De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

15 16 Van dit geslacht komen verder voor: Everardus Thoors x Gertrudis Monens. 1. Arnoldus, ged. 10 Nov. 1616, peter Frans Cremers, meter Sibil Hoeufft. Theodorus, ged. 17 Sept. 1621, peter Arns Tobber, meter Anna Mewissen. X Anna Yas. 3. Elisabeth, ged. 16 Oot. 1624, peter Steph. van Dijck, meter Liesb. Hompesch. Everardus, Gertrudis, ged. 10 Kov. 1652, ged. 31 Mrt. 1654, peter Nicolaas Tas, meter Mecht. van Baexem. meter Anna v. Hertefelt. In lateren tijd heb ik deze familie niet of slechts zelden in de archieven aangetroffen. Huwelijken te Batavia in den Compaguiestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 316, 22e jaargang). 1769. 14 Januari 1769. Mr. Johannes Gabriel van Gehren, van Batavia, ordinair lid in den agtbaren Raad van Justitie deses Kasteels, met Catharina Alida Leuftink, van Breda. 28 Januari 1769. Pieter Vermaasen, van Venlo, extra-ordinair luytenant van de arthillerije, weduwnaar van Anna Catharina van Bijssen, met Ida Henrica Holman, van Nagapatnam, weduwe van den predicant der Nederduitse gemeente alhier Simon Gideons. 9 Februari 1769. Johannes Christiaan Roman, van Wilttong, sergeant, met Alwasiuda van Engelen, van Batavia. 23 Februari 1769. Johannes Tiele Beyster, van Malacca, boekhouder, met Cornelia Louisa Braad, van Batavia. 9 Maart 1769. Theodorus Johannes Versteegh, van 's Hagen, sergeant, met Catharina de Haan, van Amsterdam. 23 Maart 1769. Dionijs van den Bosch, van St. Truyen, soldaat, met Isabella Pretorius, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den corporaal Abraham van Eek. 30 Maart 1769. Sirardus Bartlo, van Malacca, ges woren klerk ter gene­ rale secretarije, met Elisabeth Greving, van Batavia. 13 April 1769. Jan Hendrik Wiegerman, van Soest, opperchirurgijn, met Sibella Magdelena Bademaker, van Batavia. 15 April 1769. Jacob van Heemskerck, van Zierikzee, koopman-titulair en boekhouder op het inlants militie zoldij-coraptoir, met Hendrika Johanna Wannemaker, van Batavia. 27 April 1769. Johan Andries Kramer, van Nieuw-Angermunde, stads­ chirurgijn, met Anna Christina Houtman, van Batavia. (Wordt vervolgd.) 29 April 1769. Reynier van Vlissingen, van Leeuwarden, tweede opper­ koopman deses kasteels, weduwnaar van Johanna Catha­ rina Polsdorp, met Wilhelmina Johanna Schreuder, van Souratta, weduwe van den opperkoopman en sabandhar over de christenen Mr. Dirk van der Shiys. 26 Mei 1769. De Edele Heer Huybert van Basel, van Schiedam, Raed-ordinair van Nederlands India en colonel der Ba taviasche Burgerij, weduwnaar van vrouwe Soetje Sara Cloot, met Susanna Maria Grebel, van Batavia, weduwe van den oppercoopman en fabricq Gerrit Hendrik Preumers. 8 Juni 1769. Jacob Anthonij de Jong, van Jaffnapatnam, extra-ordi­ nair clercq ter generale secretarije, met Elisabeth Johanna Maria Reisweber, van Macassar. 29 Juni 1769. Hendrik Warmenhuysen, van Nodorp, schipper, met Judith Margaretba Specht, van Soerabaja. Jacobus Paludanus, van Rotterdam, burgerlid van het collegie van commissarissen van huwelijksche en kleine gerechtszaken, weduwnaar van Catharina van der Klok, met Louisa Johanna Specht, van Soerabaja. 15 Juli 1769. Fredericus Montanus, van Breda, bedienaar des Godde- lijken woords in de Nederduitsche gemeente, met Maria Geertruida Sas, van Batavia. [Vergelijk ??Algem. Nederl. Fam. blad' 1889, blz. 43.] 3 Augustus 1769. Pieter Boset, van Maccassar, burger alhier, met Catha­ rina Susanna Elias, weduwe van den inlandsen burger Salomon Fransz. 14 September 1769. Johannes August van Eerten, van Hattem, vaandrig, met Francina van den Bogaarl, van Amsterdam. 28 September 1769. Jacob Fockens, van Groningen, onderkoopman en hoofd te Laricque, met Petronella Greving, van Batavia. 2 November 1769. Johan George Weinnman, van Pfedelbach, burger alhier, met Rosina Magdalena Kircher, van Batavia. 16 November 1769. Zacharias Martin Volkemer, van Kitzingen, met Anua Christina Bosschard, van Batavia, weduwe van Johan Frederik Claassen.