De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

303 304 Behalve de onder A vermelde kinderen, teekende ik nog aan: Johanna Wilhelmina, geb. 29 November 1763, â?? â??' . â??23 October 1764, Gilles Joseph, â??6 â?? 1765, Maria Elisabeth, â?? 1 Februari 1767, Gilles, â??26 â?? 1768, Jacoba Frederka Alexandrina, â?? 12 Mei 1769, Anganetha Gharlotte, â?? 29 Juni 1770. Willem Jan van Thielen, kolonel, huwde te Zutppen 21 Juli 1783 Anna Judith Willinck, gedoopt te Zutphen 21 December 1759, dochter Lambert Willem en van Antpnia Elisabeth van Schoten. Missciden is dit de onder Aa vermelde. Pieter Hendrik van Thielen, huwde Maria Juliana de Bieux, geboren te Sprang 15 November 1791, aldaar overleden 19 Augustus 1827, dochter van Marcus Antonie en Maria de Montgommery. Hunne kinderen waren : lo. Marinus Marcus Antonie, geb. te Sprang 18 Juni 1822, overleden 23 Augustus 1827. 2». Willemina Bernardina Christoffelina, geb. te Sprang 20 April 1825, huwde 1°. te Sprang 25 Augustus 1848 Antonie de Jong, 2<>. 27 Mei 1859 Willem Frederik Bueb. 2°. Hendrik Willem Johan Julianus, geb. te Sprang 29 Juli 1827, huwde de Bruyn (Vgl. Mbl. XIV, 103). Elisabeth van Thielen, geb. in 1790, overleden te Arnhem 3 November 1882, huwde Frangois Hubertus Croes, kolonel der infanterie. C. J. P. Thooftâ??van deii Brand?. â?? De luitenant Jacobus Thooft had o. a. een zoon: Cornelis Isaac, geb. te Har denberg en aldaar gedoopt den 21 Mei 1714. Deze laatste huwde 21 Februari 1734 te Sas van Gent met Catharina Apollonia van den Brande. Vraag: 1 °. Hoe was de moeder van Cornelis Isaac Thooft genaamd? en uit welk â?? liefst officieel â?? stuk blijkt dit? (Mogelijk geeft eene genealogie v d. Brande opheldering. 2°. Welke aanleiding bestond erom den naam â??Isaac' bij te voegen ? 3'. Waar is geboren of gedoopt Hendrik Thooft, broeder van Cornelis Isaac, die den 26 Maart 1716 het evenslicht aanschouwde? Tiel. JHR. VAN KINSCHOT. Toll (XXIII, 268). â?? Volgens een in mijn bezit zijnden lakafdruk, waarop de kleurenaanduiding helaas niet meer te onderscheiden is, voerde Cornelia Toll als wapen: öf .gedwarsbalkt in vijf'stukken, öf twee dwarsbalken, in elk geval over de balken heen een gekroonde leeuw, waar­ schijnlijk van keel (men beweert toch dat de familie Toll aan de van Teylingen's vermaagschapt is, zelfs zijn er die beweren, dat zij uit de Graven van Holland voort­ sproot). Waar is Willem Toll in . . Juli 1686 geboren? Waar en wanneer is hij gehuwd met Cornelia Gansneb gend. Tengnagel, waar en wanneer is zij geboren? Zij overleed te . . . . Mei 1750. Zijn Baron Eduard Wasiliwietsj Toll, de groote noord poolreiziger,en de gouverneur Graaf Sergius Alexandrowietsj Toll, beiden te St. Petersburg, aan bovengenoemde familie Toll vermaagschapt? Misschien' ging wel hun voorvader met Peter den Grooten uit Holland mede naar Rusland. K. G. Valckcnierâ??Voltejus. â?? Wie waren de ouders van Mr Adriaan Isaac Valckenier, geb of ged. 10 Juni 1731 te