De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

19 20 Jacob Hendrik Duurkoop, van Ratsburg, burger alhier, met Maria Nauer, van Macasser, weduwe van den burger Jan Hendrik Voges (1). Jan Frederik Frese, van Almelo, burger alhier, weduw­ naar van Helena Mulder, met Adiïana Materne, van Batavia. 1 November 1770. Jacobus Leonardus Fiers, van Batavia, assistent, met Abigael Hanibals, van Batavia. 8 November 1770. Michiel Thomas, van Saarburg, affuitmaker, met Elisa beth Jacoba Sijmons, van Batavia. Johan Christoffel Bcch, van Haarhuus, burger alhier, met Marie Noële Juqueau dit Grandm.aison, van 1s Hage, weduwe van den onderkoopman Joseph Bayaart. 1771. 21 Februari 1771. Lucas de Vries, van Lingen, opperchirurgijn, met Anna Laurentia Pruimers, van Batavia, weduwe van den titulair baas der kooperslagers in het ambagts-quartier Christiaan Kraft. 14 Maart 1771. Johan Hendrik Hodenpijl, van Batavia, assistent, met Christina Elisabeth Steenhouw, van Japara, bejaarde dochter. 2,5 April 1771. Jacob van Masseyk, van Hamburg, assistent, met Wilhelmina Teekman, van Nagapatnam, weduwe van den onderkoopman Pieter van Spal. 2 Mei 1771. Willem Cornelis Constans, van Batavia, boekhouder, mrt Alctta Deliana Barnewal, van Batavia. 23 Mei 1771. Mr. Johannes Huysinga, van Amsterdam, onderkoop­ man en soldij-boekhouder van Souratta, met Elisabeth Magtilda de Wijs, van Cassembasaar. 20 Juni 1771. Johannes Wilhelmus Cos, van Batavia, assistent, met Johanna Qeertmida Kleyn, van Batavia. 8 Augustus 1771. Eduardus Spada, van Napel, burger alhier, met Jaco- mina Jacobsz, van Batavia. 22 Augustus 1771. Cornelis Eekhout, van Amsterdam, boekhouder en ordinair gecommiteerde in 's comp5 provisie magazijn, met Anna Cornelia Wasbeek, van Batavia. 29 Augustus 1771. Den E. Heer Mr. Jacob Roeland Thomaszen, van Colombo, tweede Secretaris der Edele Hooge Indische Regeering, met de jonge juffrouw Philippina Maria Theodora Senn van Basel, van Batavia. 12 September 1771. Thomas Alexander de Wit, van Cabo de Goede Hoop, opperstuurman, met Johanna Menia Rotgers, van Batavia, weduwe van den koopman Gijsbertus Meurs. 19 September 1771. David Beylon, van Doornik, vijfde practizijn in het comps binnen-hospitaal, met Johanna Helena Dekker, van Batavia. 20 September 1771. Hendrik van Staveren, van Rotterdam, oud commandeur (1) Wat minder algemeen bekend is, is dat de naam Segov, o. a. gevoerd door den bekenden oud-generaal-majoor van het O. T. L , door omkeeren van den hier vermelden naam Voges, is ontstaan. (W. W. v. R.) van Sumatra's Westkust, met Maria Magdalena Aarnoutz, van Padang 3 October 1771. Jacobus Macor, van Rotterdam, onderchirurgijn, met Maria Kouwens, van Middelburg in Zeeland. S. 9 November 1771. Leendert Jan Elliot, van Utrecht, onderkoopman en essayeur, met Maria Gregoor, van Batavia, weduwe van den boekhouder Anthonij van Meel. 12 December 1771. Jan Pieter Bareslorsky, van Batavia, assistent, met Margaretha Weeber, van Batavia, bejaerde dochter. 21 December 1771. Thomas Albertus Tieleman, van 's Gravenhage, be­ dienaar des goddelijken woords in de Lutersche gemeente, met Anthonia Petronella de Wit, van Batavia. 1773. 16 Januari 1772. Melchior Daniël Amberg, van Hamburg, onderkoopman en pakhuisboekhouder op het negotie comptoir, met Johanna Geertruida Laurenson, van Banjermassing. 18 Januari 1772 Daniël Bostan, van Middelburg in Zeeland, koopman en boekhouder van het ambagts-quartier, met Johanna Maria Haksteen, van Batavia, weduwe van den water­ fiscaal Mr. Johannes Cornelis Verijsel. 8 Februari 1772. Abraham Armenault, van Amsterdam, onderkoopman cn tweede administrateur in het provisie-magazijn, met Anna Adolphina Koelemans, van Batavia, weduwe van den scheepen. Pieter Laurenson. 20 Februari 1772. Pieter Arensz. de Vos, van Enkhuysen, quartiermeester, met Johanna Margrita Wieardie, van Batavia, weduwe van den aanspreker Hermanus Elders. 29 Februari 1772. George Bartram Timmerman, van Hamburg, geswooren clorcq van de bank-courant en bank van leening, weduw­ naar van Elisabeth Cornelia Pauwlutsen, met Rachel Stoop, van Batavia, weduwe van den vendumeester Hen­ drik Keiman. 6' Maart 1772. Steven Poelman, van Tergoes, onderkoopman en tweede administrateur iu het kleeden-pakhuis, met Anna Maria Tile, van Batavia. 2 April 1772. Hendrik Gerrewijn, van Amsterdam, vijfde practizijn in 's comps. binnen-hospitaal, weduwnaar van Anna Margaretha Beukers, met Maria Tauben, van Batavia, weduwe van den vaandrig-militair Archibalt Stuart. 4 April 1772. Mr. Frederik Herman Muller, van Dokkum, advocaat en geassumeerd lid in de agtbaren Raad van Justitie, met Vrouwe Johanna Cornelia Wichmans, weduwe van den WelEdelGestrenge heer Raad extra-ordinair van India Christiaan Lodewijk Senff. 11 April 1772. Leonardus van Heys, van Baaldere, oud luitenant- titulair der burgerij, weduwnaar van Elisabeth Tobias, met Dorothea Schlumpsin, van Gall in Switserland, weduwe van den captein militair van het regiment Switserse guardes Jacob Sellouff.