De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

239 240 April 1813, oud 23 jaar, was huisvrouw sedert 1805 van Jan Izaak van Sevenhoven, den lateren Raad van Indië. Daar van Sevenhoven hertrouwde met jonkvrouwe Jacoba Maria Goldman, zal hij uitvoerig behandeld worden in mijn geschiedenis der familie Goldman, voorkomende in mijn ??Oude Indische Families.' Deze van Sevenhoven (f 1841) is de eenige van dien naam dio Raad van Indië geweest is. Vrage: is Catharina Arnoldiua Mom dan dezelfde als Carolina Henriëtte Momma ? Van waar bleek den heer Wildeman, dat deze laatste gehuwd was met den Raad van Indië vaa Sevenhoven ? Voor mijn opgave sta ik in. Bovendien vond ik elders nog, dat de Val en mijn van Sevenhoven zich familie van elkaar noemen. W. W. v. R Knoppert??van Egmond (XXIII, 205). ?? Mogelijk kan tot determineering van de persoon van Henrica van Egmond dienen, dat zij was uit den tak Kenenburg (niet Fanenberch). 's Gravenhage. J. D. WAGNER. van Mulbracht. ?? In jaargang 1895, kolom 74, lees ik: Catharina Odilia Vorsterman, ged. 16 April 1693 te Roermond, tr, 31 Jan. 1712 aldaar met Gerardus van Mulbracht, ontvanger der exploiten en le officiaal bij het Hof van Gelre. Hieruit: 1. Anna Gertrudis van Mulbracht, 2. Joannes Antonius Franciscus v M., 3. Antonius v. M, tv. Gertrudis Albouts, waaruit Fran­ ciscus v. Mulbracht In kolom 96 van dezen jaargang staat: Gerardus v. Mulbracht, Ontv. Keiz Majest. en Catha. Odilia Vorsterman waren de ouders vaD: 1. Anna Gertrudis v. M., ged. 26 Juli 1713, 2. Jan Ants. v. M., ged. 23 Juni 1718, 3. Gosw. Frans v M., ged. 14 Nov. 1720. Wie van de beide onder 3° genoemden is nu de juiste? E. W. v. H. Samson. ?? De tot den adel van de Baltische provinciën edidit, ut virili tandem instructus robore , in Livoniam veniret, Ductor que hic civilium ordinum utilissimus crèaretur1'. Ondergeteekende veroorlooft zich de hulp van de leden van het Genootschap in te roepen ten einde omtrent Naaman Samson, en zoo mogelijk omtrent diens voor­ ouders, iets naders te vernemen behoorende familie Samson von Himmelstjerna stamt af van Naaman Samson, die in de 16de eeuw als officier te Riga kwam en aldaar in 1568 bevelhebber der stedelijke troepen was. Hij stierf te Riga in 1583. Zijn zoon Herman Samson was Luthersch predikant en werd in 1622 door Koning Gustaaf Adolf van Zweden benoemd tot superintendant van Lijfland, Koningin Christina verhief hem 19 Sept. 1640 in den Zweedschen adelstand met de naamstoevoeging von Himmelstjerna, en onder bepaling, dat hij het tot dusver door hem gevoerde wapen zou blijven behouden. Dat wapen was gedeeld: a. in zilver een blauwe ster, b. in goud een zwarte ossekop, helmteeken: een zwevende blauwe ster en een links daarvan geplaatste zwarte vleugel, dekkleeden: goud en zilver, gevoerd met blauw. Omtrent de afkomst van Naaman Samson is niet anders bekend dan het volgende, voorkomende in ??Memoria Samsoniana', in 1644 uitgegeven door Ds. Breverus. Men leest daar: ??Patrem habebit virum perquastrenuum Naemanum Samsonium, Ductorum hic civilium ordinum fortissimum, Geldria