ik vestigde dan ook de aandacht op de voorschriften, en daaraan heeft de ambtenaar zich te houden. Het Kon. besluit van 26 Jan. 1822 (Sibl. n». 1) is zeer duidelijk, terwijl de Minister van Justitie in zijn circulaire van 15 Februari 1859 bepaalde, dat de ambtenaar van den B. S. die aan een onadellijk persoon een adellijken titel toe-