De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

13 14 van Bosunysen. Wapen : effen vair. Men raadplege ook de grafschriften en wapens, beschreven door den heer de Raadt in de Noordbrab. Almanakken van Sassen 1891??1893 waar het grafschrift van Joncker Willem van Boshuysen voorkomt. Wapen van Peter van Boshuysen, landscholtis van Montfort 1668: effen vair. Petrus van '.Boshuysen, ontvanger van den Prins van Oranje in het drostambt Montfort (L), landscholtis, zoon van Rutger van Boshuysen en Isabella van Haeften, was gehuw d met Maria Holtman. Ludovicus Franciscus, gedoopt Roermond 29 Mei 1667, doopgetuigen Secretaris Arnold van der Smitzen, Cath». Palant. Allegondis Johanna, gedoopt Roermond 3 December 1668, doopgetuigen Joes Bress, A nna Tielen. Lt Ewald Lodevicus, gedoopt Roermond 1 Februari 1671, doopgetuigen Arnold van den Bergh, Sabeta Spee. Maria Rosa, gedoopt Roermond B November 1675, doopgetuigen Bernardus Chanoine, Maria Cox, X Joannes Franciscus Pollart. Andrea Barbarina, gedoopt Roermond 3 December 1676, doopgetuigen Ooes Cox, momboir, Allegonda Pouwelsen. Uit het huwelijk van J. F. Pollart en Maria Rosa van Boshuysen sproot slechts één kind, dat zeer jong stierf. De vader sloot daarom met de familie een conventie en werd den 11 April 1724 eigenaar van het fraaie huis in de Neerstraat, genaamd ??de steenen trappen', blijkens het gevel-inschrift in 1666 door zijn schoonvader ge­ bouwd. Hij verkocht het denzelfden dag aan den heer van Deverco. ?? Pollart huwde dan 2°. Maria Elisabeth Goseman hiervoren genoemd, in de aanteekeningen betreffende de familie de Bors. Bij Venray (L.) ligt een gehucht Boshuyzen. Goessen Boshuys, scholtis of schout van Venray en van 't land van Kessel, voerde 4 Maart 1490 als wapen een roos op een voetstuk (Thorn, charters. Invent. bl. 428). Ik meen, dat deze met de vorige familie geen verband houdt en dat hij van dat gehucht stamt. Heiwig X Christoffel van Cuickhoven. Otto Buggenums. Anna Buggenums. Buggenums of van Bu. 1685 den 11 December starf Joannis Buggenums, A». 1676 den 24 Juli starf Henricxken Jacobs, eheluden. Anno 1687 den 3 December starf Gerardus Jacobs, gewesen rentmeester Seer Eerw. Capittel deses Cathedr. Kercke'. Joannes van Buggenum werd 29 Mei 1670 tot werkmeester der stad aangesteld in plaats van wijlen burgemeester Adam Baenen. Gerardus Buggenums was gehuw d met Isabella Loechermans. Hun zoon , Frans Buggenums, werd gedoop t te Roermond den 2en Januari 1676, doopgetuigen: Joes Buggenums en Odilia van Asselt genaamd Schott (van Asselt voert eene zwaardlelie.) Dors of Tlioors. In de Kathedrale Kerk van den H. Christophorus te Roermond ligt een grafsteen met het volgende inschrift: ??A°. 1676 den 3en 7ber is gestorven Mathijs Dors, Capiteyn van de burgerije, ende a». 1672 den 16 Octobr. starf Mechtildis Coopman, sijne huysvrouwe, a°. 1669 den 11 September starf Everhart Melis'. Omschrift: ??Dit is het begrafenis Mathijs Dors ende Mechtildis Coopman, sijne huysvr. B. G. V. de sielen'. De steen is versierd met twee wapens, kleuren onbekend. Dors: Een hert onder een boom, Coopman: een keper vergezeld van 3 bekers. Mathijs Dors was in 1650 logementhouder, in 1664 kapitein van het Walenkwartier, in 1669 genoemd als wijnhandelaar. Gerard Toors was 1654 kapitein. Mathijs Thoors of Dors, ook kapitein, was 2 maal gehuwd, hij stond in nauwe verwantschap met de vorigen. Hij tr. 1». Mechtildus Coopman, 2°. Helena Ketelers. Uit het tweed e huwelijk had hij een zoon : Joes Nicolaas Dors, ged. Roermond 6 December 1674, peter Joês Steynen.