De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

281 282 3. Maria van der Mijl, troude heer Aelbert van Loo (7), heer van Hodenpijl, commis van de finance te Brussel, ? die sterft aldaar den 13 December a°. 1572 ende sij tot Utrecht den XI April 1575 int Magdalena clooster begraveD. 4. Johan van der Mijle, die insgelijks volgt. Heer Aernt van der Mijl voornoemd, president in den hove van Hollant, wiens huysfrou was Egmont van Nieuwenburch (8). Hij sterft haeste licken omtrent Pijnxteren a°. 1590. Hij was de vader van: 1. Cornelis van der Mijl een geleert edelman troude a<~.. . Marie van Oldebarnevelt (9), dochter van den Advocat van Hollant. Curateur van de Universiteyt ende raet van Grave Mauritio 2. Aernt van der Mijl, capiteyn, sterft van eene heete coorts. 3 van der Mijl, huysfrou van heer Daniël van Hartaing (10), heer van Marquette, luytenant van Grave Hendrik van Nassau Sij is ontrent a». 1609 ofte 1610 gestorven ende hij cartileerde sijn wapen met 3 rode schiltkens int silver. Johan vau der Mijle, te voren genoemd, nae doode sijns broeders heer van der Mijle. troude joffrou Christina van Blijenborch, nae was hij sommige jaeren weduwenaer ende werde seer met de gichte gequelt, reyden daromme A°. 1609 te Spae, daer hij sterft. Hij was de vader van: 1 bedde. 2 soons : H Aernt van der Mijle. 2 bedde. 2 dochters een zoon. Woerden (1). I. Herman van Woerden wert gevonden a°. 1131, hetwelck mij niet wel gelooflick schijnt dwijle het casteel van Woerden, waeraff deesen naem schijnt te comen ende dit geslacht van de casteleynen derselver eerst gefondeert is bij den bischop Godefrit van Rbenen ontrent den jaere 1160. Sub Andrea episcopo in diplomate invenitur. Hij was de vader van : 1. Herman, die volgt onder II. 2. Goodscalck van Woerden naderhandt van der Haer, nae dien thuys ter Haer bij hem getimmert was. Van deese comen die van der Haer. Siet de genealogie. Hermannus schultetus de Worthene et Godscalcus frater eius in diplomate sub Balduino, anno 1186. LiberC. 38. II. (In diplomate liter. Frid de Node). Herman van Woerden wert gevonden a°. 1165 wanneer dit casteel eerst gefondeert was ende noch a°. 1186. Hij was de vader van : III. Herman heer van Woerden ridder wert genoemt onder de eedelen die waren ten tijde grave Dircx den VII. (7) - In rood twee schuingekruiBte zilveren zwaarden, de gouden ge­ vesten omhoog, in elk kanton vergezeld van een groen klaverblad. (8) Gekeperd van goud en rood in 12 stukken, het schild uitge tand omboord van blauw. (9) In rood een zilver ankerkruis. (10) In zilver een blauwe sohuinbalk beladen met drie gouden St. Jacobsschclpen in de richting van den balk, en ter linkerzijde vergezeld van een rood schildje. (1) In rood 3 zilveren ruiten. van den name XI. grave van Hollant a°. 1203 ende in seeckeren brieff van de tienden van Houten de kercke van St Marie toegeweesen a°. 1227. Hij was de vader van: ? 1. Johannes de Worden a°. 1252 in diplomate eromo praep. Sancti Salvatoris. 2. Herman, die volgt onder IV. 3. Ick vinde Gertruyt dochter van heer Harman van Woerden gehuwet met heer Willem de 2. van den name heer van Teylingen, die sterft a°. 1284. (2) IV. Heer Herman van Woerden die schijnt een soon ofte immers verscheyden te wesen van den voorgaende, wert genomineert in de brieven van approbatie op ten uuytspraeck van de tienden van Hauten bij de heeren van Goy gegeven a° 1252. Schijnt noch gereeckent te worden onder de eedelen die waren ten tijde Grave Floris de 4. van den name ontrent den jaere 1262. Hij was de vader van: 1. Harman die volgt onder V. . 2 Heer Gerrit van Woerden van Vliet waervan die van Vliet tot deesen tijt gecomen sijn. Siet de genealogie. V. Heer Harman van Woerden leefde anno 1296, hadde lange oorloch tegens die van Sticht ende Hollant, was meede deelachtich van de conspiratie van Velsen tegens Grave Floris die soo schandelick sijne dochter geschent hadde, moste daromme vluchten met alle de sijnen ende de sijnen naem ende wapen achterlaten, leefde noch 1314. Hij schijnt gehadt te hebben voor sijn huysfrou de suster van heer Gijsbrecht van Aemstel (3) 1291 swager genoempt van heer Dirck van Bredenrode. Vide sigillum eius a°. 1288. 1288 wort geaccordeert dat graef Floris sal hebben de goederen van Woerden 1270, 1294 Harman heer van Woerden. Hij was de vader van : .... van Woerden (4) wert geseyt een seer schoone ende eerlicke vrou geweest te sijn, gehout met heer Gerrit van Velsen die in absentie haers mans op den huyse van Cronenburch van grave Floris de V. gevioleert is, waer uuyt de conspiratie van Velsen tegen den selven grave oorspronck heeft genomen, als breeder in de Hol lantsche cronijeken verhaelt is. Ick vinde A<>. 1356 Johan van Woerden uuyt de stadt Utrecht gedreven. Harman de Woerden hadde een dochter van Gijsbert heer van Amstel. Ouders van: 1. N troude met Gerard van Velsen, waaruit: domieella Clarisse de Velsen a». 1326. 2. N. troude raet Willem van Teylingen, waaruit: Dirck van Teylingen. Erven Raye van Breukelerwaard. Misschien stelt een der lezers van het Maandblad belang in het volgende: Als erven van Joan Raye van Breukelerwaard komen voor : (2) In goud een rooden leeuw. (3) Gedwarsbalkt van goud en zwart, met een van zilver en rood ge­ schakeerd St. Andrieskruis over alles heen. (i) In goud drie roode ruiten.