De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

283 284 1°. Jeanne Marie Coudere, weduwe van den Heer Jacob firuly, wonende te Amsterdam, 2«. Mr. Henry Zacharie Coudere, met n°. 1 kinderen van vrouwe Baldina Temminck, gehuwd geweest met Etienne Coudere, in leven Raad in den Edelen Hove van Politie en Crimineele Justitie der Colonie Suriname. 3°. Wilhelm Ernest de Beaulieu Marconnay, kamer­ heer en regeeringsraad van het Groothertogdom Olden burg (zich te Berlijn bevindende) (1). 4». Carel von Beaulieu Marconnay, generaal-majoor, opperhoutvester te Hildesheim (wonende te Marienrode bij Hildesheim) (1). 5°. Louis von Beaulieu Marconnay, majoor, wonende te Misbourg bij Hannover (1). 6°. George Kestner, archiefraad, wonende te Hannover, als gerechtelijke curator over de krankzinnige Ernestine von Beaulieu Marconnay (1), huisvrouw van Professor Dr. Christoph Heinrich Ernst Bischoff te Hannover. 7». Carolina Louisa, geboren Baronesse von Lindau, weduwe van Baron von Marschalk, in leven president van de ridderschap te Stade, wonende te Geesthof, dochter van wijlen vrouwe Henriette de Cheusses, Baronesse douairière 'von Lindau. 8°. Ulrica von Buring, geboren von Lindau, echtge­ noote van Johan Christian von Buring, Koninklijk opper­ jagermeester te Hannover, dochter van wijlen vrouwe Henriette de Cheusses, Baronesse douairière von Lindau. Het bovenstaande blijkt uit eene quitantie der verkooppen­ ningen der ambachtsheerlijkheid Breukelerwaard 29 Dec. 1823. Joan Raye kocht in 1660 van het kapittel van Sinte Marie te Utrecht bovengenoemd land, waarvan 2 perkamenten met zegel onder mijne berusting zijn. Breukelen. J. J. BASTERT. Huwelijken te Batavia in den Compagnies tijd, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 258.) Gebodenboek van 1710??1730. Van 1710 tot October 1718 bevat dit boek slechts de inschrijvingen der geboden over inlandsche burgers, mes­ tiezen, inlandsche christenen christen-slaven, mardijkers, en dergelijken. Eerst op laatstbedoeld tijdstip zijn ook de geboden der Compagnie-dienaren en Europeesche burgers geboekt, zoodat wij eerst met 6 Oct 1718 den inhoud van dit register zullen mededeelen. Een gedeelte van dit boek is nagenoeg geheel vergaan, zoodat niet altijd voor de juiste spelling kan worden ingestaan 1718. 6 October 1718. Johan Godfried Ohme, van Maagdenburgh, stadsapothe- car, met Victoria Degriek, van Batavia, weduwe van den schipper Andries Rooseboom. 13 October 1718. Johannes Sixti, van Rotterdam, borger alhier, weduw­ naar van Margaretha Quinting, met Catharina Groene- (1) De onder 3, 4, 5 en 6 vermelde personen zijn kinderen van wijlen vrouwe Wilhelmina von Beaulieu Marconnay, geboren von Lindau, die eene dochter was van wijlen vrouwe Henriette von Lindau, geboren de Cheusses. wegen, van Batavia, weduwe van Harmannus Lindenbergh. 15 October 1718. Isaac van Schinne, van Rotterdam, ondercoopman, met Everdina de Joode, van Batavia. , 20 October 1718. Joannes Magnus, van Rekelinhuysen, borger, weduw­ naar van Adriana Louys, met Sara van den Brande, van Gale,1 weduwe van Hendrik van Hienden. , 15 December 1718. Leendert van Doesburgh, van Amsterdam, schoolmeester in 't weeshuys deser stede, met Johanna Kool, van Leerdam. , 22 December 1718. Dirck van Oosten, van Schiebroek, borger, met Gerritje Lanckliorst, van Amsterdam, weduwe van den bootsman Nicolaas Harnasveger. Hendrik Uaatkam, van Lunenburgh, borger, met Sara van de Westcust, bejaerde dochter. 29 December 1718. Martinus Pruys, van Geelskerken, borger, met Elisabeth Holscher, van Henburg. 1719. 7 Januari 1719. Adriaan Martensz., van Middelburg, opperchirurgijn, met Wilhelmina Vereke, van Batavia 12 Januari 1719. Jacob Verburgh, van Leyden, onderchirurgijn, met Maria ' Catharina de Sluyper, van Batavia. Everhard Lurelius, van Batavia, assistent, met Maria van Suchtelen, van Sadraspatnam [Vergelijk de onjuiste opgave in Adelsarchief 1903, geneal. v. Suchtelen]. 2 Februari 1719. Antónius Pastorius, van Deventer, bedienaer des god­ delijken woords, met Johanna Eijcke, van Batavia. 9 Februari 1719. Quihtin Coenen, van 's Gravenhage, assistent, met Martina Tempelaar, mede van 's Gravenhage. Jacob Dubbels, van Amsterdam, sergeant, met Philippa Abrahamsz, van Batavia, weduwe van den borger Adriaan van Hel. 23 Maart 1719. Christoffel Schreuder, van Embden in 't graafschap van Waldeck, quartiermeester, met Rosina Sluyter, van Ternaten. 30 Maart 1719. Allardus S'ronenbroek, van Uytrecht, sergeant en drucker^ met Geertruida van Couwenhoven, van Batavia. Gijsbert Cos, van Utrecht, geelgieter, met Christina Jochums, van Timor. 13 April 1719. George Henric Werndly, van Lingen, bedienaar des Goddelijken woords, met Jacomina Colijns, van Da nam. Balthazar Bavensbergh, van Haarlem, boekhouder, met Eva Hartsinck, van Batavia, weduwe van den borger Reynier Heuvelman. Louis! le Croix, van Salis, keurmeester van de vleeshal deser stadt, met Elisabeth Rosijn, van Tayouwan, weduwe van den1 borger Philip Fouquer. 20 April 1719. Cornelis Fiers, van Ternaten, prov. adsistent, met Maria de Bover, van Batavia, weduwe van den burger Pieter Maudet.