De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

253 254 Huwelijken te Batavia in (leu Compagniestijd, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 236.) 1803. (Vervolg). 8 Maart 1803. Petrus Wilhelmus Helvetius van Riemsdijk, van Batavia, ordinair clercq, met Sophia Cornelia Bangeman, mede van Batavia, geads. met den heer Mr. Willem Adriaan Senn van Basel en desselvs vrouw mej. Theodora Jacoba van Riemsdijk. 24 Maart 1803. Jan Robertus van Sprang, van Jaffenapatnam, onder­ koopman, met Catharina Christina Thierens, van Malacca, geads. door den heer Hermanus Everhardus Wiltenaar en zijn huisvrouw Helena Catharina Thierens. 31 Maart 1803. Gerrit Rijf snijder, van Amsterdam, onderkoopman, met Johanna Wilhelmina Behm, van Gale, weduwe wijlen den chirurgijn-majoor Leopold Frederik Leonardt, geads. met den heer Lambertus Vollenhoven en Anna Maria Elizabeth Schmit. 14 April 1803. Arnold Andreas Gijsbert Wiegerman, van Soest in 't graafschap Mark, opperkoopman titulair rang hebbende naast den sabandhaar en den gecommiteerde tot en over de zaken van den inlander, met Johanna Petronélla Hullebusch, van Batavia, geads door den heer Simon Dirks en deszeivs huisvrouw mej. Maria Magdalena Jelleke. 5 Mei 1803. Adolph Lodewijk Ras, van 't fort Frederik bij Lillo, gesworen klerk en boekhouder bij het eerwaarde college van heeren weesmeesteren deser steede, weduwnaar van Johanna Catharina Eekhout, met Elizabeth Petronélla van Rossum, van Batavia, geads. door den heer Gualterus Petrus Theodorus van Rossum en Jacoba Halbergh, geb. van Rossum. 11 Juni 1803. Gerardus Grashuys, van Groningen, capitain en com­ mandant' van Bantam, met Maria Adriana Albertina Lochman, van Palembang, geads. met den heer Daniël van Son en Jehanna Petronélla Helmcke. 23 Juni 1803. Aart de Jong, van Amsterdam, tweede boode van het «erwaarde college van Heeren weesmeesteren deser stede, met Henriette Wilhelmina Zastrouw, van Sourabaya, weduwe van den burger en castelein van het Stads Heeren Logement Jan de Lange, geads. met Johan Frederik Carels en Frederika Wilhelmina van Piron, huisvrouw van den heer George Goosen. 14 Juli 1803. Dirk Coert Rosenkwist, van Maccassar, weduwnaar van Dorothea Louisa Dresler, met Anna Maria van Panhuis, weduwe den opperchirurgijn Johan Hendrik Bauwer, geads. met den heer Frangois Dufour en Catharina Fe Iixiana Scheltus, huisvrouw van den heer Jan Hendrik Hagebout.. 23 Juli 1803. Dirk Goedbloed, van Batavia, ordinair klerk, met Maria Justina Dorothea Schill, van Zirkzee , geads. met den heer Daniël van Son en mej. Maria Marigreta Wiese, huis­ vrouw van den heer Willem Michaël Hoekers. 25 Augustus 1803. Jacobus Julius van Aitsma, van Batavia, boekhouder,, weduwnaar van Henrietta Margaretha Specht, met Anna Carolina Reimer, mede van Batavia, geads. mot Simon Fran­ ciscus Tijk en Sophia Charlotte de Vries, geboren Stubbe. 10 September 1803. Wilhelmus Philippus Anthonius Clement, van Amster­ dam, procureur van de beide rechtbanken, met Elisabeth Arnoldina Appolonia Vermeer, van Batavia, geads. met de Edele Jacob Nicolaas Michell en mejuffrouw Cantebeen. 24 September 1903. Dirk te Boekhorst, van Heemstede, burger en lid in 't eerwaarde college van weesmeesteren deser stede, weduwnaar van Carolina Philippina Benne, met Johana Wilhelmina Meyer, van Cochin, geads. met den manhaften heer Balthazar Frederik Willem baron von Lutzow en zijn vrouw Johanna Coenradina Renne. 3 November 1803. Carel Frederik van Heintzendorff, van Amsterdam, onderkoopman en derde suppoost op het militair tracte ments-comptoir, met Catharina van Linden, van Japara, weduwe van wijl°n Jan Poppendijk , geads. met Simon Franciscus Tijk en Elisabeth Magdalena Buys, huisvrouw van Adriaan Maarschalk. 23 November 1803. Jan Michiel van Beusechem, van Schiedam, onderkoop­ man en eerste gezworen klerk bij het eerwaarde college van scheepenen dezer stad, met de jonge juffrouw Adriana Henrietta Louisa van Riemsdijk, van Batavia , geads. met den onderkoopman en gesworen klerk van den Hoogen Raad van Justitie alhier den Heer J. van Spierenburg en en mejuffrouw Theodora Jacoba van Riemsdijk, huisvrouw van den Heer Mr. Adriaan Senn van Basel. 15 December 1803. Johannes Christoffel Holtrop, van Banda, burger, met Anna Karsséboom, van Batavia, geads. met Jan Andries Bangeman en mejuffrouw Carolina Johanna Meeuse, ge­ boren van den Berg. 17 December 1803. Jan van Domsselaar, van Thiel, burger, weduwnaar van Susanna van Leeuwen, met Maria Jacoba Brakel, van Rotterdam, geweesen e huisvrouw van Hendrik Verveer, geads. met den heer Hendrik Willem Reynhard en mejuf­ frouw Femmetje Luberta Brouwer, weduwe van Berkhey. Van Januari 1804 tot Augustus 1805 ontbreekt. 1805. 10 Augustus 1805. Hendrik Veeckens, van Amsterdam, opperkoopman en eerste gesworen klerk ter generale seeretarie, met Geer­ truida Cornelia Stokkie, van Batavia, geads. met den heer Jabob Bernard Deibert en desselvs huisvrouw Johanna Wilhelmina Lette 22 Augustus 1805. Jan Michael Kern, van Amsterdam, lieutenant bij de infanterij, met Jacoba M aria van Heemskerk, van Batavia, geads. met den heer Jan Andries Dat en zijn huisvrouw Petronélla Francina Bakhoff. Isaak Haiokins, van Philadelphia, supercarga van het ter dezer rheede liggende Americaansch schip Camilla, met Petronélla Elizabeth Robertson, van Utrecht, geads. met den heer Gerardus Massou en zijn vrouw Joanna Magdalena de Moor.