De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

255 256 7 September 1805. Daniël Henri Talbot, van Amsterdam, onderkoopman en pl. eerste suppoost ten comptoire der generale directie, met Wilhelmina Helena Haeffely, van MacaSser, geads. met den WelE. geb. Heer Daniël van Son en mejuffrouw Johanna Alida Garison, geb. van Nimwegen. 21 September 1805. Jan Nicolaas Michell, van Amsterdam, oud-schepen-tit. en notaris-publiek buiten deze stad, weduwnaar van Jo­ hanna Frederica Freese, met Alida Jonetta Wonneman, mede van Amsterdam, weduwe van Jan Michiel Ludovicie , geads. met den WelEdelAchtaren heer Andreas Cantebeen en desselvs huisvrouw Geertruida Vollee. 17 October 1805. Reynier Benjamin de Moor, van Matura, extra-ordinair- lieutenant der genie, met Jeannette van Dirkink, van Boek holt, geads. met den WelE. manhaften heer Lourens Rees en desselvs vrouw Maria Elisabeth ter Winkel. Martinus Dirk BurJcens, van Nimwegen, bataillons chirurgijn bij het corps jagers, met Emma Pelgrina van den Busch, van Portsmouth , geads. met den WelEd. manhaften heer Johannes Vermeulen en desselvs vrouw Catharina van Hek. 31 October 1805. Willem Coot, van Amsterdam, boekhouder, met Leonora Dias, van Amboyna, weduwe van den opperchirurgijn Hendrik van Wieringen, geads. met Jan Hendrik Hagebout, en desselvs huisvrouw Catharina Felixiana Scheltus. 2 November 1805. Etienne Fermain Perot, van Parijs, weduwnaar van Catharina Cornelia de Lopes, met Sara Johanna van Polanen, van Bourbour, geads. met den Ed.Achtb. heer Jan Michiel van Beusechem en desselvs huisvrouw mejuffrouw Henriette Louise van Riemsdijk. 9 November 1805. Piere Olivie, van Geneve, le luitenant van het 23e bat- taillon infanterie van linie, met Anna Paumme Ballon, van Parijs, weduwe van wijlen L. Garrud, in leeven majoor bij voornd batallon , geads. met den heer Johan Carvallo en mejuffrouw Susanna Valentia Blondeel, huis­ vrouw van den WelEdelAchtbaren Heer Christiaan Louis Arnold. 14 November 1805. Elias Goseman, van Amsterdam, boekhouder en adjunct gesworen klerk ter secretarie van den Hoogen Raad van Justitie, met Jacomina Hendrina van Rossum, weduwe wijlen den onderkoopman Jan Cato van Laar, geads. met den heer Jacobus Pluym en mej. Jacoba Halbergh, geb. van Rossum. 24 December 1805. Pieter Mijer, van Amsterdam, burger alhier, met Geertruida Ernestina Meyer van Cochin , geads. met den heer Jacob Nicolaas Michell en desselvs beminde mejuffrouw Alida Jonnetta Wonneman. 1806. 2 Januari 1806. Jacob Wissing, van Amsterdam, boekhouder en adjunct gesworen klerk bij het eerwaarde college van schepenen dezer stede, met Johanna Lewenski, van Palembang, geads. met den heer Eppe Margeretrides Eppens en desselvs be­ minde Susanna Constantina Thalman. 30 Januari 1806. Henricus Johannes Cannaarts, van Hiïvarenbeek, capi- tein.bij het 23e bataillon infanterie van linie, met Ida Jacoba Godefrida van Meurs, van Leyden , geass. met den WelEd. manhaften heer Lourens Rees en desselvs huisvrouw Maria Elisabeth ter Winkel. , 8-Februari 1806. Anthony Lodewijk Paul de Sireire [lees : de Serière], van :Dalem, onderkoopman en resident van Boelocomba en Bonthain, met Alida Jacoba Kaysen, van Chingura, weduwe van Daniël Dat, geass. met den WelEd. Heer Mr. Willem Adriaan Senn van Bazel, en desselvs be­ minde mejuffrouw Theodora Jacoba van Riemsdijk. ' 29 Maart 1806. Lucas Postma, van 's Heerenveen, boekhouder van het graan magazijn, met Catharina Alida Hendrika Tahensr van Batavia, geas met den heer .Jabob Wissing en desselvs beminde Johanna Lewenski. ? 19 April 1806. Elias Jacob Roesier, van Bautzen, koopman en geheim­ schrijver van Zijn Hoog Edelheid den Heere Gouverneur Generaal, weduwnaar van Anna Maria Lelivelt, met Hen rietta Cornelia Lelivelt, van Samarang, weduwe van wijlen den opperkoopman en commissaris van de Bank van Leening Jean Baptist Piachetti, geass. met den WelEd. Achtbaren Heer Rudolph Prediger en desselvs beminde mejuffrouw Eliza Rebecca Stiles. ' 3 Juli 1806. Hendrik Gaffel Junior, van Amsterdam, boekhouder, met Adriana Wilhelmina Groos, van Batavia, weduwe van wijlen Dirk Varkevisser, geass met Johan Frederik Arnold en desselvs huisvrouw mej. Geertruida Caralina Frederica Neun. ' 6 Juli 1806. Johannes Henricus van Hogenhuysen, van den Haag, burger alhier, Josina Wilhelmina Ronge, van Batavia, geass. met den heer Jeremias Jacobus Dominicus en des­ selvs vrouw Maria Jacoba de Hooge. ' 8 Juli 1806. Theodore Gallois, van Amsterdam, onderkoopman op het generale visite-comptoir, met Carolina Hendrika Sen van Bazel, van Batavia, geads. met den heer Franciscus Carolus Hendricus Asmus en desselvs huisvrouw Eliza­ beth Adriana Potmans. ' 12 Juli 1806. Johannes Wilhelmus Moorrees, van Langeraar, eerste secretaris der hooge Indische Regeering, met Jacoba Margaretha Martheze, van Batavia, geass. met den WelEd. Achtb. Heer Jacob Andries van Braam en desselvs vrouw Ambrosina Wilhelmina van Rijck. '24 Juli 1806. Pieter Vrijburg, van Middelburg, le lieut. bij 't 2e ba­ taillon der halve brigade infanterie, met Maria van Panhuis, van Samarang, geads. met den WelEd. Heer Francois Dufour en Anna Maria Panhuis. 2l Augustus 1806. Roeloff Dalmeyer, van Rotterdam, boekhouder en adjunct landmeeter, met Josina Geertruida Voll, van Maccassar, laatst weduwe van den eerwaarden heer Willem Rudolph Godfried Rauwerts, geass. met den heer Alexander Brandei en mejuffrouw Petronella Francina Dal, geboren Bakhof. 28 Augustus 1806. Lodewijk Berbst, van Maccassar, boekhouder, met Chris­ tina Elizabeth Teymig, van Batavia, weduwe van wijlen