De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

301 302 Engelsen admiraal en een lord-mayor van Londen, beiden Cotton genaamd. Welk wapen voerde Johanna Cotton, gehuwd met Johannes Frangois Molteer ? Waar en wanneer werd zij geboren, waar en wanneer overleed zij en-wie waren haar ouders ? K. G. Dezentjé (XXIII, 106). ?? Omtrent den oorspronke lijken naam van dit geslacht kwam mij onlangs de volgende mededeeling, opgeteekend uit den mond van den heer H. Neubronner van der Tuuk te Boeleling, eiland Bali, onder de oogen: ??Mr. van der Tuuk cite deux families frangaises ??établies aux Indes Hollandaises oü leur nom s'est ??corrompu en prenant une terminaison hollandaise: ??Ondatier??Ondaatje, ??De Sentier ?? Dezentjé.' De verantwoordelijkheid voor deze mededeeling zij den heer van der Tuuk overgelaten. Lissabon. J. C. N. VAN ETS. Hagedoorn (Overijssel). ?? In J. B. Rietstap's ??De wapens van den Nederlandscben Adel' wordt het wapen van dit geslacht (zijnde, in zilver een groene boom met driedubbele kruin, op een grasgrond, helmteeken: de boom) vermeld onder de tweede afdeeling: ??De wapens van den öf uitgestorvenen öf nog niet weder erkenden adel.' In de inleiding tot deze tweede afdeeling zegt de schrijver: ??Er zullen familiën overgeslagen zijn, terwijl wellicht andere ten onrechte op de lijst voorkomen, hoewel hij [de schrijver] er geene opgenomen heeft dan die tot den bekenden adel behoorden, of wel die hij als van adellijken bloede of met de qualificatie van jonkers vermeld heeft gevonden.' Wie kan mij zeggen, op welke gronden bovengemeld geslacht door Rietstap wordt genoemd als te zijn van adellijken oorsprong ? C. v. E. Hamsforl (XXI, 158,175,208,285, XXIII, 238,269), ?? Nu B v. B door zijne antwoorden op de oorspronke­ lijke vraag verwijst naar de Meyerij en ook naar Til­ burg, is het misschien dienstig te melden, dat te Tilburg een gegoed en gezeten geslacht van Amelsvoori bestond. Een lid daarvan, Joannes van A , ook van Amersfoort, werd burger te Breda, hij was ??coopbrouwer' en liet uit twee huwelijken verschillende afstammelingen na, die in goede familiën trouwden. Ongeveer terzelfdertijd vestigde zich Henricus van Amelsvoirt, eveneens uit Tilburg, te 's Hertogenbosch als bierbrouwer, zijn eerste dochter huwde er in 1740 met Frans Wijnand baron van Renesse van Wilp Deze Henricus van Amelsvoort had een broeder Godefridus, die hoogstwaarschijnlijk dezelfde is als de Godefridus v. A., in 1754 te 's Hertogenbosch ge­ huwd met een dochter uit het oude geslacht der van Berckels, en bij haar vader van Quirinus v. A., ge­ doopt 7 Mei 1762 te 's Hertogenbosch en 23 Februari 1820 aldaar overleden. Hij was een niet onverdienstelijk kunstschilder en lid van de Bossche magistraat. Deze van Amelsvoorts voerden blijkens van Zuylen's wapenkaart, doorsneden : I gedeeld : a van zilver met een blauwen ronden, getinden toren, geopend van het veld, b van goud met drie molenijzers van ... , II van zilver met een stappenden rooden leeuw. In de verschillende jaargangen van mijn tijdschrift ??Taxandria' wordt een en ander over die familie gemeld, meer in mijn ??Genealogische Kwartierstaten van Neder Iandsche Katholieken', die men bezig is te drukken. Bergen op Zoom. W. J. F. JUTEN. Hoffmann??Momma (XXIII, 27, 106,141, 238, 270.)?? Jan Isaak van Sevenhoven adverteert het overlijden van zijn echtgenoote Catharina Arnoldina Mom te Batavia op 11 April 181 o, in den ouderdom van 23 jaar, met wie hij 8 jaar gehuwd was geweest. Onder de huwelijken te Batavia over 1816 komt voor: ??21 Juli 1816. J. I. van Sevenhoven, weduwnaar van C. A. Mom, met Jacoba Maria Goldman, weduwe van W. Barretr. Tusschen 1813 en 1816 is te Batavia geen ander huwelijk van van Sevenhoven te vinden Hij zelf leefde van 1782 tot 1841. Wie lost het raadsel dan op ? W. W. v. R. Keyser (XXIII, 271). ?? D« Johannes Gobelius, overl. te Druten in April 1728, was gehuwd met Willemina Peters. Een dochter Elisabeth Gobelius, overl te Wamel 28 Jan. 1707, huwde den predikant Albert Schadd (zoon van Caspar, schepen te Goch, en van N. N), uit welk huwelijk Johan Nicolaas Schadd, ged. te Wamel 21 Dec . 1703, f 1772, predikant te Druten en Afferden, gehuwd met Johanna van Heun. M. G. WILDEMAN. Knoppert??van Egmond (XXIII, 205, 239). ?? De heer Wagner heeft er op gewezen, dat Henrica van Egmond tot Vanenberch van den tak Kenenburg was, hetgeen alleszins juist is, al scheidden ruim 150 jaren haar van den heer van Kenenburg van wien zij afstamde. Hoewel van Leeuwen Henrica niet vermeldt, geeft hij toch het een en ander omtrent hare voorouders en verdere naverwanten. Tot verbetering en aanvulling daarvan moge het volgende dienen. Heer Otto van Egmond, heer van Kenenburg, over­ leden in 1510, had eenen kleinzoon Adriaan van Egmond, die bij Agnes de Beer naliet: niet Albert, maar Egbert van Egmond Deze Egbert komt in 1576 voor als erfge­ naam zijner tante Anna van Baern. Hij zelf overleed kort vóór 1598, nalatende, zooals van Leeuwen terecht opgeeft, Bartholomeus van Egmond, gehuwd met Agnes van Laer. Bartholomeus overleed omstreeks 1645 en had eenen zoon Egbert van Egmond, die hoogstwaarschijnlijk de vader van Henrica was en voorkomt als Jor Egbert van Egmond tot Luchtenberg in 1648. De heerlijkheid Luchten berg of Lichtenburg behoorde oudtijds aan het huis Wisch, waaruit het aan het geslacht van Laer kwam, zoodat Egbert die vermoedelijk door zijne moeder kreeg. De leenregisters zullen hierover wel het noodige licht kunnen verspreiden, hetgeen aangaande Vanenburg, indien dat althans identiek is met Vanenberch, niet het geval 'kan zijn, daar het in die dagen nog allodiaal was. W. A. B. Forsten (XXIII, 268). ?? Welk wapen voerde de familie Porsten einde 1600 te Nieuwpoort? K. G. van Thielen (XXII, 225). ?? Mr. Jacobus Cornelis van Thielen, vermeld onder Eb., huwde Philippine Louise Dubois. Zij waren ouders van Maria Perina Fronuska van Thielen, geboren te Turnhout in 1834, overleden te Gadok 21 April 1860, gehuwd te Batavia 14 Mei 1857 met Mr Fokko Alting Mees.