oriundum, ubi Samsoniorum adhuc familia muliis virtutum nominibus celebratur', en op eene andere plaats : ?? Patrem autem habebit Naemanium Sam­ sonium, virum strenuaefortitudinisexperimentis spectabilem quae non in Geldria sua tantum, sed cumprimis inter arma Francisci Gallorum Begis gloriosissimi, in adolescentia Riga. F. VON SAMSON HIMMELSTJERNA. van Soestdijk vau Cloon-de Wijs (XXI, 10, XXIII, 77, 78). ?? Steven van Soestdijk tr. te Utrecht (Jacobikerk) 24 Aug. 1665, zijn zoon Henrie, is ged. te Utrecht, begr. Buurkerk, ondertr. Utrecht (tr. Rotterdam) 23 Juli 1713. Maria van Cloon, f Utrecht 30 Juli 1760. Pieter de Wijs, ged. Utrecht Catharijne kerk 13 Juni 1676, f Maarssen, begr. Utrecht. Mr. Philippus Jacobus (geen Hendrik) v. S. v. CL, ged'. Utrecht Domkerk 8 Sept 1715, f Utrecht 22 Mei 1767. Hij tr. in de Buurkerk. Zijn vrouw A. A de Wijs is ged. te Utrecht in de Buurkerk 9 Mei 1717. Zie omtrent deze geslachten: Gemeentearchief Utrecht, verschillende dossiers bewaard onder nummers 1444, 1732, 1733 en 3108 Utrecht, Juli/Aug. 1905. D. G. v. E. Verhouck, ?? Geparenteerd aan Clara Jansd. van Spaer- woude, overl. 4 Aug, 1615 bij Delft. Wie heeft de goed­ heid1 mij inzage te verleenen van mogelijk bestaande genealogie van dit geslacht, of mededeelingen dit geslacht betreffende te doen. Arnhem. N. J. R. van Westerholt??van Lintelo. ?? Johan Frederik van Westerholt, Hackfort, enz., ged. 13 Juni 1697 te , overleden 6 Sept. 1751 te Vorden, huwde .. November 1722 te Sophia Charlotte des H. R. R. gravin von Modorp??Wartensleben, geb. 2 Sept, 1702 te , overl. 2 Juli 1771 te Arnhem. Arnold Willem Timon van Lintelo, geb. 30 Jan. 1700 (of 1701: Geld Volksalm.) te , overl 15 Juni 1774 te Zutphen, huwde 26 Jan. 1728 te 's Hertogenbosch Elisa­ beth Louise des Villattes, ged. 29 Nov. (of 18 Nov.: Geld. Volksalm.) te 's Gravenhage (Gr. Kerk). Hunne dochter Anna Maria Dorothea van Lintelo, gehuwd met Fred. Lod. Buchard van Westerholt, ged. 30 Aug. 1743 te Zutphen, overleed 17 April 1809 te . Wie vult het ontbrekende in? J. W. F. J. Jhr. van Kiuscliot te Tiel zoude gaarne in ruil ontvangen duidelijke lakafdrukken (cachetten, zegelring enz.) 'en slagstempels van familiewapens, meer dan één afdruk of stempel kan in ruil gezonden worden, mits ze onderling verschillen in uitvoering. l*3IOlTJ» 1905, HTo. O. Iets óver Jasper van Kinschot (1552??1603) [en een afschrift van zijn familieregistertje loopende van 1578??1601], door M. G. Wilde­ man. ?? Oude Indische families, door W. Wijnaendts van Resandt.?? Geslachtkundige aantsekeningen der familie van Thielen, door A. D.. Putman. Cramer. ?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. ?? Titels en namen, door M' G. Wildeman. ?? Vragen en antwoorden: Bols (Bolsiusï. - von Gosman. ?? Hamsfort (XXI, 158, 175, 208, 285). ?? Hofi'man.n??Momma (XXIII, 27, 106, 141). ?? Knoppert??van Egmond (XXIII, ,205). ?? van Mulbracht. ?? Samson. ?? van Soestdijk van Cloon??de Wijs (XXI, 10, XXIII, 77, 78. ?? Verhouck. ?? van Westerholt??van Lintelo Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.