De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

237 238 kent, zich blootstelt aan de straffen bedreigd bij de wet van 6 Maart 1818 (Stbl. n». 12). Art. 1 van genoemd Kon. besluit beveelt uitdrukkelijk aan alle hoven en recht­ banken, de ambtenaren van den B. S., de notarissen en alle andere openbare ambtenaren, om in hunne akten, aan de personen daarin voorkomende, toe te schrijven de adellijke titels en kwalificatiën, waarmede zij ??door Ons' zijn begiftigd of erkend, met uitdrukkelijk verbod aan bovengenoemde personen om in hunne akten eenige adellijke titels of kwalificatiën toë te kennen aan personen, welke daarmede niet ??door Ons'1 zijn erkend of begiftigd. Waar de Minister van Justitie in 1859 geen twijfel ^toeliet over de geldigheid van dat Koninklijk besluit, hebben de ambtenaren van den B. S. dat voorschrift op te volgen. En dat die verkeerde inschrijvingen steeds voortgang hebben bleek dezer dagen weder te 's Gravenhage, waar de op 6 Sept. overleden Douairière van Baron van Heeckeren Waliën werd ingeschreven als Henriette Maria baronesse Tan Wijnbergen, terwijl zij behoorde tot den niet adellijken tak van dat geslacht (1). Ook in de advertentie door den zoon geplaatst (zie o. a. Vaderland van 9 Sept.) wordt de titel vermeld. Indien de ambtenaar van den B. S Neder­ land's Adelsboek 1905 had opgeslagen, had hij bemerkt, dat die titel niet in de akte mocht worden opgenomen. Nog werden mij gesignaleerd een huwelijk Werdmüller von ?lgg met een Jonkvrouw van Rijckevorsel, welke laatste tot een niet adellijken tak behoort Alsook een den 31 Aug. 1898 te Magelang gesloten huwelijk van W. H. Hioolen met Jonkvrouw J P. Oetgens van Wa veren Pancras Clifford. Deze dame heeft evenmin recht op het praedicaat. De in Maandblad XXIH, kolom 64, genoemde Mevrouw Prins-Sickinghe, te 's Gravenhage overleden 18 April 1905, blijkt bij den B S. te zijn ingeschreven [Zie Zand en Volk van 18 April] als Jkvr. E N. C A. Prins, geb. Sickinghe! In het adresboek van 's Gravenhage 1904??1905 komt op blz. 55 (Scheveningen) voor Jonkvr. O. Th. S de Vos van Nederveen Cappel (2). Dit alles moge nu zeer onschuldig lijken en zijn, doch dergelijke onnauwkeurigheden behoorden althans te wor­ den vermeden in officieele akten. M. G. WILDEMAN. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Bols (Bolsins). ?? Wie heeft de goedheid mij inzage te geven van mogelijk bestaande genealogie over deze bekende Amsterdamsche familie, of mededeelingen omtrent dit geslacht te doen. Arnhem. N. J. R. von Gosman. ?? Wie verplicht mij door aanvulling van het onderstaande: Johan Wilhelm Gericke (1744??1814), huwde te Susanna Magdalena Catharina von Gosman, gedoopt 7 Mei 17.. te Kleef, overleden te Kleef. (Ouders: van Gosman en ) J. W. F. J. (1) De geachte inzender bedoelt natuurlijk: ,tot een tak van dit geslacht welke nog geen erkenning van adeldom verkreeg'. Eed. (2) Het ware o. i. beter, zich te bepalen tot het wijzen op foutieve opgaven in akten van den burgerlijken stand en andere authentieke akten. Het Haagsch adresboek is de laatste jaren een zoo beruchte cacographie geworden, dat het bijkans naief schijnt op een enkel daarin voorkomend ten onrechte toegekend praedicaat te wijzen. Red. Hamsfort (XXI, 158, 175,208,285) ?? In aansluiting aan het vroeger medegedeelde kan wellicht het volgende nog van nut zijn. Blijkens cijnsregisters in het Rijksarchief te Brussel golden cijnzen aan den Hertog van Brabant, in het kwartier van Oisterwijk: Omstreeks 1380. Gerard, Jan, Dirk en Elisabeth, kin­ deren van Bartholomeus van der Amersvoert. Omstreeks 13S0. Hendrik van der Amervoert. ?? 1380. Steven van Amelsvoert. 1448. Bartholomea, huisvrouw van Steven van Amer­ voert. 1448. Bartholomeus, zoon van Bartholomeus Stevensz. van der Amervoert. 1448. Elisabeth, weduwe van Peter zoon van Steven van der Amelvoert, met hare 4 kinderen. 1522. Anthtnis, zoon van Jan zoon van Bartholomeus van der Amervoirt, als navolger van Aleid, weduwe van Bartholomeus Stevensz. van der Amervoirt. Met zijn zuster Agnes was hij erf­ genaam van Peter Toyts. 1522. Geertruid, weduwe van Jan zoon vsmJanBar tholomeusz. van der Amervoirt, met hare 5 kin­ deren Later gold dezen cijns Cornelis zoon van Jan van der Amervoirt (Vgl. xxi, '208, 27 Juli 1538) 1543. Margaretha, weduwe van Cornelis zoon van Hendrik Stevensz. van der Amervoirt. De protocollen der Bossche schepenbank geven nog het volgende: 27 Juni 1520. Augustinm zoon van wijlen Steven van den Amelvoirt, weduwnaar van IJda dochter van wijlen Hendrik Zeghers, en bij haar vader van Cornelis en Dgmpna, alsmede van de on­ mondige Jan, Margaretha, Maria, Commertjeen Elisabeth. 1520. Jan die Lewe, weduwnaar van Ermgard, dochter van Lambert van der Hamptvoert, en bij baar vader van Henrica, gehuwd met Gerard Wellens. 6 Febr. 1522. Jacob, zoon van wijlen Jan van der Hamsvoirt (vgl xxi, 285, waar hij van der Aems vort wordt genoemd) verkoopt met zijn huisvrouw Engelken, dochter van wijlen Hendrik van der Amervoert, een cijns van 2 gouden peters uit goed onder Oostelbeers 2 Juni 1530. Peter van Wijck, zoon van wijlen Peter zoon van wijlen Peter Stevenz. van der Amer­ voirt (vgl xxi, 285, 20 Aug. 1535), verkoopt een stukje land achter den Vuchterdijk bij de Dieze. 11 Aug. 1530. Jan, zoon van wijlen Jan van der Hamsvoert, koopt een cijns van 4 pond uit land onder Schijndel. 8 Febr 1533. Jan van der Hamsfoirt zoon van wijlen Jan, verkoopt een cijns van 4 pond uit 's key serscamp onder Schijndel (vgl. xxi, 285,19 Maart 1535). B. v. B. Hoffmann??Momma (XXIII, 27, 106,141). ?? Hoogst merkwaarkig voorbeeld van wijziging (door afknotten) van een familienaam. De heer Wildeman toont reeds aan, hoe van Mommael men Momma schreef, en weet niet, dat, nog korter, men later tot Mom kwam. Uit het Batav. archief bleek mij toch: Catharina Arnoldina Mom, begraven te Batavia 11