De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

17 18 14 December 1769. Frederick Bibalt, van Batavia, burger alhier, met Aletta Maria Fauchereau, meede van Batavia, weduwe van den schipper Godfried Wargijn. 23 December 1769. Mr. Pieter Ras, van Alkmaar, koopman en eerste administrateur in het graanmagazijn, weduwnaar van Anna Wendelina Foc'kens, met Helena Amerentia Runst dorff, van Punte Gale. Jean George Daniël Hasselaer, van Yverdon, onder­ koopman en tweede administrateur in het graan-magazijn, met Christiana Bastiana Schreuder, van Batavia. Hiermede is dit gebodenboek beëindigd. Voor de huwe­ lijken, in de eerstvolgende jaren gesloten, vinden wij twee bronnen, n.1. één boek getiteld: ??Trouwboek 1769?? 1779' en één met titel: ??Ned Gebodenboek 1770??1778'. Het eerstgenoemde is eigenlijk niets anders dan een ver­ zameling consentbrieven, waarin commissarissen van huwe lijksche zaken toestemming verleenen, na gedaan verzoek van belanghebbenden, tot het aangaan van een huwelijk. Het tweede boek is ingericht als de voorafgaande gebo denboeken en geven wij uit dit tweede register dan ook weer de volgende huwelijken. Ned. Gebodenboek 1770??1778. 1770. 25 Januari 1770. Dirk Versteegh, van Banda, boekhouder, weduwnaar van Margaretha Warnar, met Juliana Pietersz, van Batavia, weduwe van den capitain der inlantse burgerij Alexander Kegel. 8 Februari 1770, Pieter Weeber, van Bonn, burger alhier, met Philippina Florentia Hendriks, van Batavia, weduwe van den vaandrig-militair Johannes van Gils. 10 Februari 1770. Johan Rudolf Waschmuth, van Lingen, bedienaar des Goddelijken woords ten eylande Onrust, weduwnaar van Geertruida Croeders, met Maria Greving, van Batavia. 8 Maart 1770. Johan Carel Hornung, van Reytlingcn, cornet onder het Corps dragonders lijfwacht, met Aletta Catharina Wesseling, van Amsterdam, weduwe van den capitain- militair Philip Pieter Wijdman. 10 Maart 1770. Jan Crans, van 's-Gravenhage, opperkoopman en oud­ opperhoofd van den Japanschen handel, met Anna Mar­ garetha Haselkamp, van Nagapatnam. 22 Maart 1770. Pieter Hogendorp, van 's Hertogenbosch, meesterknegt in den boekbinderswinkel van de generale directie, met Dina Wilhelmina, van Padang, weduwe van den burger Severinus Kok. 5 April 1770. Jacobus Odinot, van Wijk te Duursteede, derde meester, met Catharina Johanna Schults, van Batavia. 19 April 1770. Pieter Alma, van Leeuwarden, ondercbirurgijn, met Alida Coster, van Batavia 10 Mei 1770. Bartholomeus Ruys, van Batavia, burger alhier, weduw­ naar van Sara Bastiana Adams, met Bersida Manuels, van Batavia. 31 Mei 1770. Rasmus Olsen, van Wedel, sergeant en indigosorteerder, met Aminetta Adriana Barnewal, van Batavia 7 Juni 1770. Pieter Root, van Nuterpreggen, onderchirurgijn, met Anna Rebecc a Paap, van Batavia. Christiaan Jeremias van Beyerdorff, van Orddroef, burger alhier, met Catharina Maria Baale, van Nagapat­ nam, weduwe van den onderchirurgijn Godfried Victor Peyts. 14 Juni 1770. Mr. Johannes Justinus Sas, van Batavia, advocaat voos beyde collegiën van Justitie, met Sara Catharina Riebalt, van Batavia 21 Juni 1770. Adam Rok, van Amsterdam, vaendrig der Westzijdsche burgerij, met Petronella Bierens, van Batavia. 30 Juni 1770. Mr. George Carel Falck, van Lochem, ordinair lid in den agtbaren Raad van Justitie deses Kasteels, met Margaretha de Everdingen van der Niepoort, van Mastricht, weduwe van wijlen den advocaat-fiscaal van India Wouter Rudolf van Senden. Wilhelmus Velingius van Eelde, onderkoopman en tweede administrateur van de pakhuyzen aan en be zuyden de Waterpoort, met Jacoba Cornelia de Jong, van Jaffnapatnam. 26 Juli 1770. Andries van Vussum [lees: van Vessein], van Waalwijk, luitenant-militair, met Elisabeth Hellendaal, van Utrecht, weduwe van den luitenant der burgerij Johan Hendrik Moltrecht. 2 Augustus 1770. David Buhde, van Riga, boekhouder en secretaris te Banjermassing, met Catharina Cornelia Abesta, van Amboina, weduwe van den boekhouder Charles Buisson. 9 Augustus 1770. Abraham Martinus Brahé, van Namen, onderkoopman, met Johanna Petronella van Sorgen, van Batavia, weduwe van het burger-lid der boedelmeesteren Hermanus Stel­ lingwerf}-. 11 Augustus 1770. Johannes Adrianus Wasmuth, van Lingen, bedienaar des Goddelijken woords, met Catharina Helena Winter, van Batavia. 6 September 1770. Jan Munter, van Ouderkerk, smit, met Leeuwlinda Arcamina Davids, van Batavia, vrije christenvrouw. 27 September 1770. Anthon Bethz, van Alhen, cornet onder het corps dragonders lijfwacht, met Johanna Maria van Adrichem, van Batavia, weduwe van den schipper Pieter Huysman. 6 Octbber 1770. Mr. Frederik Johan Mandt, van Gouda, extra-ordinair lid in den agtbaren raad van justitie, met Magdalena Juliana Senff. van Souratta, weduwe van den koopman en eerste administrateur ten eylande Onrust Everard Craayvanger. 25 October 1770. Laurens Serret, van Lijden, bootsman ten eylande Edam, weduwnaar van Johanna Abrahams, met Maria Elisabeth de Bruyn, van Macasser.