Batavia, overleden 20 Mei 1784 te Amsterdam? En wie van zijne echtgenoote Sara Johanna Yultejus, ge­ boren of gedoopt 12 Mei 1735 te . . . . , overleden 7 Juni 1804 te Hillegom ? W. J. F. J. Verspijckâ??van Beest. â?? Jan Steven Verspijck, ge­ doopt 27 Augustus 1758 te Culenborg, was zoon van Mr. Leonard, geb. 26 Jan 1728 te Nijmegen (uit Johan Stephen en Elisabeth Maria Smits), en overleed in 1814 (in Nederlandsch-Indië?). Hij huwde te Utrecht (?) Anna Theodora van Beest, omtrent wier ouders, geboorte en overlijden mij niets bekend is. Kan misschien een der lezers van dit tijdschrift mij het in deze opgave ontbrekende mededeelen? W. J. F. J. vati Wachendorff (XXIII, 268). â?? Wie waren de ouders van Jacoba Cornelia van Wachendorff, die den 4en Juni 1731 met Jan van der Voort huwde? Waar en wanneer is zij geboren en waar is zij den 6den No­ vember 1734 overleden? K. G. Kwartierstaat von Weiier. â?? Wie waren de ouders van: lo. Johann Bartholomeus Gottfried von Weiier, ged. 9-7-1759 te Wezel, overl. 27-2-1833 aldaar, 2°.' diens echtgenoote Johanne Frederike Louise (of F. J. L.) von Lamers tot Bergjrede, geb 9-7-1764 op Ringenberg, overl. 3-5-1833 te Wezel, 3° Mr Johann Conrad Haesbaert, ged. 13-3-1747 te Cleef, overl. 10-8-1816 te Emmerik: 4°.. wiens echtgenoote (gehuwd 1 September 1786 te ) Frederike Wilhelmine von Bappard, ged. 20 Aug. 1756 te Cleef, overl. 16 Mei 1845 â?¢ te Emmerik. W. J. F. J. van Wylik (XXIII, 268). -- Van wie was Sara van Wylik eene dochter en welk wapen voerde zij ? Zij was gehuwd met Jan Westendorp en geboren te Amsterdam 1709. Waar en wanneer overleed zij na 1780? K. G. INHOUD 1905, No. 11. Bericht. â?? Tot lid is benoemd â?¢â?? Adreswijziging. â?? Boekwerken ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief â?? Bijdrage tot eene genealogie Verstolk (van Soelen). door W. J. Hoffmaïi .l.Jzn. â?? Gene­ alogische aanteekeningen op oudo Utrechtsche en Hollandsche ge­ slachten, medegedeeld dcor Mr P C. Bloys van Treslong Prins. â?? Erven :Kaye van Breukelerwaard, door J. J. Bastert. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door TV. Wijnaendts i van Resandt. â?? Oude Indische families, door W. Wijnaendts van 1 Resandt â?? Boekaankondiging â?? Vragen en antwoorden: Banier.' - Bogaert (XXII, 269). â?? Boogaard (XXIII, 268). â?? van Borsseleâ??van Honthorst. â?? de Bosset â?? van Burmania. â?? van Cammihgha. â?? Casius (XXII, 17 e. v.) â?? Cotton (XXIII, 268). â?? Dezentjé (XXIII, 106). â?? Hagedoorn. - Hamsfort (XXI, 158, 175. 208, 285, XXIII, 238, 269. â?? Hoffmannâ??Momma (XXIII, 27, 106, 141, 238, 270) â?? Keyser (XXIII, 271) â?? Knoppert- van Egmond (XXIII, 205, 239. â?? Porsten (XXIII, 268). â?? van Thielen (XXII, 225). â?? Thooftâ??'van den Brande. â?? Toll (XX1I1, 268). â?? Valcke­ nierâ??Vultejus â?? Verspijckâ??van Beest. â?? van Wachendorff (XXIII, 268). â?? Kwartierstaat von Weller. â?? van Wylik (XXIII, 268). Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.