De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

X- MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelij ks en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie ' betreffende de redactie en verzending van het Maandblad zijn te richten aan den redacteu r Jhr. Mr. P. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 22 Jan van Nassaustraat, te V Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan den adjunct-redacteur, C. VAN ERPECOM, 18 Maliestraat, te 's Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst strekking of den Brieven,aan vragen, enz., betreflende het Genootschap te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTERT VAN HOOG­ LAND, 25 Jan van Nassaustraat, diebetref fende de bibliotheek aan den bibliothecaris, 'W. Baron SNOUCKAERT VAK SCHAUB?RG, 96 Jan van Nassaustraat, beiden te 'sGra venhage. ?? Contributiën enz. aan den pen­ ningmeester , C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. ?? Leden te 's Gra­ venhage betalen per jaar ?) 0.??contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen f6.??. er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is inhoud der onderteekende stukken. voor de N°. ÏO. XlX!IJLIe Jaargang. 1905. Adreswijziging. PH. F. L. C. LACH DE B?RE . . Djocjakorta. Geslacht van Wijn. Van het geslacht van Wijn (van Win) had de onder geteekende gelegenheid, voor een groot deel uit de oude doop- en trouwregisters, een goed aaneensluitende genealogie van acht generaties samen te stellen, waaraan wel niet heel veel zal ontbreken, ofschoon een paar enplaatsbare gegevens nog op leemten wijzen. In eene biographie van Govert van Wijn (over wien later) lezen wij, dat zijn overgrootvader, door den oorlog geruïneerd, uit Keulen naar Maasland kwam. Deze per­ soon, die als uitgangspunt dezer genealogie dient, wordt ?daarbij niet met name genoemd, doch uit de verdere gegevens valt af te leiden,. dat hij Pieter van Wijn heeft geheeten, terwijl hij, naar schatting, omstreeks 1545 zal geboren zijn Hij moet minstens drie kiuderen hebben gehad, te weten: 1°. Cornelis, die te Maasland of te Maassluis heeft gewoond, 2'. Jan, wiens woonplaats Maasland was, en 3°. Govert, die te Maassluis woonde. (Hunne kinderen volgen respectievelijk onder A, B en C ) A. Kind van Cornelis Pieterszoon van Wijn, de moeder onbekend: Pieter Corneliszoon van Wijn. die te Maassluis woonde en gehuwd was met Simontje Simons (kinderen sub D). B. Kinderen van Jan van Wijn, de moeder onbekend: lo. Gerrit Janszoon van Wijn, in 1639 herbergier te 's Gravesande (kinderen sub E) 2°. Krijn Janszoon van Wijn, die te Maasland woonde {kinderen sub F). C. Kinderen van Govert Pieterszoon van Wijn, de moeder onbekend: 1°. Willem van Wijn, gedoopt te Maassluis 20 Jan. 1619, als zoon van Govert Pieterszoon, en aldaar ge­ huwd 27 April 1640 met Maertgen Davids (kinderen sub G). 2°. Maertje van Wijn, die nakomelingen had. 3°. Trijntje van Wijn. D. Kinderen van Pieter Corneliszoon van Wijn en Simontje Simons (A): 1°. zou ik aan hen kunnen toeschrijven : Govert van Wijn, die opgegeven wordt op 4 December 1642 te Maassluis te zijn geboren (doch wiens doop ik er niet vond), omdat een andere Govert Willemszoon, van Wijn, die in 1644 gedoopt werd, van Willem Govertszoon van Wijn afstamde en er toen slechts twee van Wijns, aan mij bekend, waren, die te Maassluis woonden. Toch is het mogelijk, dat hij de zoon was van een onbekend vierde kind van' Govert van Wijn, van een broeder dus van de drie sub C genoemden, waarvoor wel wat te zeggen is wegens den voornaam. Deze Govert van Wijn was penningmeester der visscherij te Maassluis en ongehuwd. Hij was zeer vermogend en deed veel voor Maassluis en voor zijne familie Hij stierf te Maassluis op 21 Januari 1738. Zijn portret, toen hij 90 jaar was door Vollevens geschilderd, moet er nog in het weeshuis aanwezig zijn. Onder hetzelve schreef Hendrik Schil het volgende: ??Van 'Wijn de roem en eer van wijd bekend Maassluis, ??Die 't heerlijk orgel schonk aan 't heilig bedehuis, ??En tachtig vrienden (1) wou verrijken in zijn leven , ??Ons dorp versierde (2), wees en weduw heeft bedeeld (3), ??En door de kerk der deugd naar d'eerkapel wou streven, ??Staat hier naar 't leven, door Vollevens uitgebeeld.' 2°. Cornelis van Wijn, gedoopt te Maassluis 12 Febr. 1651 en jong gestorven. 3° Cornelis van Wijn, gedoopt te Maassluis 18 Februari 1652, gehuwd met Trijntje Pieters van Lis (kind sub H). 4° Grietje van Wijn, gedoopt te Maassluis 23 Mei 1655. Het is mogelijk, dat er vóór 1651 nog meer kinderen waren, die ik niet heb. E. Kinderen van Gerrit Janszoon van Wijn. de moeder niet vermeld (B 1): (1) Familieleden, wien hij f 225000 schonk. (2) Hij plantte lindeboomen in de hoofdstraat. (3) Hij wordt ??weergaloos weldadig' genoemd.